شرکت های بورس

کاهش یابد. بدین ترتیب شرکتهامی توانند سودآوری خود و روند سود آوری خود را نیز در کوتاه مدت و بلند مدت ادامه دهند.
– کاهش نرخ مالیات صنایع نیز می تواند از کاهش ارزش افزوده نقدی جلوگیری نماید. البته این تغییر در صورتی پیشنهاد می شود که باعث تضعیف دولت نگردد.
– اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات و ایجاد راهکارهایی برای افزایش صادرات از طرف دولت نیز به منظور توان تولید وجه نقد هرچه بیشتر پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مورد استفاده دولت قرار گیرد.
پیوست ها
پیوست شماره 1 ،
جداول شاخص‌های محاسبه شده شرکت های بورسی به صورت زیر می باشد.
سال 1386
شرکت
%ROA
%ROE
P/E
EPS
EVA
MVA
CVA
CFRI
البرزدارو
25.817
56.886
7.480
1,213.000
0.357
0.360
0.332
0.411
اما
7.850
18.100
6.460
280.000
0.641
0.518
0.345
0.445
ایران خودرو
4.922
36.836
2.560
634.000
0.468
0.278
0.271
0.386
ایران خودرو دیزل
5.759
38.338
2.080
737.000
0.431
0.207
0.295
0.446
ایران دارو
22.870
67.149
7.150
2,570.000
0.632
0.220
0.335
0.511
آبسال
10.080
26.313
3.420
245.000
0.512
0.608
0.458
0.343
آبگینه
3.314
12.525
30.550
41.000
0.565
0.322
0.374
0.435
آذراب
1.790
10.976
-2.880
-242.000
0.231
0.570
0.240
0.353
آلومتک
4.138
16.411
4.380
1,486.000
0.249
0.243
0.089
0.360
آلومینیوم ایران
0.000
3.870
3,001.000
0.542
0.513
0.134
0.514
آهنگری تراکتور
9.881
32.507
3.680
619.000
0.357
0.635
0.168
0.386
بوتان
18.472
58.932
5.420
622.000
0.420
0.309
0.360
0.454
بهنوش
16.181
64.673
4.590
2,900.000
0.629
0.345
0.171
0.525
بیسکویت گرجی
5.503
38.787
9.130
199.000
0.291
0.541
0.300
0.493
پارس پامچال
1.874
12.905
6.500
216.000
0.377
0.305
0.129
0.353
پارس خزر
7.265
22.167
3.560
600.000
0.230
0.613
0.155
0.352
پارس خودرو
14.610
29.444
3.420
506.000
0.433
0.594
0.364
0.313
پارس دارو
27.825
59.170
5.590
2,159.000
0.322
0.203
0.249
0.529
پارس مینو
4.410
16.647
4.700
710.000
0.249
0.301
0.211
0.290
پتروشیمی اصفهان
37.400
75.099
4.080
1,477.000
0.530
0.558
0.226
0.383
پتروشیمی آبادان
21.719
45.789
7.090
999.000
0.627
0.297
0.128
0.465
پتروشیمی خارک
51.663
71.145
4.690
3,125.000
0.274
0.652
0.116
0.407
پتروشیمی فارابی
15.833
46.839
6.210
822.000
0.374
0.316
0.318
0.554
پشم شیشه ایران
10.132
18.075
5.360
280.000
0.311
0.530
0.363
0.305
تراکتورسازی
12.647
35.116
2.930
550.000
0.412
0.600
0.176
0.359
شرکت
%ROA
%ROE
P/E
EPS
EVA
MVA
CVA
CFRI
تولی پرس
5.216
41.589
4.490
759.000
0.437
0.297
0.296
0.330
تهران دارو
4.670
34.601
9.810
1,140.000
0.218
0.495
0.117
0.365
جام دارو
12.860
23.580
6.500
316.000
0.539
0.344
0.215
0.296
جوش و اکسیژن
2.560
22.236
6.800
332.000
0.390
0.446
0.211
0.447
چرخشگر
5.763
21.744
4.900
403.000
0.392
0.326
0.429
0.308
چینی ایران
14.312
31.997
3.070
357.000
0.355
0.397
0.134
0.333
داروسازی کوثر
18.726
47.529
3.360
1,088.000
0.625
0.315
0.321
0.545
دشت مرغاب
2.804
17.807
3.330
834.000
0.347
0.380
0.335
0.311
دوده صنعتی پارس
13.882
37.940
4.870
785.000
0.317
0.219
0.459
0.403
رادیاتور ایران
4.360
14.594
4.550
249.000
0.609
0.372
0.203
0.435
زامیاد
22.056
45.874
2.860
702.000
0.301
0.530
0.288
0.555
سالمین
22.144
51.213
5.180
320.000
0.278
0.334
0.450
0.450
سایپا
21.393
41.056
2.860
706.000
0.523
0.666
0.185
0.561
سایپا آذین
7.989
22.796
2.930
400.000
0.401
0.472
0.457
0.400
سایپا دیزل
0.860
17.806
7.180
133.000
0.288
0.489
0.170
0.403
سرماآفرین
17.074
28.488
3.420
459.000
0.576
0.313
0.238
0.372
سولیران
-0.790
-6.118
7.150
394.000
0.261
0.464
0.130
0.480
سیمان ارومیه
22.713
40.801
6.190
746.000
0.556
0.541
0.193
0.449
سیمان تهران
13.687
29.113
6.710
619.000
0.202
0.267
0.326
0.515
سیمان شمال
4.100
6.997
12.730
411.000
0.391
0.271
0.294
0.300
سیمان صوفیان
12.747
33.586
7.410
557.000
0.349
0.449
0.412
0.373
سیمان قائن
48.828
76.738
9.890
5,217.000
0.587
0.271
0.145
0.332
سیمان کرمان
26.330
42.633
7.090
765.000
0.277
0.414
0.357
0.293
سیمان مازندران
4.066
18.901
14.070
560.000
0.530
0.316
0.271
0.349
سینادارو
32.493
54.070
7.460
1,541.000
0.301
0.348
0.291
0.383
شهد ایران
1.815
4.146
35.060
33.000
0.315
0.430
0.117
0.539
شیشه قزوین
0.070
0.473
10.490
106.000
0.608
0.539
0.248
0.434
شیشه و گاز
6.079
15.980
5.030
205.000
0.215
0.639
0.260
0.513
شیمیایی سینا
24.517
42.684
4.160
908.000
0.257
0.337
0.135
0.307
صنعتی سپاهان
19.118
46.059
4.940
913.000
0.253
0.530
0.208
0.495
فروسیلیس ایران
5.650
8.857
12.800
205.000
0.570
0.218
0.146
0.548
فنرسازی خاور
1.848
5.193
5.740
116.000
0.334
0.531
0.273
0.371
فنرسازی زر
3.04013.113
2.390
532.000
0.345
0.310
0.210
0.487
کاشی اصفهان
13.238
22.548
4.940
534.000
0.443
0.541
0.360
0.326
کاشی الوند
5.352
16.567
4.790
240.000
0.306
0.287
0.400
0.307
شرکت
%ROA
%ROE
P/E
EPS
EVA
MVA
CVA
CFRI
کاشی پارس
1.346
5.786
12.690
91.000
0.203
0.630
0.412
0.513
کاشی تکسرام
-19.129
-111.518
-2.080
-573.000
0.467
0.609
0.366
0.390
کاشی حافظ
12.198
23.480
8.730
254.000
0.242
0.449
0.259
0.387
کاشی سینا
17.065
36.511
3.440
410.000
0.535
0.394
0.420
0.488
کاشی نیلو
4.370
14.329
2.420
606.000
0.594
0.611
0.434
0.554
کالسیمین
27.441
66.083
2.400
4,028.000
0.406
0.412
0.280
0.437
کربن ایران
11.406
24.585
3.690
400.000
0.355
0.263
0.362
0.436
کف
22.830
44.785
2.210
787.000
0.201
0.489
0.271
0.378
کمباین سازی
11.770
41.038
3.490
497.000
0.446
0.310
0.102
0.337
کمک فنر ایندامین
6.400
57.162
3.760
616.000
0.247
0.475
0.385
0.477
کیوان
5.100
34.829
6.190
800.000
0.509
0.390
0.248
0.471
گروه بهمن
9.984
19.318
2.890
350.000
0.522
0.591
0.221
0.405
لبنیات پاک
13.061
33.137
5.460
441.000
0.522
0.222
0.397
0.308
لعابیران
14.815
40.355
4.470
575.000
0.495
0.412
0.295
0.532
لنت ترمز
20.339
34.579
3.060
676.000
0.241
0.546
0.402
0.457
لوله و ماشین سازی
11.794
35.288
7.490
587.000
0.553
0.235
0.357
0.506
محورسازان
6.411
23.472
3.650
247.000
0.293
0.462
0.126
0.400
مس باهنر
6.774
22.554
4.420
302.000
0.484
0.352
0.110
0.466
معدنی املاح ایران
38.541
54.648
4.520
1,384.000
0.339
0.471
0.457
0.295
ملی سرب و روی
11.850
89.301
5.160
539.000
0.571
0.363
0.312
0.337
مهندسی فیروزا
2.287
12.078
4.160
703.000
0.513
0.554
0.256
0.480
ناب
2.200
-452.969
17.840
250.000
0.240
0.629
0.144
0.469
نورد آلومینیوم
-4.363
-35.895
24.620
80.000
0.358
0.342
0.348
0.549
نورد قطعات فولادی
4.227
12.838
7.330
737.000
0.256
0.502
0.383
0.366
نوش مازندران
6.202
15.584
8.200
201.000
0.447
0.484
0.276
0.351
ورزیران
1.995
4.394
35.040
205.000
0.273
0.478
0.124
0.317
سال 1387
شرکت
%ROA
%ROE
P/E
EPS
EVA
MVA
CVA
CFRI
البرزدارو
25.797
59.233
4.271
2,001.000
0.313
0.605
0.368
0.463
اما
12.020
18.771
2.335
839.000
0.540
0.556
0.132
0.323
ایران خودرو
1.272
16.759
2.573
518.000
0.194
0.319
0.284
0.503
ایران خودرو دیزل
4.747
27.617
1.848
500.000
0.647
0.317
0.228
0.434
ایران دارو
19.720
46.954
4.424
809.000
0.403
0.462
0.343
0.561
ایرکا پارت صنعت
8.172
28.232
2.438
765.000
0.523
0.595
0.138
0.311
آبسال
8.360
21.732
3.741
205.000
0.563
0.520
0.224
0.453
آذراب
-4.470
-44.626
-1.349
-258.000
0.592
0.533
0.267
0.543
آلومتک
5.792
15.439
4.704
1,562.000
0.466
0.514
0.356
0.565
آلومینیوم ایران
0.000
8.949
1,564.000
0.254
0.420
0.376
0.529
آهنگری تراکتور
5.907
24.085
3.385
892.000
0.219
0.370
0.284
0.530
بسته بندی ایران
23.500
111.592
1.064
2,153.000
0.533
0.583
0.326
0.435
بهنوش
21.903
69.051
3.659
1,816.000
0.408
0.264
0.354
0.515
بیسکویت گرجی
6.570
47.789
4.089
955.000
0.442
0.428
0.183
0.561
پارس پامچال
2.876
16.669
4.565
299.000
0.621
0.382
0.405
0.457
پارس خزر
6.277
18.853
2.108
750.000
0.250
0.421
0.434
0.462
پارس خودرو
17.910
39.834
2.187
524.000
0.280
0.294
0.098
0.298
پارس دارو
33.647
63.546
4.226
2,238.000
0.199
0.272
0.329
0.479
پارس مینو
3.260
13.466
6.503
171.000
0.402
0.364
0.327
0.523
پتروشیمی اصفهان
27.060
84.427
3.596
1,478.000
0.605
0.460
0.425
0.366
پتروشیمی آبادان
13.553
37.365
3.539
875.000
0.227
0.360
0.163
0.318
پتروشیمی خارک
46.800
68.832
2.232
3,516.000
0.596
0.222
0.127
0.545
پتروشیمی شازند
17.820
49.284
3.622
680.000
0.631
0.555
0.212
0.407

دیدگاهتان را بنویسید