ارزش افزوده

پاراگراف دوم بايد بنا به درخواست واردکننده و صرفاً مقايسه مورد استفاده قرار گيرد.ارزش‌هاي جايگزين را نمي‌توان برطببق مقررات قسمت (ب) پاراگراف دوم ايجاد نمود.

ماده دوم (ارزش معاملاتي کالاي مثل):
1-الف) اگر ارزش گمرکي کالاهاي وارده را نتوان برطبق مقررات ماده يک تعيين نمود، آنگاه ارزش معاملاتي کالاي مثل کالاي مورد نظر که به صورت همزمان يا نزديک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فرخته شده بايد مبناي تعييين ارزش گمرکي قرار گيرد.
1-ب)در اجراي اين ماده ارزش معاملاتي کالاي مثل در همان سطح تجاري و حتي المقدور همان سطح مقداري با کالاي مورد نظر بايد مبناي تعيين ارزش گمرکي قرار گيرد و در صورت عدم دسترسي به آن ارزش معاملاتي کالاي مثل فروخته شده در سطوح تجاري و مقداري متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت مشروط بر اين که به تفاوت‌هاي ناشي از سطوح تجاري يا مقداري توجه شده و تعديلات لازم بر مبناي مدارک عيني منطقي و دقيق به عمل آيد ولو اين که منجر به افزايش يا کاهش ارزش گردد.
2-چنانچه هزينه‌ها و مخارج مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتي منظور شده باشد تعديلاتي بايد در خصوص تفاوت‌هاي مهم اين قبيل هزينه‌ها و مخارج بين کالاهاي وارده و کالاهاي مثل مورد نظر بابت تفاوت‌هاي مربوط به بعد مسافت و شيوه حمل به عمل آيد.
3-چنانچه در اجراي اين ماده بيش از چند ارزش معاملاتي از کالاهاي مثل بدست آيد کمترين ارزش بايد مبناي تعيين ارزش گمرکي کالاي وارده قرار گيرد.

ماده سوم (ارزش معاملاتي کالاي مشابه):
1-الف) اگر ارزش گمرکي کالاهاي وارده را نتوان برطبق مقررات مواد 1 و 2 تعيين نمود آنگاه ارزش معاملاتي کالاي مشابه کالاي مورد نظر که به صورت همزمان يا نزديک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فروخته شده بايد مبناي تعيين ارزش گمرکي قرار گيرد.
1-ب) در اجراي اين ماده ارزش معاملاتي کالاي مشابه در همان سطح تجاري و حتي المقدور همان سطح مقداري کالاي مورد نظر براي تعيين ارزش بايد مبناي تعيين ارزش گمرکي قرار گيرد و در صورت عدم دسترسي به آن ارزش معاملاتي کالاي مشابه فروخته شده در سطوح تجاري يا مقداري متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ مشروط بر اين که به تفاوت‌هاي ناشي از سطوح تجاري و يا مقداري توجه شده و تعديلات لازم بر مبناي مدارک عيني منطقي و دقيق بعمل آيد ولو اين که اين تعديلات منجر به افزايش يا کاهش ارزش گردد.
2- چنانچه هزينه‌ها و مخارج مذکور در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتي منظور شده باشد، تعديلاتي بايد در خصوص تفاوت‌هاي مهم اين قبيل هزينه‌ها و مخارج بين کالاهاي وارده و کالاهاي مشابه مورد نظر بابت تفاوت‌هاي مربوط به بعد مسافت و شيوه حمل به عمل آيد.
3-چنانچه در اجراي اين ماده اگر بيش از يک ارزش معاملاتي از کالا مشابه بدست آيد کمترين ارزش بايد مبناي تعيين ارزش گمرکي کالاي وارده قرا ر گيرد.

ماده چهارم (جابجايي ترتيب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده):
اگر ارزش گمرکي کالاهاي وارده را نتوان بر طبق مقررات مواد 1،2 و 3 تعيين کرد، ارزش گمرکي بايد بر طبق مقررات ماده 5 يا در صورتي که ارزش گمرکي بر طبق مقررات آن ماده تعيين نشود بر طبق مقررات ماده 6 تعيين خواهد شد ،به جز در مواردي که بر حسب درخواست وارد کننده ترتيب کاربرد مواد 5 و 6 معکوس گردد.

ماده پنجم (ارزش تفريقي) :
1-الف) اگر کالاي وارده يا کالاهاي مثل يا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت زمان ورود به فروش رسيده باشند؛ ارزش گمرکي کالا ي وارده برطبق مقرراتي ماده بر مبناي قيمت واحد فروش کالاهاي وارده يا مثل يا مشابه در بيشترين حجم مقداري هم زمان يا نزديک به تاريخ ورود کالاي مورد نظر به اشخاص غير مرتبط با فرد فروشنده کالا تعيين خواهد شد مشروط بر اين که عناصر زير از قيمت فوق کسر شود:
1-کميسيون‌هاي معمول پرداخت شده يا مورد توافق براي پرداخت يا مبالغي که معمولاً براي سود و هزينه‌هاي کلي در ارتباط با فروش کالاي وارده از همان طبقه يا نوع در کشور محل ورود به قيمت اضافه مي‌شود.
2-هزينه‌هاي متداول در حمل و نقل و بيمه و هزينه‌هاي مربوطه که در کشور محل ورود به کالا تعلق مي‌گيرد.
3-در صورت لزوم هزينه‌ها و مخارج اشاره شده در پاراگراف 2 ماده 8 .
4-حقوق گمرکي و ساير ماليات‌ها و عوارض ملي که در کشور محل ورود در پي ورود يا فروش کالاها پرداخت مي‌شود.
1-ب) چنانچه کالاي وارده يا کالاهاي مثل يا مشابه کالاهاي وارده همرمان يا نزديک به تاريخ ورود کالاي وارده مورد نظر براي تعيين ارزش به فروش نرسيده باشد؛ در اين صورت ارزش گمرکي آن طبق مقررات پاراگراف 1-الف برمبناي قيمت واحد فروش کالاي وارده يا مثل يا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت و وضعيت ورود در اولين تاريخ پس از ورود کالاي مورد نظر پيش از انقضاي 90 روز از تاريخ ورود تعيين خواهد شد.
2) اگر هيچ يک از کالاهاي وارده يا مثل يا مشابه کالاي وارده در کشور محل ورود به همان حالت ورود به فروش نرسيده باشد؛ ارزش گمرکي بر مبناي قيمت واحد فروش کالاي وارده پس از انجام عمليات بيشتر روي آن در بيشترين حجم مقداري به افراد خريدار غير مرتبط با فروشنده ؛ مشروط به افزايش درصدي براي ارزش افزوده براي عمليات بيشتر و انجام کسورات مقرر در پاراگراف 1-الف ؛ تعيين خواهد شد.

ماده ششم (ارزش محاسباتي):
1-ارزش گمرکي کالاي وارده بر طبق مقررات اين ماده بر مبناي ار
زش محاسباتي مي‌باشد ؛ ارزش محاسباتي از مجموع عناصر زير به دست مي‌آيد :
الف) قيمت مواد و ساخت يا پردازش‌هاي به کار گرفته شده در توليد کالاي وارده .
ب) مبلغي به عنوان سود و هزينه‌هاي کلي برابر آن چيزي که معمولاً توليد کنندگان کشور محل صدور جهت صدور کالاي مورد نظر يا از همان نوع يا طبقه در فروش کالاها به کشور محل ورود منظور مينمايند.
ج) قيمت يا ارزش ساير هزينه هايي که کشور‌هاي عضو طبق پاراگراف 2 ماده 8 مي‌توانند در تعيين ارزش منظور کنند.
2- هيچ يک از کشورهاي عضو نمي‌توانند شخصي را که در سرزمين او اقامت ندارد به اراية صورت حساب يا سوابقي مجبور کند که براي رسيدگي و تعيين ارزش محاسباتي لازم است ؛ با اين حال ؛ اطلاعات ارايه شده توسط توليد کننده کالا‌ها براي تعيين ارزش گمرکي بر طبق مقررات اين ماده ممکن است در کشور ديگري به وسيله مقامات کشور محل ورود با توافق توليدکننده مورد بررسي قرار گيرد مشروط بر اين که آنها از پيش به دولت کشور مزبور اطلاعات کافي داده باشند و آن دولت نسبت به رسيدگي‌هاي فوق اعتراض ننمايد.

ماده هفتم (روش برگشتي و روش‌هاي ممنوعه براي تعيين ارزش‌هاي گمرکي):
1-اگر نتوان ارزش گمرکي کالاهاي وارده بر طبق مقررات مواد 1 الي 6 تعيين نمود ارزش گمرکي بايد با استفاده از راهکارهاي منطقي منطبق با اصول و مقررات کلي اين موافقت نامه و ماده هفت گات 1994 و بر مبناي اطلاعات موجود در کشور محل ورود تعيين گردد.
2- ارزش‌هاي گمرکي را نبايد بر طبق مقررات اين ماده بر مبناي موارد زير تعيين نمود:
الف)قيمت فروش کالاي توليد شده در کشور محل ورود کالاي وارده.
ب) سيستمي که در آن براي مقاصد گمرکي قيمت بالاتر از ميا ن دو قيمت پذيرفته مي‌شود.
ج)قيمت کالا در بازار داخلي کشور محل صدور.
د) هزينه توليد کالا به غير از ارزش محاسباتي که براي کالاهاي مثل يا مشابه بر طبق مقررات ماده 6 تعيين شده است.
ه) قيمت کالا براي صدور به کشوري غير از کشور محل ورود .
و) ارزش‌هاي گمرکي حداقل .
ز) ارزش‌هاي ساختگي يا تقلبي .
3- ارزش‌هاي تعيين شده و روش مورد استفاده براي آن بر طبق مقررات اين ماده در صورت در خواست وارد کننده بايد کتباً به اطلاع وي رسانيده شود.

ماده هشتم (عناصري که بايد به ارزش کالا اضافه شود) :
1-مطابق مقررات ماده 1 و به منظور تعيين ارزش کالاهاي وارده عناصر زير بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت اضافه شود:
الف) مبالغ زير تا ميزاني که به وسيله خريدار پرداخت ولي در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت کالا منظور نشده است:
1-حق کميسيون و کارمزد به جز حق کميسيون‌هاي خريد.
2-قيمت ظروف؛جلد و محفظه‌هاي کالاها که براي مقاصد گمرکي با کالاي مربوطه يکجا طبقه بندي مي‌شوند.
3-هزينه‌هاي مربوط به بسته بندي کالا شامل کار و مواد مربوطه .
ب) ارزش کالاها و خدمات زير که به نحو مناسبي تخصيص يافته و به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط خريدار به صورت رايگان يا با بهاي کم فراهم شده تا در توليد و فروش و صدور کالاي وارده به کار برده شود در ؛در صورتي که ارزش آن‌ها در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت منظور نشده باشد:
1-مواد ؛ اجزاء و قطعات و اقلام مشابهي که با کالاي وارده توأم شده‌اند.
2-ابزار ؛ قالب‌ها و اقلام مشابهي که در توليد کالاي وارده به کار برده شده‌اند.
3-موادي که در توليد کالاهاي وارده به مصرف رسيده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید