دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره قابلیت اعتماد

به برند
7
آکر1996،کلر2008
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه
پیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه‌گیری و بکارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمع‌آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزارهای موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند. معیارهایی که برای آزمودن برازش ابزار پژوهش بکار می‌روند، عبارتند از روایی و پایایی(طبیبی و همکاران،1388، 210).
3-9-1 روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه گیری کند)سرمد و همکاران،1382) . برای آزمودن برازش اندازه ها چند نوع آزمون روایی وجود داردکه در این پژوهش از دو روش منطقی و محتوا استفاده شده است.
روش منطقی خود شامل دو روش زیر می باشد :
روائی ظاهری : تائید صاحب نظران مبنی بر تو ان مندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن سوالات ؛
روائی محتوا : تائید صاحب نظران از نظر کفایت کمیت و کیفیت سوالات پرسشنامه ، این روایی نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است) سکاران،(1384 اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد . بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. پرسشنامه های این تحقیق از که ابتدا با مطالعه ادبیات نظری تحقیق عوامل مربوطه استخراج و پرسشنامه اولیه تدوین شد و پس از جرح و تعدیل آن توسط اساتید مربوطه، روایی صوری در اختیار خبرگان امر قرار گرفت و با نظر سنجی از آنها که هم با صنایع مورد مطالعه و هم با موضوع پایان نامه آشنایی داشتند نهایی گردید.
3-9-2 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است .مفهوم یاد شده با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد . دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر) عدم ارتباط( تا 1+ )ارتباط کامل( است . ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود (سرمد و همکاران، 166:1385).
بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS 16انجام گردیده است . بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 31 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتیجه آلفای کرونباخ کلی 0/84 درصد و برای بخش های مختلف جدول(3-2) پرسشنامه نشان می دهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می باشند.
جدول(3-2) : مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هریک از متغییر ها
نام متغییر
سوالات پرسشنامه
آلفای کرونباخ
تصویر مسئولیت اجتماعی برند
پرسش های 1 تا 7
0/844
تصویر کیفیت محصول
پرسش های 8 تا 13
0/894
تصویر کیفیت خدمات
پرسش های 14 تا 18
0/853
وفاداری به برند
پرسش های 19 تا 25
0/805
شخصیت برند
پرسش های 25 تا 32
0/72
3-10روش های تحلیل داده ها
معمولاً برای تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات در یک تحقیق، می توان از چند آزمون آماری مختلف استفاده نمود. بنابراین لازم است در انتخاب آزمون ها، منطق خاصی رعایت گردد. در این تحقیق برای آزمون مدل های تحقیق وتجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها هم از آمار توصیفی استفاده میشود و هم از آمار استنباطی. همچنین برای تأیید مدل از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و جهت پاسخ به فرضیات پژوهش از ابزار تحلیل عامل تأییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش کمترین توان دوم جزیی استفاده شد. پس از گردآوری داده ها، تمام عملیات فوق با نرم افزارهای آماری SPSS,LISLER محاسبه و تحلیل گردید. روش مدل یابی معادلات ساختاری و هم چنین تحلیل عامل تأییدی به همراه سایر روشها بطور مفصل در فصل 4 توضیح داده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
این فصل از گزارش تحقیق به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص دارد. داده های حاصل از ابزار تحقیق در داخل برنامه آماری SPSS و سپس نرم افزار لیزرل وارد شده وبر اساس نوع و هدف تحقیق، آزمونها و تحلیلهای آماری مناسب صورت پذیرفتند.
این فصل مشتمل بر دو بخش آزمون آماری توصیفی و آزمون آماری استنباطی است. در آزمون توصیفی، به شرح و
ضعیت متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق (شامل سن، جنسیت، پست سازمانی، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، و تجربه کاری) اشاره شده و در آزمون استنباطی، با استفاده از آزمون میانگین یک طرفه و آزمون فریدمن تحت برنامه آماری SPSS، و آزمون همبستگی و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار لیزرل (نسخه 53/8)، فرضیه های اصلی تحقیق تست و محک زده می شوند.
4-2 تحلیل توصیفی
تحلیل توصیفی این تحقیق، صرفاً دربردارنده متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیک نمونه آماری است. متغیرهای جمعیت شناختی این تحقیق مشتمل بر سن، جنسیت، سطح تحصیلات، تجربه کاری، و وضعیت تأهل است که در ادامه جزئیات هر یک از آنها آورده می شود.
4-2-1 متغیر سن


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین متغیر جمعیت شناختی، متغیر سن افراد نمونه است که دارای واحد اندازه گیری رتبه ای است، یعنی آنکه افراد حاضر در یک دسته، با افراد حاضر در دسته دیگر، اختلاف سنّی دارند. داده های دامنه سنی افراد نمونه آماری تحقیق در جدول- – نشان داده شده است. همانطور که از این جدول می توان دریافت، 172 نفر (47.25 درصد) از افراد در دامنه سنی کمتر از 30 سال؛ 118 نفر (34.42 درصد) در دامنه 30 تا 40 سال؛ 43 نفر (11.51درصد) در دامنه سنی بین 41 تا 50 سال؛ 27نفر(7.32 درصد) در دامنه سنی بین 51 تا 60 سال؛ 4 نفر (1.09 درصد) در دامنه سنی 61 سال و بالاتر قرار دارند. همچنین، نمودار4-1 نشان می دهد بیشترین افراد شرکت کننده (47.25 درصد) در دامنه سنی 30کمتر از سال قرار می گیرند.
جدول(4-1)توزیع نمونه آماری بر حسب متغیر سن
فراوانی
درصد
تجمعی
کمتر از 30 سال
172
47.25
47.25
31 تا 40 سال
118
34.42

80.69
41 تا 50 سال
43
11.51
91.59
51 تا 60 سال
27
7.32
98.91
61 سال و بالاتر

دیدگاهتان را بنویسید