ارزیابی عملکرد

پژوهش
فرضیه اول: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است ، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 3-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین نرخ بازده داراییها قبل وبعد از هدفمندی یارانه‌ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
ROA
.616
11.428
.939
308
.349
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،939/0 =t .
فرضیه دوم: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است ، ازآزمون t برای نمونه‌های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه‌ها استفاده شد.
جدول 4-4: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
t
درجه آزادی
سطح معناداری
ROE
-5.0744
73.891
-1.203
308
.230
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار ندارد 05/0 p ،308 df = ،203/1- =t
فرضیه سوم: میانگین درآمد هر سهم شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
برای بررسی ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 5-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین درآمد هر سهم قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیرها
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
EPS
25.818
229.834
1.96
308
.050
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،968/1 =t .
فرضیه چهارم: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 6-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین قیمت بر درآمد هر سهم قبل وبعد از هدفمندی یارانه‌ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
P/E
-1.9157
28.241
-1.18
308
.236
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،189/1- =t .
فرضیه پنجم: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 7-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین ارزش افزوده اقتصادی قبل وبعد از هدفمندی
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
EVA
-.012
.196
-1.097
308
.274
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،097/1- =t .
فرضیه ششم: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 8-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین ارزش افزوده بازاری قبل وبعد از هدفمندی
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
MVA
.012
.201
.637
308
.524
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،637/0 =t .
فرضیه هفتم: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است ، ازآزمون t برای نمونه های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 9-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
CFRI
-.001< br />.1081
-.109
308
.914
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار ندارد05/0 p ،308 df = ،109/0- =t .
بنابراین میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادارنداشت.
فرضیه هشتم: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
برای بررسی فرضیه چون مقیاس اندازه گیری درحد فاصله ای وکمی است، ازآزمون t برای نمونه‌های وابسته برای مقایسه میانگین شاخص فوق قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها استفاده شد.
جدول 10-4:نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین ارزش افزوده نقدی قبل وبعد از هدفمندی یارانه‌ها
متغیر
میانگین تفاوت قبل وبعد
انحراف معیار تفاوت قبل وبعد
T
درجه آزادی
سطح معناداری
CVA
-.0215
.150
-2.51
308
.013
نتایج آزمون t نشان داد، ارزش افزوده نقدی بعد از هدفمندی یارانه هاکاهش معنادار داشت 05/0 p ،308 df = ،-51/2- = t( سطح معنا داری کمتر از 05/0 بود).
بنابراین ارزش افزوده نقدی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنادار داشت.
فرضیه نهم: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.
از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شود. ابتدا برای بررسی همگنی ماتریس کووواریانس در سالهای مختلف از آزمون باکس استفاده شد.نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 11-4: بررسی همگنی ماتریس کووواریانس
مقدار آزمون باکس
مقدارآزمونF
درجه آزادی یک
درجه آزادی دو
سطح معناداری
761.321
4.091
180
562011.834
0.01
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار آزمون باکس معنادار است و سطح معناداری آن کمتر از05/0 است.پس ماتریس کووواریانس شاخص های ارزیابی عملکرد در سالهای مختلف تفاوت معنادار دارد. بنابراین از آزمون لامبدای ویلکز استفاده شد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول 12-4: نتایج آزمونهای چند متغیره
اثر
آزمون
ارزش
F
Df1
Df2
سطح
معنی داری
شاخص های ارزیابی عملکرد در سالهای مختلف
پیلایی ـ بارتلت
.073
1.277
35
3015.000
.128
لامبدای ویلکز
.929
1.277
35
2522.195
.128
هتلینگ ـ لالی
.075
1.276
35
2987.000
.129
همان طور که در جدول بالا ملاحظه می‏شود، شاخص‌های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت معنادار نبود. بنابراین، با توجه به شواهد جمع آوری شده در این تحقیق می‏توان نتیجه گرفت که‌، شاخص‌های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت معنادار ندارد. میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد ازسال86 تا 91 درجدول ونمودارهای زیر نشان داده شده است.
جدول13-4: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد ازسال86 تا 91
متغیرها
86
87
88
89
90
91
ROA
9.725
8.947
9.128
10.434
9.141
9.861
ROE
41.355
22.999
24.568
30.336
28.222
14.074
P/E
6.801
16.772
6.381
8.547
7.344
8.422
EPS
688.544
592.369
744.485
627.233
635.637
719.480
EVA
0.420
0.435
0.440
0.412
0.431
0.416
MVA
0.420
0.429
0.438
0.429
0.452
0.431
CVA
0.274
0.278
0.296
0.269
0.257
0.256
CFRI
0.427
0.437
0.431
0.444
0.431
0.419
نتایج درجدول فوق نشان می دهد، ارزش افزوده نقدی، جریان نقد سرمایه گذاری شده، ارزش افزوده بازاری وارزش افزوده اقتصادی، درآمد هر سهم درشرکت‌های بورسی، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم و نرخ بازده دارایی‌های و نرخ حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی ازسال86 تا91 تفاوت معنادار ندارد.
نمودار 4-4: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد ازسال86 تا 91
نتایج در نمودار 4-4 نشان می‌دهد، نرخ بازده داراییها درشرکت‌های بورسی درسال 86 و شاخص قیمت بر درآمد هر سهم درسال 87 بیشتر بوده است ولی این تفاوت معنادار نبود. ارزش افزوده نقدی، جریان نقد سرمایه گذاری شده، ارزش افزوده بازاری و ارزش افزوده اقتصادی، درآمد هر سهم درشرکت‌های بورسی، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم و نرخ بازده داراییهای و نرخ حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی ازسال86 تا91 تفاوت معنادار ندارد.
نمودار 5-4: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد ازسال86 تا 91
نتایج در نمودار فوق نشان می دهد، درآمد هر سهم درسال 87کمتر بوده است ولی این تفاوت معنادار نبود.
نمودار 6-4: میانگین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ازسال86 تا 91
نتایج در نمودار فوق نشان می دهد،ارزش افزوده نقدی ، جریان نقد سرمایه گذاری شده ،ارزش افزوده بازاری و ارزش افزوده اقتصادی درشرکت‌های بورسی ازسال86 تا91 تفاوت معنادار ندارد.
4-3، مدل ساختاری برای شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی کدام است؟
برای تبیین مدل ساختاری شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی ازروش SEM استفاده شدکه برای برازش مدل، نرم افزار LISRE نسخه7/8 مورداستفاده قرارگرفت. شمای مدل ریاضی با استفاده از ترسیم روابط بین شاخصهای تدوین شده، سپس شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت. شاخص های برازندگی از قبیل مجذور کای ، مجذور کای نرم شده (/df2) مورد استفاده قرار گرفت اغلب صاحب نظران مجذور کای نرم شده کوچکتر از 3 را نشان دهنده برازندگی مناسب مدل تلقی می کنند( گیلز، 2002) .مقادیر بدست آمده برای شاخص ها درجدول زیر نشان داده شده است.
جدول17-4: شاخص ‌های براززند
گی مدل
شاخص ‌های براززندگی
2
Df
p- value
/df2
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
مقادیر شاخص ها
39/15
12
220/0
28/1
030/0
89/0
86/0
95/0
بر اساس جدول فوق‌، شاخص های برازندگی مورد بررسی نشان داد، مجذور کای نرم شده برای مدل اندازه‌گیری در این پژوهش 28/1 بود که بیان کننده برازندگی قابل قبول مدل با داده است. شاخص برازندگی تطبیقی(CFI) بالاتر از 9/0 و شاخص برازندگی (GFI)برابر 89/0 و شاخص تعدیل شده برازندگی (AGFI) نیز 86/0 و همچنینRMSEA برابربا030/0بود که بر اساس مقادیر بدست آمده می توان گفت مدل بدست آمده برازش مناسبی با داده ها دارد. مدل ساختاری به انظمام ضرایب مسیربه شکل زیر بود.
نمودار 7-4 : مدل ساختاری به انظمام ضرایب مسیر
با توجه به مدل ساختاری فوق، برای سنجش ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی دوشاخص بدست آمد. که ابعاد شاخصها به انضمام ضرایب مسیر درجدول زیر نشان داده شده است.
جدول17-4: شاخص ‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی
شاخص ‌های ارزیابی عملکرد
ابعاد
ضرایب مسیر
T
سطح معناداری
شاخص حسابداری
ROA
9.53
5.30
001/0
ROE
26.61
14.63
001/0
CFRI
-.12
2.61
047/0
شاخص اقتصادی
P/E
43.73
24.14
001/0
EVA
0.15
3.01
034/0
MVA
0.23
4.57
014/0
CVA
0.26
4.62
012/0
CFRI
0.10
2.08
049/0

ازبین ابعاد شاخص ‌حسابداری درمدل ساختاری میزان اثر « نرخ بازده حقوق صاحبان سهام » برارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی بیشترین تأثیر را داشت. ازبین ابعاد شاخص ‌ اقتصادی درمدل ساختاری میزان اثر « میانگین ارزش افزوده نقدی و میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم » برارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی بیشترین تأثیر را داشت. رابطه شاخص ‌ اقتصادی و شاخص ‌حسابداری برابر 33/0 ومعنادار بود.
فرضیه دهم: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
برای پاسخ به فرضیه فوق ابتدا تفاوت مقدار شاخص های ارزیابی عملکرد درقبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها محاسبه شد. سپس برای بررسی اینکه آیا تغییر شاخص های ارزیابی عملکرد درقبل و بعد از اجرای یارانه‌ها در شرکت‌های بورسی مختلف تفاوت معناداردارد یانه، از روش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. برای بررسی یکسانی واریانس( مفروضه ANOVA) شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف از آزمون لوین استفاده شد.نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول14-4: نتایج آزمون لوین
شاخصها
Levene Statistic
df1
df2
سطح معناداری
ROA
2.543
3
135
.059
ROE
.922
3
135
.432
P/E
1.853
3
135
.141
EPS
2.083
3
135
.105
EVA
1.824
3
135
.146
MVA
.348
3
135
.791
CVA
.100
3
135
.960
CFRI
.890
3
135
.448
همان طور که در جدول بالا ملاحظه می‏شود، واریانس شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف تفاوت معنادار نبود. بنابراین، می توان از ANOVA استفاده کرد. نتایج درجدول زیر نشان داده شده است.
جدول 15-4: نتایج آزمون ANOVA
شاخصها
منابع تغییر
Sum of Squares
df
Mean Square
F
سطح معناداری
ROA
بین گروهی
1976.537
3
658.846
5.413
.002
درون گروهی
16431.1
135
121.712
کل
18407.6
138
ROE
بین گروهی
2944.25
3
981.417
.142
.934
درون گروهی
931327.3
135
6898.721
کل
934271.5
138
P/E
بین گروهی
732.073
3
244.024
1.205
.311
درون گروهی
27349.6
135
202.590
کل
28081.76
138
EPS
بین گروهی
111511.62
3
37170.543
.658
.580
درون گروهی
7631101.0
135
56526.674
کل
7742612.6
138
EVA
بین گروهی
.108
3
.036
1.115
.345
درون گروهی
4.366
135
.032
کل
4.474
138
MVA
بین گروهی
.050
3
.017
.381
.767
درون گروهی
5.843
135
.043
کل
5.893
138
CVA
بین گروهی
.134
3
.045
2.049
.110
درون گروهی
2.933
135
.022
کل
3.066
138
CFRI
بین گروهی
.057
3
.019
1.535
.208
درون گروهی
1.676
135
.012
کل
1.733
138
همان‌طور که در جدول بالا ملاحظه می‏شود، فقط نرخ بازده داراییهادر شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی

دیدگاهتان را بنویسید