دانلود پایان نامه ارشد درمورد اختلالهای، احساسات،که، درمانهای، (فیشر۸

مقابله ای از باورهای معمولی و روزمره نشأت می گیرند و این می تواند ضعف این رویکردها باشد (فیشر۸ و ولز،????؛ ترجمه بیرامی و خادمی،????).
در ادامه می توان گفت که درمان های رفتاری نیز با نادیده گرفتن افکار و احساسات،که در تمامی اختلالهای روانی از اهمیتی آشکار برخوردارند و همچنین درمانهای روان پویایی به دلیل تأکید بسیاری که بر گذشته،

دیدگاهتان را بنویسید