تحقیق درمورد سانتیگراد)، ضدیخ، کند،، (۱۹۶-

اثرات دماهای پایین بر ارگانیسم های زنده می پردازد. یکی از مهمترین کاربردهای آن، حفظ باروری در انسان و موجودات مختلف است. در روش های مختلف انجمادی، نمونه های انجمادی در معرض دماهای بسیار پایین (۱۹۶- درجه سانتیگراد) قرار می گیرند. این دما قادر است بافت انجمادی را در کمتر از یک دقیقه تخریب کند، اما استفاده از غلظت های مناسب ضدیخ در

دیدگاهتان را بنویسید