تحقیق رایگان درمورد شهرستان مشهد، زنان باردار

ميزان اتساع دهانه رحم ، تعداد انقباضات رحم ، مدت انقباضات رحم ، تعداد ضربان قلب جنين، فشار خون سيستوليک، فشار خون دياستوليک ،درجه حرارت بدن مادر ،نبض مادر، نمره اضطراب، نمره خستگي ، نمره درد ، طول مدت قرار گيري مادر در وضعيت هاي قائم ،خوابيده به پشت، خوابيده به پهلو،اتساع دهانه رحم در هنگام پاره شدن کيسه آب، وزن نوزاد ،فد نوزاد، دور سر نوزاد،دور سينه نوزاد ،آپگار دقيقه اول و پنجم .

متغيرهاي کيفي:
سطح تحصيلات زائو، وضعيت اقتصادي اجتماعي ، آسنکليتيسم سر جنين ،وضعيت قرار گيري سر جنين ،مولدينگ سر جنين ، وجود حلقه بند ناف دور گردن جنين،وضعيت پرده هاي جنيني ، رنگ مايع آمنيوتيک ، نوع پيشرفت زايمان ،شدت انقباضات رحمي ، استفاده از اکسي توسين ، استفاده از دارو هاي ضد درد ، وضعيت دماغه ساکروم 100 ، تقعر استخوان ساکروم ، بريدگي ساکروسياتيک، ليگامان ساکرواسپاينوس، وضعيت خار هاي ايسکيال ،فاصله خار هاي ايسکيال ،وضعيت ديواره هاي لگن ،قوس پوبيس، تحرک دنبالچه،فاصله برجستگي هاي ايسکيال ،اندازه گيري کونژوگه دياگونال .

ابزار گردآوري داده ها و ويژگي هاي آن:
ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از:چک ليست انتخاب واحد پژوهش، فرم اطلاعات فردي- بارداري، فرم اطلاعات مربوط به پيشرفت زايمان و وضعيت جنين – مادر، فرم اطلاعات مربوط به وضعيت لگن استخواني در معاينه مهبلي در بدو پذيرش ، فرم اطلاعات مربوط به زايمان و نوزاد ، فرم اطلاعات مربوط به خط بنفش ، فرم نظر سنجي مادران از روشهاي ارزيابي پيشرفت زايمان ، پرسشنامه اضطراب آشکار اشپيل برگر، مقياس ديداري درد ، خستگي وگرسنگي ، متر نواري يکبار مصرف200 ميليمتري ، وزنه يک کفه اي نوزاد ، دماسنج دهاني و فشار سنج عقربه اي ، متر نواري متحرک و متصل به ديوار

* چک ليست انتخاب واحد پژوهش
اين فرم شامل معيارهاي انتخاب واحد پژوهش(معيارهاي ورود و خروج)با13 سوال مي باشد که با توجه به اهداف تحقيق، و مطالعه جديدترين منابع و مقالات مرتبط و مشورت با اساتيد راهنما و مشاور تهيه گرديده است.

* فرم اطلاعات فردي- بارداري
که شامل دو بخش مي باشد و توسط پژوهشگر تکميل مي شد.
بخش الف: شامل مشخصات فردي- بارداري که مشتمل بر 11 سوال ،شامل: سن، تحصيلات و شغل مادر و همسر ، تعداد زايمان ،نوع زايمان قبلي ، نحوه شروع زايمان فعلي،خواسته يا ناخواسته بودن بارداري فعلي ، ساعت آخرين وعده غذايي مادر و رنگ پوست مادر است
بخش ب: که مشتمل بر4 سوال ،شامل: اطلاعات مربوط به وزن ، شاخص توده بدن ،ميزان افزايش وزن مادر طي بارداري ، تاريخ و ساعت پذيرش که ازپرونده و دفترچه بهداشتي وي تکميل مي شد.

* فرم اطلاعات مربوط به پيشرفت زايمان ، وضعيت جنين و مادر
اين فرم مشتمل بر 26 سوال در مورد اتساع و آنگاژمان دهانه رحم، جايگاه و وضعيت قرار گيري سر جنين ، نحوه پاره شدن پرده هاي جنين، اتساع دهانه رحم در هنگام پاره شدن پرده هاي جنيني ، رنگ مايع آمنيوتيک ، مولدينگ و آسنکليتيسم سر جنين ، نوع آسنکليتيسم، تعداد،شدت وميانگين مدت انقباضات در 10 دقيقه ، تعداد ضربان قلب جنين، فشارخون ، درجه حرارت ، نبض ، تنفس ،مدت قارگيري مادر در وضعيتهاي قائم- خوابيدهبه پشت و پهلو، استفاده از اکسي توسين و دارو حين ليبر، نوع- ميزان و روش دريافت مايعات و زورزدن فعال مادر مي باشد.

* فرم اطلاعات مربوط به وضعيت لگن استخواني در معاينه مهبلي در بدو پذيرش
اين فرم مشتمل بر 13 سوال در مورد پرومونتار ساکروم ، اندازه گونژوکه دياگونال ، تقعر استخوان ساکروم ، اندازه بريدگي ساکروسياتيک ، ليگامان ساکرو اسپاينوس ، وضعيت خار هاي ايسکيال ، ديواره هاي لگن ، تحرک دنبالچه ، فاصله برجستگي هاي ايسکيال ، قد مادر ، وزن مادر در هنگام پذيرش مي باشد.

* فرم اطلاعات مربوط به زايمان و نوزاد
اين فرم مشتمل بر 13 سوال در مورد نمره بيشاب ، فاصله زماني از پذيرش تا اتساع کامل دهانه رحم ، طول مرحله دوم زايمان، استفاده از اکسي توسين در مرحله دوم زايمان ، نوع پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان ، نوع زايمان ، وضعيت پرينه ، علت زايمان سزارين يا فورسپس و واکئوم ، وزن، دورسر، دور سينه و قد نوزاد ، آپگار دقيقه اول و پنجم ، جنس نوزاد و وجود حلقه بند ناف دور گردن نوزاد مي باشد .

* فرم اطلاعات مربوط به خط بنفش
اين فرم مشتمل بر 6 سوال در مورد وجود يا عدم وجود خط بنفش ، طول و عرض خط بنفش ، فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکائيل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد ، قطر عرضي ميکائيل ساکرال و رنگ خط بنفش مي باشد که توسط کمک پژوهشگر تکميل مي شد.

* فرم نظر سنجي مادران از روشهاي ارزيابي پيشرفت زايمان

اين فرم مشتمل بر 5 سوال در مورد احساس ناراحتي ، درد و خجالت مادران از روشهاي ارزيابي زايمان و روشي که مادر براي سنجش پيشرفت زايمان خود ترجيح مي دهد ، مي باشد که بعد از زايمان توسط پژوهشگر تکميل مي شد .

* پرسشنامه اضطراب آشکار اشپيل برگر
اين پرسشنامه شامل 20 سوال است که سوالات به صورت ليکرت 5 نقطه اي اصلا(1)، تا حدي (2)، متوسط(3)، خيلي زياد(4) نمره بندي مي شود. نمره کل پرسشنامه بين 20 تا 80 است که نمره گذاري اين ابزار به صورت زير مي باشد
.
رتبه بندي ابزار اضطراب آشکار اشپيل برگر
متغيرها

شدت

خفيف
متوسط به پايين
متوسط به بالا
نسبتا ش
ديد
شديد
بسيار شديد
اضطراب آشکار
31-20
42-32
53-43
64-54
75-65
76+

در اين پژوهش به علت اينکه زنان زائو درد داشتند و تمرکز کافي براي خواندن و پاسخ دادن به سوالات را نداشتند ،سوالات و گزينه هاي مقابل آنها در ابتداي پژوهش ودر بين انقباضات و زماني که بيمار درد نداشت توسط پژوهشگر براي زائو قرائت مي شد و زائو يکي از اين گزينه ها را انتخاب مي کرد .

* مقياس ديداري درد ، خستگي وگرسنگي
خطي است که از 0 تا 100 درجه بندي مي باشد و عدد صفر نشان دهنده عدم متغير مربوطه و عدد 100 نشان دهنده بيشترين مقدار آن مي باشد.
* متر نواري يکبار مصرف200 ميليمتري
نوار کاغذي است که براي اندازه گيري طول وعرض خط بنفش استفاده شد .

* وزنه يک کفه اي نوزاد :
براي سنجش وزن نوزاد مورد استفاده قرار گرفت

* دماسنج دهاني و فشار سنج عقربه اي
براي اندازه گيري درجه حرارت بدن و فشار خون مادر استفاده شد.

* سوني کيت و ساعت ثانيه شمار
سوني کيت براي سنجش صداي قلب جنين و ساعت ثانيه شمار براي تعيين مدت انقباضات رحمي ،شمارش صداي قلب جنين و نبض مورد استفاده قرار گرفت

* متر نواري متحرک و متصل به ديوار
براي اندازه گيري دور سر نوزاد از متر نواري متحرک و براي اندازه گيري قد مادر از متر نواري متصل به ديواراستفاده شد .

روايي و پايايي ابزارهاي گرد آوري داده ها :

الف) روايي ابزار:

* فرم انتخاب واحد پژوهش ، فرم اطلاعات فردي- بارداري ، فرم اطلاعات مربوط به پيشرفت زايمان و وضعيت جنين – مادر، فرم اطلاعات مربوط به وضعيت لگن استخواني در بدو پذيرش ، فرم اطلاعات مربوط به زايمان و نوزاد ، فرم اطلاعات مربوط به خط بنفش ، فرم نظر سنجي مادران از روشهاي ارزيابي پيشرفت زايمان
در مطالعه حاضر روايي فرم انتخاب واحد پژوهش ، فرم اطلاعات فردي- بارداري ، فرم اطلاعات مربوط به پيشرفت زايمان و وضعيت جنين – مادر، فرم اطلاعات مربوط به وضعيت لگن استخواني در معاينه مهبلي در بدو پذيرش ، فرم اطلاعات مربوط به زايمان و نوزاد ، فرم اطلاعات مربوط به خط بنفش ، فرم نظر سنجي مادران از روشهاي ارزيابي پيشرفت زايمان ، به روش روايي محتوا تعيين شد. به اين صورت که اين ابزارها با مطالعه جديدترين کتب و مقالات در زمينه موضوع پژوهش زير نظر اساتيد راهنما و مشاور تنظيم گرديد و سپس جهت ارزيابي در اختيار ده نفر از صاحب نظران و اساتيد دانشگاه علوم پزشكي مشهد( 4 متخصص زنان و 6 هيئت علمي گروه مامايي) قرار گرفت و نظرات و پيشنهادات اصلاحي آنها در ابزارهاي نهايي لحاظ شد.

* مهارت پژوهشگر در معاينه مهبلي و اندازه گيري خط بنفش
مهارت پژوهشگر در معاينه مهبلي با پنج جلسه آموزش عملي دو ساعته در حضور يک نفر از مربيان مامايي و مهارت پژوهشگر در اندازه گيري خط بنفش با پنج جلسه آموزش عملي دو ساعته در حضور استاد راهنما و مشاور تخصصي در بخش زايشگاه بيمارستان ام البنين (س) تاييد شد .

* پرسشنامه اضطراب آشکار اشپيل برگر
اين مقياس ابزاري استاندارد است و براي اولين بار اشپيل برگر (1983) آن را به کار برده است ، روايي ويرايش فارسي آن توسط مهرام (1372) تاييد شده است (89).

* مقياس ديداري درد ، خستگي و گرسنگي
اين ابزار ها ابزارهايي استاندارد هستند که روايي ابزار درد توسط بوند101، پيلوسکي102 1996 و ملزاک103 1991 تاييد شده و ابزار خستگي نيز توسط روحاني مشهدي و ابزار گرسنگي توسط نظري (1384) تاييد شده است(90) .همچنين گيفت104 1989 و نظري 1384 نيز روايي اين ابزارها را تاييد کرده اند(91).

* ترازو و دستگاه فشارسنج جيوه اي
ترازو و دستگاه فشارسنج وسايلي روا براي اندازه گيري وزن و فشارخون مي باشند.

متر نواري ، نوار 200 ميليمتري يکبار مصرف ، ساعت ثانيه شمار ، سوني کيت، دماسنج دهاني، ابزار هاي استاندارد اندازه گيري بوده وروايي آنها مورد تاييد است.

ب) پايايي ابزار:
* فرم انتخاب واحد پژوهش ، فرم اطلاعات فردي- بارداري و فرم اطلاعات مربوط به زايمان و نوزاد
از آنجاييکه در مطالعه حاضر سؤالات فرم انتخاب واحد پژوهش ، فرم اطلاعات فردي- بارداري و فرم اطلاعات مربوط به زايما ن و نوزاد ، عيني بوده و به کرات در مطالعات متعدد تعيين پايائي شده اند، لذا نيازي به بررسي پايايي مجدد نداشت.

* فرم اطلاعات مربوط به پيشرفت زايمان و وضعيت جنين – مادر، فرم اطلاعات مربوط به خط بنفش ، فرم نظر سنجي مادران از روشهايّ ارزيابي پيشرفت زايمان ، فرم اطلاعات مربوط به وضعيت لگن استخواني در بدو پذيرش
پايايي فرم اطلاعات مربوط به پيشرفت زايمان و وضعيت جنين – مادر، فرم اطلاعات مربوط به خط بنفش ، فرم نظر سنجي مادران از روشهاي ارزيابي پيشرفت زايمان ، فرم اطلاعات مربوط به وضعيت لگن استخواني در بدو پذيرش به روش توافق ارزيابيها تعيين شد ، به اين ترتيب که اين فرمها در مورد 10 نفر از واحد هاي پژوهش همزمان توسط پژوهشگر و کمک پژوهشگر به طور جداگانه تکميل گرديده و همبستگي بين نتايج محاسبه شد و به ترتيب به( 62/97/0 (r =، ( 58/94/0 (r =،( 74/94/0 (r =،( 48/84/0 (r =تائيد شد.
* مهارت پژوهشگر در معاينه مهبلي و اندازه گيري خط بنفش
پايايي مهارت پژوهشگر در زمينه معاينه مهبلي ، از طريق توافق ارزيابها تائيد شد به اين ترتيب که 10 زائو توسط پژوهشگر و ويک نفر مربي مامايي،همزمان معاينه شدند . ديلاتاسيون
، افاسمان ،نزول و وضعيت لگن استخواني (تقعر ساکروم ، تحرک دنبالچه ،اندازه قوس پوبيس ، اندازه شيار ساکروسياتيک ، تقارب ديواره هاي لگن ،برجستگي خار هاي ايسکيال و پرومونتار ساکروم ) در معاينه مهبلي و وضعيت انقباضات رحمي در معاينه شکمي ،توسط آنها بررسي و ثبت گرديد و پس از برسي همبستگي داده ها با 2/94/0r = پايايي مهارت پژوهشگر تاييد شد.

پايايي مهارت پژوهشگر در مورد اندازه گيري خط بنفش از طريق توافق ارزيابها تائيد شد به اين ترتيب که اندازه گيريهاي مربوط به خط بنفش براي 10 نفر از واحد هاي پژوهش به طور همزمان توسط پژوهشگر و استاد راهنما اندازه گيري شد و پس از بررسي همبستگي داده ها ، با 67/86/0r = پايايي عملکرد پژوهشگر تائيد شد .

پايايي مهارت کمک پژوهشگر در مورد اندازه گيري خط بنفش از طريق توافق ارزيابها تائيد شد به اين ترتيب که اندازه گيريهاي مربوط به خط بنفش براي 10 نفر از واحد هاي پژوهش به طور همزمان توسط پژوهشگر و کمک پژوهشگر اندازه گيري شد و پس از بررسي همبستگي داده ها ، با 58/84/0r = پايايي مهارت کمک پژوهشگر تائيد شد .

* پرسشنامه اضطراب آشکار اشپيل برگر
پرسشنامه اضطراب آشکار اشپيل برگر مکرراً در مطالعات ايراني استفاده شده وابزاري پايا ميباشد.

* مقياس ديداري درد ، خستگي و گرسنگي
پايايي مقياس تطابق ديداري براي سنجش درد، خستگي وگرسنگي به روش توافق ارزيابها تعيين شد. بدين ترتيب که در بدو پژوهش ، شدت درد، خستگي وگرسنگي يک بار توسط پژوهشگر و يک بار توسط کمک پژوهشگر ، در مورد 10 نفر از واحد هاي پژوهش با استفاده از مقياس مذکور اندازه گيري شد با همبستگي ( 58/95/0 (r =، ( 55/96/0 (r =، ( 39/95/0 (r =تائيد شد.
* ترازوي يک کفه اي نوزاد و ترازوي عقربه اي مادر

پايايي ترازوي يک کفه اي نوزاد و پايايي ترازوي عقربه اي جهت اندازه گيري وزن مادر ، هر روز توسط يک وزنه 500 گرمي تائيد شد.

* فشار سنج عقربه اي ، ساعت ثانيه شمار و متر نواري
پايايي فشار سنج عقربه هاي با يک فشار سنج نو ديگر به صورت هفته اي و پايايي متر نواري توسط يک متر فلزي تعيين شد . پايايي ساعت ثانيه شمار با کنترل روزانه آن با اخبار ساعت 8 صبح تائيد شد.
* دماسنج دهاني و سوني کيت
پايايي دماسنج دهاني و سوني کيت تائيد شده است .

روش گرد آوري داده ها:
پس از تائيد موضوع پژوهش توسط کميته اخلاق دانشگاه علوم پزشکي ، با معرفي نامه کتبي از دانشکده پرستاري و مامايي مشهد به رياست بيمارستان ام البنين (س) شهرستان مشهد ،پژوهشگر و کمک پژوهشگر جهت جمع آوري اطلاعات از تاريخ 20/02/91 لغايت 23/07/91 به زايشگاه مورد نظر مراجعه و اقدام به نمونه گيري کردند.
پژوهشگر در زايشگاه مستقر و پس از معرفي خود به زنان باردار مراجعه کننده به اين بخش و بيان اهداف مطالعه و ارائه توضيحات لازم در خصوص نحوه انجام پژوهش به مادران و کسب رضايت کتبي از آنها در بدو ورود به زايشگاه ،فرم انتخاب واحد پژوهش را که شامل معيار هاي ورود و خروج به مطالعه است را تکميل کرد و در صورتي که مادر واجد شرايط پژوهش بود فرم اطلاعات فردي – بارداري تکميل مي شد و سپس معاينه لگني ، وزن و قد مادر توسط پژوهشگر اندازه گيري و در فرم اطلاعات مربوط به وضعيت لگن استخواني در بدو پذيرش ثبت مي

دیدگاهتان را بنویسید