دانلود پایان نامه ارشد درمورد باورهای غیرمنطقی، سوگیری

(یونسی و رحیمیان بوگر،????).
درمانهای شناختی سنتی و درمانهای رفتاری _ هیجانی_منطقی (REBT) به نقش سوگیری های شناختی و باورهای غیرمنطقی یا تحریف شده بیش از کنترل تفکّر تأکید دارند؛و لیکن این باورها بیشتر باورهایی درباره ی جهان، خرد اجتماعی و فیزیکی می باشند و فرض این درمان ها این است که شناخت های تحریف شده (مانند افکار) و رفتارهای

دیدگاهتان را بنویسید