تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، دوره متوسطه

آموزان بتوانند استفاده کنند. براي ارزشيابي الکترونيکي از آزمون هاي الکترونيکي آنلاين و آزمونهاي ساخته شده توسط نرم افزار ادوب کاپتيويت استفاده گرديد.

3-9-4- انتخاب نمونه آماري
نمونه آماري اين تحقيق شامل دو گروه آزمايش و کنترل مي باشد. که براي انتخاب آن ها به شيوه خوشه اي از ميان 4 دبيرستان دخترانه شهرستان ايوان، که در سال تحصيلي 93/92 کلاس هاي پايه سوم داراي درس شيمي 3 و آزمايشگاه بودند، دبيرستان کوثر انتخاب شد. سپس دو کلاس سوم رشته تجربي آن مدرسه به صورت گمارش تصادفي براي گروهاي آزمايش و کنترل انتخاب شدند.

3-9-5- همسان سازي (همگن نمودن)گروه ها
براي کنترل متغير هاي مزاحم و همسان سازي هرچه بيشتر گروه ها اقدامات زير انجام شد:
* انجام آزمون رفتار ورودي به منظور آگاهي از ميزان آموخته هاي قبلي دانش آموزان
* بررسي و مقايسه ميانگين نمرات درس شيمي دانش آموزان در نيمسال اول سال تحصيلي
* بررسي و مقايسه معدل درسي دانش آموزان در نيمسال اول سال تحصيلي
* انتخاب گروه ها از يک جنس(دختران)
* انتخاب گروه ها از يک پايه تحصيلي
* انتخاب گروه ها از يک رشته تحصيلي(دو رشته رياضي و تجربي در درس شيمي 3 مشترک هستند)
* انتخاب گروه ها از يک منطقه جغرافيايي و آموزشي

2- 9 – 6- اجراي تدريس
در اين پژوهش براي آموزش مبحث محلول ها از کتاب شيمي 3 و آزمايشگاه پايه سوم دبيرستان انتخاب شد و از اين مبحث 8 موضوع براي تدريس در 8 جلسه انتخاب شد. در جدول شماره 4-3 موضوع و هدف کلي هر جلسه آموزشي مشخص شده است.
جدول شماره 3-4: موضوع و هدف کلي درس جلسه هاي آموزشي
هدف کلي درس
موضوع و عنوان درس
جلسه
شناخت محلول و فاز و اجزاي آن
محلول ها ، فاز ، محلول هاي مايع واجزاي آن
اول
بررسي انحلال پذيري مواد در يکديگر
انحلال پذيري مواد، حلال هاي قطبي وناقطبي
دوم
آشنايي با انتالپي انحلال ، چگونگي تعيين انتالپي انحلال
انتالپي انحلال، تعيين انتالپي انحلال
سوم
آشنايي با انحلال پذيري ترکيبات يوني و گاز ها در آب
پيش بيني انحلال پذيري ترکيبات يوني و گاز ها در آب
چهارم
شناخت محلول هاي الکتوليت وغير الکتروليت
محلول هاي الکتروليت وغير الکتوليت
پنجم
آشنايي با خواص کوليگاتيو محلول ها
خواص کوليگاتيو محلول ها
ششم
آشنايي با ويژگي هاي کلوييد ها
ويژگي هاي کلوييد ها
هفتم
آشنايي با پاک کننده هاي صابوني وغير صابوني
صابون ها ونقش امولسيون کنندگي
هشتم

در گروه کنترل، تدريس درس شيمي به روش معمول(روش سخنراني) و به مدت 8 جلسه آموزشي (هرجلسه 90 دقيقه) صورت گرفت. در اين گروه، از دانش آموزان در اين 8 جلسه هيچ امتحاني به عمل نيامد و فقط تدريس و پرسش کلاسي صورت گرفت. در گروه آزمايش، تدريس به شيوه ي فعال فناورانه ( TEAL)انجام شد. مراحل تدريس به شيوه ي فعال فناورانه (TEAL) به طور خلاصه به قرار زير اجرا گرديد:
1. قبل از شروع جلسات آموزشي دانش آموزان در کارگاه آموزشي توسط محقق، با نحوه ارسال و دريافت ايميل ، استفاده از اينترنت براي جستجوي مطالب و نحوه استفاده از رايانه براي نشان دادن فايل هاي صوتي، تصويري، ويديو و … آشنا شدند.
2. در طي 8 جلسه ي آموزشي، معلم (محقق) سوال هاي ارزشيابي آغازين را چند روز قبل از تشکيل کلاس درس براي دانش آموزان ايميل مي نمود و از دانش آموزان پاسخ دريافت مي کرد. دانش آموزاني که در خانه امکان دسترسي به اينترنت نداشتند، با همکاري کادر دبيرستان از امکانات دبيرستان استفاده مي کردند.
3. در تمام طول اين 8 جلسه، کلاس درس در آزمايشگاه تشکيل شد و دانش آموزان از همان جلسه اول گروه بندي شدند. به اين صورت که دانش آموزان در گروه هاي 4 نفره به دور يک ميز آزمايشگاه نشستند.در هر گروه يک رايانه وجود داشت. علاوه بر آن وسايل آزمايش مورد نياز بر روي ميز ها قرار مي گرفت.
4. معلم با نشان دادن تصاوير، فيلم وسؤال از طريق ويديو پروژکشن که براي همه گروه ها قابل رؤيت بود يا از طريق سخنراني کوتاه دانش آموزان را بر مي انگيخت. سپس دانش آموزان با وسايل موجود بر روي ميز ها، کاوشگري را آغاز مي کردند.
5. دانش آموزان از کامپيوتر جهت مشاهده ي انيميشن يا فيلم و آنچه در آزمايشگاه با چشم ديده نمي شد(مانند جابجا شدن يون ها در محلول ها، حل شدن نمک در آب در مقياس ميکروسکوپي ) و تجزيه وتحليل نمودارها (مانند، نمودار انحلال پزيري گازها در آب) يا دريافت اطلاعات بيشتر استفاده مي کردند.
6. معلم از قبل انيميشن، فيلم و عکس هاي مربوط به بحث کلاسي را تهيه کرده بود و در صورت لزوم ( قطع اينترنت يا نياز به سخنراني از پروژکشن استفاده مي کرد.
7. معلم با سوال هاي خود از دانش آموزان، پيشروي صحيح آن ها را کنترل مي کرد.
8. دانش آموزان مي توانستند با سؤال کردن و راهنمايي گرفتن از معلم به کاوشگري خود عمق بخشند.
9. در پايان هرجلسه ارزشيابي پاياني به صورت گروهي به عمل مي آمد.
10. جهت تعيين تکليف در خانه از دانش آموزان خواسته مي شد با استفاده از اينترنت در باره سوال هايي که معلم مطرح کرده بود جستجو نمايند وپاسخ هاي خود را که شامل متن، انيميشن يا فيلم بود ، براي معلم پست الکترونيکي نمايند.

2-9-7- اجراي آزمون هاي مربوطه
آزمون ها به صورت همزمان و در موعد مقرر با کمک کادر اجرايي دبيرستان انجام شدند. جدول3-4 مشخصات آزمون ها را به تفکيک نشان مي دهد:
جدول شماره 3-5: شرح آزمون ها
ي تحقيق
رديف
نام ازمون
متغير مربوطه
زمان اجرا
1
پيش آزمون
يادگيري
قبل از اجراي تحقيق
2
پس آزمون يادگيري
يادگيري
بعد از اجراي تحقيق
3
پس آزمون يادداري
يادداري
سه هفته بعد از اجراي تحقيق

3-10- روش تجزيه و تحليل دادهها
به منظور تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي و استنباطي به شرح ذيل استفاده شده است:

3-10-1- آمار توصيفي:
جهت تجزيه و تحليل دادها در آمار توصيفي از جدول، نمودار، ميانگين، انحراف معيار استفاده شد.

3-10-2- آمار استنباطي:
جهت تجزيه وتحليل داده ها در آمار استنباطي از آزمون t گروه هاي مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد. همچنين از آزمون کواريانس جهت بررسي اثر مداخله ( روش تدريس فعال فناورانه براي کنترل متغير معدل نيمسال قبل به عنوان متغير کواريانس استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه
فصل چهارم، هسته اساسي پژوهش و مشتمل بر جداول، نمودارها و تجزيه و تحليل اطلاعات است. تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند روش پژوهش علمي يكي از پايه‌هاي اصلي هر مطالعه و بررسي است. به عبارتي در اين بخش، پژوهش گر براي پاسخ گويي به مسئله تدوين شده و يا تصميم‌گيري در مورد رد يا تأييد فرضيه يا فرضيه‌هايي كه براي پژوهش در نظر گرفته است، از روش‌هاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده مي‌كند. ليكن ، ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده به تنهايي براي يافتن پاسخ پرسش هاي پژوهش كافي نيست، تعبير و تفسير اين اطلاعات نيز لازم است. قبل از پرداختن به آزمون فرضيه ها ، لازم است اطلاعات مختصري نسبت به توصيف جامعه آماري ارائه شود. در اين پژوهش که با هدف بررسي تاثير روش تدريس فعال فناورانه ( TEAL ) بر يادگيري و يادداري درس شيمي دوره متوسطه، مي باشد اطلاعات حاصل بر اساس آزمون هاي مربوطه ( يادگيري، يادداري ) براي پيش آزمون و پس آزمون 56 نفر دانش آموز در دو گروه آزمايش و کنترل، فراهم آمده است، اين اطلاعات به ترتيب آزمون هاي ياد شده در سطوح مقايسه اي به صورت جدول ها و نمودارهاي جداگانه ي هرکدام ارائه مي گردند. جدول ها شامل توزيع فراواني و درصد نمرات دانش آموزان هردو گروه در آزمون هاي فوق و شاخص هاي گرايش به مرکز و پراکندگي مي باشد.

4-2- آمار توصيفي
در بخش آمار توصيفي اطلاعات بدست آمده در قالب جدول ها ونمودارهاي آماري خلاصه مي شود در اين بخش از فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و ساير آماره ها استفاده شده است.

4-2-1- توزيع فراواني و درصد گروه هاي شرکت کننده در تحقيق
جدول 4- 1- توزيع فراواني و درصد گروه هاي پاسخ دهندگان
گروه
فراواني
درصد
گروه کنترل
28
50
گروه آزمايش
28
50
کل
56
100

با توجه به جدول و نمودار شماره 4- 1 فراواني پاسخ دهندگان نشان ميدهد، که 50 درصد پاسخ دهندگان در گروه کنترل و 50 درصد ديگر در گروه آزمايش هستند.

نمودار 4- 1توزيع فراواني و درصد گروه هاي پاسخ دهنده
4 – 2- 2- بررسي توزيع فراواني و درصد نمره معدل دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمايش در نيمسال اول سال تحصيلي 93/92
به منظور بررسي توزيع فراواني و درصد نمره ي معدل نيمسال اول دانش آموزان برحسب گروهي که در آن قرار دارند يک جدول توافقي دو طرفه که سطر هاي آن شامل گروه و ستون هايش معدل دانش آموزان مي باشد را رسم نموده بررسي مي نماييم.

جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد نمره معدل دانش آموزان در نيمسال اول سال تحصيلي 93 /92 بر حسب گروه

گروه ها
معدل دانش آموزان
کل

14 تا 16
16 تا 18
18 تا 20

آزمايش
فراواني
4
14
10
28

درصد
14
50
36
50

کنترل
فراواني
5
9
14
28

درصد
18
32
50
50

کل
فراواني
9
23
24
56

درصد
16
40
44
100

با توجه به داده هاي موجود در جدول 4-2 مشاهده مي شود از 56 دانش آموزي که در اين تحقيق شرکت کرده اند، معدل 9 نفر بين 14 تا 16 مي باشد که از اين تعداد 4 نفر در گروه آزمايش و 5 نفر در گروه کنترل قرار دارد و معدل 23 دانش آموز در گستره ي 16 تا 18 مي باشد که از اين تعداد 14 نفر در گروه آزمايش و تعداد 9 نفر در گروه کنترل جاي دارند، معدل 24 دانش آموز نيز بين 18تا 20 است که از اين تعداد 10 نفر در گروه آزمايش و 14 نفر در گروه کنترل قرار دارند.

نمودار 4-2 توزيع فراواني نمرات معدل نيمسال اول دانش آموزان بر حسب گروه

4-2-3- بررسي نمرات پيش آزمون
با توجه به داده هاي جدول 4-3، مي نيمم و ماکزيمم نمرات پيش آزمون در هر دو گروه به ترتيب، صفر و مي باشد. ميانگين نمرات در گروه آزمايش 14/1 و در گروه کنترل 17/1 مي باشد. واريانس نمرات در گروه آزمايش 755/0 و در گروه کنترل 818/0 است.

گروه آزمايش
گروه کنترل
ميانگين
14/1
17/1
واريانس
755/0
818/0
مينيمم
0
0
ماکزيمم
2
2

جدول 4-3: آناليز نمرات پيش آزمون

4-2-4- بررسي توزيع فراواني و درصد نمره دانش آموزان در آزمون هاي يادگيري و يادداري برحسب گروه
4-2-4-1- بررسي توزيع فراواني و درصد نمرات حاصل از پس آزمون ( يادگيري )
با توجه به اطلاعات موجود مشاهده مي گردد که مينيمم نمرات پس آزمون (ي
ادگيري) دانش آموزان گروه آزمايش نمره ي 10 و مينيمم نمرات يادگيري گروه کنترل نمره ي 7 مي باشد، ماکزيمم نمرات يادگيري در گروه آزمايش نمره ي 17 و ماکزيمم نمرات گروه کنترل نمره ي 14 مي باشد. ميانگين نمرات يادگيري در گروه هاي آزمايش و کنترل به ترتيب نمرات 46/13 و 71/10 مي باشد.

جدول 4-4 نمرات حاصل از پس آزمون ( يادگيري)
نمره
گروه آزمايش
گروه کنترل

فراواني
درصد
درصد تجمعي
فراواني
درصد
درصد تجمعي
0 تا 4
0
0
0
0
0
0
4 تا 8
0
0
0
2
7
7
8 تا 12
9
32
32
22
14
21
12 تا 15
15
54
86
4
79
100
15 تا 18
4
14
100
0
0

کل
28
100

28
100

ميانگين
46/13
71/10
واريانس
83/1
62/1
مي نيمم
10
7
ماکزيمم
17
14

4-2-4-2- نمرات حاصل از آزمون پيگيري ( يادداري )
با توجه به اطلاعات موجود مشاهده مي گردد که مينيمم نمرات آزمون پيگيري (يادداري) دانش آموزان گروه آزمايش نمره ي 8 و مينيمم نمرات يادداري گروه کنترل نمره ي 5 مي باشد، ماکزيمم نمرات يادداري در گروه آزمايش نمره ي 17 و ماکزيمم نمرات گروه کنترل نمره ي 14 مي باشد. ميانگين نمرات يادداري در گروه هاي آزمايش و کنترل به ترتيب نمرات 96/ 11و 82/9 مي باشد.

جدول 4-5 نمرات حاصل از آزمون پي گيري (يادداري)
نمره

گروه آزمايش
گروه کنترل

فراواني
درصد
درصد تجمعي
فراواني
درصد
درصد تجمعي
0 تا4
0
0
0
0
0
0
4 تا 8
1
4
4
8
29
29
8 تا 12
15
53
57
16
57
86
12 تا 15
9
32
89
4
14
100
15 تا 18
3
11
100
0
0
0
کل

100

28
100

ميانگين
96/11
82/9
واريانس
08/2
4/2
مي نيمم
8
5
ماکزيمم
16
14

4-3- يافته هاي استنباطي
در اين بخش ابتدا فرضيههاي تحقيق مطرح و سپس نتايج حاصل از محاسبه آزمونهاي آماري ارائه مي گردد.
4-3-1- فرضيه شماره 1: ميان ميزان يادگيري شيمي از طريق روش تدريس فعال فناورانه ( TEAL ) و روش معمول (سخنراني ) تفاوت معني دار وجود دارد.
نتايج نشان مي‌دهد که ميانگين عملکرد دو گروه در پيشآزمون و پسآزمون يادگيري به ترتيب (آزمايش 14/1 و 46/13، کنترل 14/1 و 80/12) بوده است. که از نظر آماري در پيشآزمون، اختلاف معنيدار آماري بين دو گروه مشاهده نشد(1=sig و000/0=F)؛ لذا ميتوان گفت گروهها از نظر پيش دانسته‌ها همگن ميباشند. اما اختلاف عملکرد دو گروه در پسآزمون معنيدار و حاکي از تأثير گذاري بيشتر روش تدريس فعال فناورانه در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل مي باشد (000/0=sig و 143/0=F).
يکي از روش هاي صحيح تحليل آماري عبارت است از تحليل اختلاف نمره هاي به دست آمده به وسيله ي کم کردن نمره پيش آزمون هر آزمودني از نمره پس آزمون او، و سپس محاسبه ميانگين نمره ها براي هر دو گروه و سرانجام مقايسه ميانگين هاي محاسبه شده (دلاور، 1389، ص338).
تفاضل ميانگين پيشآزمون و پسآزمون يادگيري گروه هاي آزمودني نشان مي‌دهد که گروه آزمايش با اختلاف ميانگين 32/12 (82/1=s) نسبت به گروه کنترل53/9 (95/1=s) از اختلاف عملکرد بيشتري در ميانگين‌ها برخوردار بوده است (جدول شماره 4-6).
جدول4-6: ميانگين و انحراف معيار تفاضل نمرات پيش آزمون و پس آزمونيادگيري گروههاي آزمودني
گروه
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
28
32/12
82/1
کنترل
28
53/9
95/1

جدول 4- 7: آزمون t مستقل در مورد مقايسه تفاوت ميزان يادگيري دانش آموزان

دو گروه t مستقل

آزمون لوين

تفاوت انحراف معيارها
تفاوت ميانگين ها
سطح معنا داري
درج

دیدگاهتان را بنویسید