تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، سطح معنادار، دانش آموزان متوسطه، دانش آموزان دختر

ه آزادي
T
معناداري
F

.50536
2.78571
.000
54
5.512
0.710
0.139
فرض يکساني واريانس ها
يادگيري
.50536
2.78571
.000
53.762
5.512

فرض عدم يکساني واريانس ها

با توجه به جدول 4-7، نتيجه آزمون لوين 139/0 در سطح 710/0 معنادار مي باشد و چون مقدار سطح معناداري بزرگتر از 05/0 مي باشد بايد بـراي تجزيه و تحليل داده ها از رديف يکساني واريانس ها استفاده شود . به مقدار t محاسبه شده برابـر بـا 512/5 و درجـه آزادي 54 در سطح 05/0P معنادار مي باشد .يعني بين ميزان يادگيري دانش آموزان دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداري وجـوددارد .بنابراين فرض صفر تأييد نمي شود.

4-3-2- تحليل کوواريانس به منظور کنترل اثر معدل و پيش آزمون بر نمرات يادگيري
در انجام آزمون کوواريانس لازم است که مفروضات آناليز بررسي شود فرض نرمال بودن متغير وابسته با استفاده از آزمون کلموگراف – اسميرنوف تاييد شد. ضريب همبستگي پيرسون همبستگي متغير کواريانس با متغير وابسته (يادگيري) را در گروه ها نشان داد. همچنين نتايج آزمون لون براي بررسي همگني واريانسها نشان ميدهد که دادههاي مفروضه، تساوي خطاي واريانس را زير سؤال نبرده و به عبارت ديگر واريانس دو گروه همگن ميباشد. پس از تعديل نمرات معدل ترم اول و پيش آزمون با استفاده از تجزيه و تحليل کوواريانس اثر معنادار کاربرد نوع روش تدريس (000/0=,sig686/166=F ) مورد تاييد قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضريب اتا ميتوان گفت نوع روش تدريس پس از تعديل اثر پيش آزمون و معدل ترم اول 77 درصد واريانس نمره پسآزمون را تبيين مينمايد (جدول شماره 4-8).
همچنين مقايسه ميانگين‌هاي تعديل شده، مبين اين نکته است که روش تدريس فعال فناورانه (46/13) در مقايسه با روش معمول (71/10) از تأثيرگذاري بيشتري در افزايش يادگيري دانشآموزان برخوردار بوده است.

جدول 4-8: نتايج تحليل کوواريانس نمرات پس آزمون يادگيري دوگروه با کنترل پيش آزمون و معدل ترم اول
ضريب تأثير
Sig
F
ميانگين مجذورات
درجه آزادي
مجموع مجذورات
منبع تغيير
033/0
192/0
648/1
070/1
1
070/1
پيش آزمون
804/0
000/0
611/213
771/130
1
771/130
معدل ترم اول
773/0
000/0
686/166
166/108
1
166/108
گروه

612/0
52
834/31
خطا

56
000/8453
مجموع

55
554/268
مجموع اصلاح شده

4-3-3- فرض شماره 2: ميان ميزان يادداري شيمي از طريق روش تدريس فعال فناورانه ( TEAL ) و روش معمول (سخنراني ) تفاوت معني دار وجود دارد.
تفاضل ميانگين پيشآزمون و آزمون يادداري گروه هاي آزمودني نشان مي‌دهد که گروه آزمايش با اختلاف ميانگين 82/10 (07/2=s) نسبت به گروه کنترل67/8 (29/2=s) از اختلاف عملکرد بيشتري در ميانگين‌ها برخوردار بوده است (جدول شماره 4-9).
جدول4-9 : ميانگين و انحراف معيار تفاضل نمرات پيش آزمون و آزمون پي گيري(يادداري) گروههاي آزمودني
گروه
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
28
82/10
07/2
کنترل
28
64/8
31/2

جدول 4-10: آزمون t مستقل در مورد مقايسه تفاوت ميزان يادداري دانش آموزان

دو گروه t مستقل

آزمون لوين

تفاوت انحراف معيارها
تفاوت ميانگين ها
سطح معنا داري
درجه آزادي
T
معناداري
F

.58705
2.17
.000
54
3.711
.916
.011
فرض يکساني واريانس ها
يادگيري
.58705
2.17
.000
53.369
3.711

فرض عدم يکساني واريانس ها

با توجه به جدول 4-10، نتيجه آزمون لوين 011/0 در سطح 916/0 معنادار مي باشد و چون مقدار سطح معناداري بزرگتر از 05/0 مي باشد بايد بـراي تجزيه و تحليل داده ها از رديف يکساني واريانس ها استفاده شود . به مقدار t محاسبه شده برابـر بـا 711/3 و درجـه آزادي 54 در سطح 05/0P معنادار مي باشد .يعني بين ميزان يادداري دانش آموزان دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداري وجـوددارد .بنابراين فرض صفر تأييد نمي شود.

4-3-4- تحليل کوواريانس به منظور کنترل اثر معدل و پيش آزمون بر نمرات يادداري
در انجام آزمون کوواريانس لازم است که مفروضات آناليز بررسي شود فرض نرمال بودن متغير وابسته با استفاده از آزمون کلموگراف – اسميرنوف تاييد شد. ضريب همبستگي پيرسون همبستگي متغير کواريانس با متغير وابسته (يادداري) را در گروه ها نشان داد. همچنين نتايج آزمون لوين براي بررسي همگني واريانسها نشان ميدهد که دادههاي مفروضه، تساوي خطاي واريانس را زير سؤال نبرده و به عبارت ديگر واريانس دو گروه همگن ميباشد. پس از تعديل نمرات معدل ترم اول و پيش آزمون با استفاده از تجزيه و تحليل کوواريانس اثر معنادار کاربرد نوع روش تدريس فعال فناورانه(000/0=,sig380/50=F ) مورد تاييد قرار گرفت و با در نظر گرفتن ضريب اتا ميتوان گفت نوع روش تدريس پس از تعديل اثر پيش آزمون و معدل ترم اول 48درصد واريانس نمره پسآزمون را تبيين مينمايد (جدول شماره 4-10).
همچنين مقايسه ميانگين‌هاي تعديل شده، مبين اين نکته است که روش تدريس فعال فناورانه (96/11) در مقايسه با روش معمول (82//9) از تأثيرگذاري بيشتري در افزايش يادداري دانشآموزان برخوردار بوده است.

جدول 4-11: نتايج تحليل کوواريانس نمرات پس آزمون يادداريدوگروه با کنترل پيش آزمون و معدل ترم اول
ضريب تأثير
Sig
F
ميانگين مجذورات
درجه آزادي
مجموع مجذورات
منبع تغيير
001/0
812/0
057/0
077/0
1
077/0
پيش آزمون
707/0
000/0
451/125
385/169
1< br />385/169
معدل ترم اول
487/0
000/0
386/49
682/66
1
682/66
گروه

350/1
52
211/70
خطا

56
000/6950
مجموع

55
357/305
مجموع اصلاح شده

فصل پنجم
بحث و نتيجهگيري

5-1- مقدمه
به طور کلي اعتبار هر عمل پژوهشي به نتايج استخراج شده و قابليت بهرهبرداري از آن بستگي دارد. در اين پژوهش تلاش شده تا تاثير روش تدريس فعال فناورانه (TEAL) برميزان يادگيري وياد داري درس شيمي مقطع متوسطه بررسي شود. در فصل اول، کليات پژوهش شامل شرح موضوع و زمينهي پژوهش، سؤالاتي که پژوهش گر در جستجوي پاسخ به آنهاست، اهداف و سابقه پژوهش، فرضيههاي پژوهش، روش انجام پژوهش، ابزار گردآوري اطلاعات، جامعه آماري و قلمرو زماني و مکاني پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. فصل دوم بررسي ادبيات موضوع ميباشد.
در فصل سوم روش انجام پژوهش ارائه گرديد و در فصل چهارم، تجزيه و تحليل دادهها با نرم افزار آماريSPSS وآزمون t و تحليل کوواريانس صورت گرفت. مطالب اين فصل به نتايج و يافتههاي پژوهش، محدوديتهاي پژوهش و پيشنهادات براي ارتقاء يادگيري و يادداري و غني کردن محيط هاي يادگيري و پژوهش هاي آتي اختصاص يافته است.

5-2- خلاصه فصل هاي پنج گانه پژوهش
تغييرات سريع و غير قابل پيش بيني عصر حاضر در حوزه تکنولوژي و فن آوري اطلاعات و ارتباطات، تمام ابعاد زندگي زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار داده است. نظام آموزشي به عنوان محور توسعه ي همه جانبه، نمي تواند در مقابل اين همه پيشرفت و تغيير منفعل باشد و از خود واکنش نشان ندهد. لذا متخصصان و دست اندرکاران حوزه ي تعليم و تربيت حرکتي را آغاز نموده اند که از طريق آن، بتوانند ضمن به خدمت گرفتن آخرين دستاورد هاي تکنولوژي و فن آوري اطلاعات و ارتباطات، رويکردهاي جديدي را در تدريس و يادگيري ايجاد نمايند.
آموزش و يادگيري همواره از مسايل و دغدغه هاي اصلي پيش روي انسان بوده است. صاحبنظران و دانشمندان علوم تربيتي و روانشناسي سعي در يافتن قوانين و عوامل تاثيرگذار در يادگيري را داشته اند و حاصل تلاش آن ها مباني نظري يادگيري مي باشد، که اينک به صورت رويکرد ها و نظريه هاي يادگيري نمود يافته و در اختيار طراحان آموزشي، برنامه ريزان درسي و معلمين قرار گرفته است، تا در عرصه آموزش و يادگيري از آن بهره مند شوند. مهمترين رويکرد هاي يادگيري، رفتارگرايي، شناخت گرايي و ساختن گرايي هستند که در طراحي محيط هاي يادگيري و به کارگيري انواع روش هاي تدريس مورد توجه قرار مي گيرند.
تحول ايجاد شده در مواد و رسانه هاي آموزشي، و استفاده ي گسترده از چند رسانه اي هاي آموزشي، شبيه ساز هاي آموزشي، نرم افزارهاي آموزشي و فناوري هاي برخط، عرصه را بر روش هاي تديس سنتي صرف، که در آن ها معلم محور آموزش و يادگيري است را تنگ نموده و ميدان عمل را در اختيار روش هاي تدريس فعال و نوين که در آن ها فراگيران محور و اساس يادگيري مي باشند قرار داده است.
در سال هاي اخير محققان، پژوهش هاي فراواني را در خصوص ميزان اثر بخشي روش هاي نوين و فعال تدريس انجام داده اند که نتايج اغلب آن ها، برتري اين روش ها را بر روش هاي سنتي تدريس اثبات نموده است. از ميان اين روش ها مي توان به تدريس با استفاده از چند رسانه اي هاي آموزشي، نرم افزارهاي آموزشي، شبيه ساز هاي آموزشي، آموزش الکترونيکي و روش هاي ترکيبي تدريس اشاره نمود. هيچکدام از اين روش ها را نمي توان به تنهايي، بهترين و مؤثرترين روش تدريس دانست و ان را براي تدريس تمام درس ها، پايه ها و مقاطع تحصيلي تجويز نمود. چه بسا روش تدريسي که براي يک درس مناسب نيست، براي درس ديگر بهترين روش تدريس ممکن باشد.
امروزه، روش هاي ترکيبي که در آن ها از ترکيب چند روش تدريس استفاده مي شود، اثر بخشي خود را در آموزش و به تبع آن، يادگيري بهتر و بيشترنشان داده اند. نتايج پژوهش هاي متعدد مؤيد اين موضوع است. از جمله روش هاي ترکيبي نوين، ترکيب اموزش الکترونيکي و آموزش سنتي چهره به چهره است. در اين روش در کلاس هاي درس معمولي مي توان از انواع فن آوري هاي برخط، چند رسانه اي ها و شبيه سازهاي آموزشي بهره گرفت.
روش تدريس فعال فناورانه (TEAL) از روش هاي ترکيبي تدريس است که در آن از تركيب روش تدريس كاوشگري گروهي در آزمايشگاه و شبيه سازي(يا استفاده از فيلم، اينترنت، انيميشن يا تصوير سه بعدي بنا به ضرورت تدريس ) و سخنراني كوتاه در موقعيت هاي مختلف( بنا به ضرورت ) استفاده مي شود. مبناي نظري اين روش تدريس، که در آن كلاس و آزمايشگاه از هم جدا نيست و در زمره روش هاي فعال تدريس مي باشد، ساختن گرايي مي باشد. بنابراين در اين روش تدريس دانش آموزان فعالانه در جريان يادگيري هستند و خودشان دانش و مهارت خود را مي سازند و معلم نقش راهنما دارد. همکاري و تعامل از جمله ويژگي هاي ديگر اين روش تدريس مي باشد.
با وجود پيشرفت هاي چشمگير در حوزه تعليم و تربيت و تاثير تکنولوژي و فناوري بر محيط هاي آموزشي و تنوع ايجاد شده در روش هاي تدريس، متاسفانه در دروس پايه، مانند شيمي شاهد افت تحصيلي و کج فهمي هايي هستيم که اغلب، آن ها را نتيجه استفاده معلمان از روش هاي تدريس سنتي مانند سخنراني مي دانند. درس شيمي به خاطر مفاهيم انتزاعي، از جمله درس هاي سخت محسوب مي شود. لذا بايد با بهره گيري از روش هاي فعال تدريس و به خدمت گرفتن تکنولوژي هاي نوين، تدريس آن را
براي دانش آموزان لذت بخش نمود و زمينه يادگيري عميق آن را ايجاد نمود. در اين پژوهش مسأله اصلي اين است که آيا روش تدريس فعال فناورانه بر يادگيري و يادداري درس شيمي دانش آموزان متوسطه مؤثر است؟
در اين تحقيق که به منظور بررسي تاثير روش تدريس فعال فناورانه (TEAL) بر يادگيري و يادداري درس شيمي دوره متوسطه انجام شد، ابتدا مبحث ” محلول ها ” از کتاب شيمي 3 و آزمايشگاه که در بازه ي زماني نيمسال دوم سال تحصيلي تدريس مي شود، انتخاب گرديد تا محتواي آن در 8 جلسه آموزشي 90 دقيقه اي در هر دو گروه آزمايش و کنترل تدريس شود. طرح درس جلسات آموزشي تهيه گرديد. در گروه آزمايش تدريس به روش فعال فناورانه و در گروه کنترل به روش معمول (سخنراني ) انجام شد.
جامعه آماري تحقيق را تمام دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر ايوانغرب که در سال تحصيلي 93/92 درس شيمي3 و آزمايشگاه را مي گذراندند تشکيل داده است. از بين 7 کلاس از 4 دبيرستان، دو کلاس سال سوم رشته علوم تجربي از دبيرستان دخترانه دولتي کوثر به روش خوشه اي انتخاب شدند و يکي از کلاس ها به تعداد 28 نفر به عنوان گروه آزمايش و کلاس ديگر به تعداد 28 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. بنابراين حجم نمونه تحقيق 56 نفر مي باشد که 28 نفر را گروه کنترل و 28 نفر را گروه آزمايش تشکيل مي دهد.
به منظور گردآوري داده ها از آزمون هاي محقق ساخته استفاده شد. سوالات اين آزمون ها که شامل پيش آزمون و پس آزمون بودند بر اساس جدول دو بعدي هدف – محتوا که قبلا تهيه شده بود طرح شد. روايي آزمون ها را متخصصان موضوع تاييد کردند و پايايي آزمون با استفاده از نرم افزار SPSS به روش الفاي کرونباخ 703/0 تعيين شد. قبل از اجراي تدريس، پيش آزمون به طور همزمان در دو گروه آزمايش و کنترل انجام شد و نتايج لازم استخراج شد. پس از تدريس مباحث مورد نظر در گروه ها، پس آزمون يادگيري برگزار شد و سه هفته بعد از آخرين جلسه آموزشي پس آزمون يادداري نيز انجام شد و نتايج لازم از اين آزمون ها استخراج شد. به منظور تجزيه و تحليل نتايج داده هاي تحقيق از نرم افزار SPSS استفاده شد. تحليل داده ها به استفاده از آزمون t و تحليل کوواريانس انجام شد. در ادامه با طرح فرضيه هاي پژوهش به بحث در خصوص نتايج حاصل از اين تحقيق مي پردازيم.
5-3- نتايج و دستاوردهاي حاصل از پژوهش
5-4- فرضيه هاي تحقيق:
5-4-1- فرضيه اول تحقيق:
ميان ميزان يادگيري و يادداري شيمي از طريق روش تدريس فعال فناورانه ( TEAL ) و روش معمول (سخنراني ) تفاوت معني دار وجود دارد.
بررسي ادبيات پژوهش که در فصل دوم آمده است نشان ميدهد که مطالعات متعددي ارتباط بين روش هاي فعال تدريس و يادگيري را بررسي کردهاند. پژوهش هايي که در اين خصوص انجام گرفته، عموما مؤيد اين فرض بوده که روش هاي فعال تدريس بر يادگيري و يادداري تأثير مثبت دارد. با توجه به مسايل مطروحه، فرضيه H1 مدعي اين است که ميان ميزان يادگيري و يادداري شيمي از طريق روش تدريس فعال فناورانه ( TEAL ) و روش معمول (سخنراني ) تفاوت معني دار وجود دارد.با توجه به جدول شماره 4-7 که نتايج آزمون t مستقل براي تفاوت ميانگين ها را نشان مي دهد، مقدار t محاسبه شده برابـر بـا 512/5 و درجـه آزادي 54 در سطح 05/p معنادار مي باشد. يعني بين ميزان يادداري دانش آموزان دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداري وجـود دارد . همچنين با استناد به داده هاي جدول شماره4-8 که نتايج تحليل کوواريانس را نشان

دیدگاهتان را بنویسید