فایل رایگان پایان نامه مدیریت : مدیریت منابع انسانی

آنچه که قبلاً ماهها وقت میگرفت امروزه میتوان در چند ساعت انجام داد. این بدین معنی است که یک مدیر میتواند بازخور مربوط به نگرش تیم خود را در برهههای زمانی کوتاهتر دریافت کرده و در انجام اقدامات اصلاحی در زمان واقعی کوشا باشد. باید توجه داشت که این نوع فرآیند به این معنی نیست که تکنولوژی مباحث حاد منابع انسانی را حل خواهد کرد؛ بلکه تکنولوژی بعنوان کاتالیزوری است که تغییراتی در شیوه مدیریت منابع انسانی ایجاد میکند .(Wright & Dyer, 2000)
به منظور نتیجهگیری از این بخش، یک نکته که باید مورد توجه قرار گیرد این است که فرآیندهای منابع انسانی ذکر شده در بالا مرتبط با مهمترین منابع در سازمان (یعنی کارمندان) میباشند . اجرا کردن فرآیندهای منابع انسانی بوسیلهبرنامه ریزی، ارتباطات، کارمندیابی، گزینش و مدیریت عملکرد اثربخش و فرآیندهای پاداشدهی و جبران خدمات با ساختار مناسب و آموزش و توسعه مناسب منجر به افزایش حفظ و نگهداری حیاتیترین منابع سازمان و تعهد آنان نسبت به سازمان خواهد شد .(Aghazadeh, 2003)
9-1-2) همافزایی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک

همافزایی الکترونیکی، متفاوت و توسعه یافتهتر از دیگر سیستمهای اطلاعاتی است. در حالیکه دیگر سیستمها متناسب با نوع وضعیت و ماهیت سازمان استفاده و با توجه به وظیفهای که دارد در سازمان نصب و راهاندازی میشوند (همانند سیستم حسابداری، مدیریت منابع انسانی وبرنامه ریزی منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تامین) اما همافزایی الکترونیک یک سیستم اداری پیشرو جامع مبتنی بر شبکه وب و در واقع نوع گسترش یافته سیستمبرنامه ریزی منابع سازمانی است که همه سیستمهای فوق را به صورت زیر سیستم در خود جای داده است و به وسیله آن همه اطلاعات بین افراد توزیع میشود. این سیستم، سازمان را قادر میسازد تا همه فرآیندها و عملیاتهایش را از قبیل مدیریت روابط با مشتری، سرویس خدمات مشتری، جریان الکترونیکی کار، مدیریت دانش و اسناد و مدارک، بازاریابی و برنامههای فروش، استخدام وبرنامه ریزی منابع مدیریت کند. در واقع همافزایی الکترونیک یک راه حل مدیریتی کسب و کار مبتنی بر وب است که افراد، فرآیندها و دانشی که برای سازمان مهمتر است را فراهم میکند. مزایایی که این نحوه اندیشیدن و نگاه به مسائل به دنبال دارد عبارتند از:
بازگشت سریع تر سرمایه و کاهش هزینه
دسترسی سریع تر و بهتر به اطلاعات
بهبود تصمیمگیری
تعامل شخص با مشتری و عرضه کنندگان مواد اولیه
روابط تجاری قویتر
جهتدهی درست و مناسب به فرآیند کسب و کار
از مزایای مهم همافزایی الکترونیک آن است که هم کاربرد داخلی و هم خارجی این امکان را دارند تا با ورود به این وبگاه و بصورت بهنگام به هر نوع اطلاعات در هر ساعتی از شبانه روز که نیاز دارند دست یافته و تصمیم مناسب را بگیرند. بخشهای مختلف این سیستم هر زمانی که اراده نمایند میتوانند وارد بخشهای دیگر شده و از اطلاعات موجود استفاده نمایند(Babaei nivlouei, 2014) . مطابق با شکل ، سیستمهای همافزایی الکترونیکی شامل اجزای زیر میباشد:
مدیریت منابع انسانی الکترونیک
سیستم پشتیبانی الکترونیک
مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری
جریان کار الکترونیک
مستندات الکترونیک
پروژه الکترونیک
سیستم مالی الکترونیک
همانطور که اشاره شد، مدیریت منابع انسانی الکترونیک یکی از اجزاری همافزایی الکترونیک و در واقع مهمترین جز آن میباشد .
کابران داخلی
مدیریت
فروشندگان
منابع انسانی
حسابداری
بازاریابی
تولید
مهندسی
کابران خارجی
مشتریان
شرکاء
عرضه کنندگان
مطبوعات
پیمانکاران
اجتماع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیستم پشتیبانی الکترونیک
e-CRM
سیستم
اطلاعات
سیستم مالی الکترونیک
e-HRM
جریان کار الکترونیکی
پروژه الکترونیک
مستندات الکترونیک
جریان کار
پورتال
کابران داخلی
مدیریت
فروشندگان
منابع انسانی
حسابداری
بازاریابی
تولید
مهندسی
کابران خارجی
مشتریان
شرکاء
عرضه کنندگان
مطبوعات
پیمانکاران
اجتماع
سیستم پشتیبانی الکترونیک
e-CRM
سیستم
اطلاعات
سیستم مالی الکترونیک
e-HRM
جریان کار الکترونیکی
پروژه الکترونیک
مستندات الکترونیک
جریان کار
پورتال

شکل 4-2) مدل مفهومی هم افزایی الکترونیک
منبع: (Babaei nivlouei, 2014)
10-1-2) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک
برای نشان دادن اجزای مدیریت منابع انسانی الکترونیک، تحقیقی توسط استروهمیر (2007) انجام شده است که با بررسی تمامی ادبیات مربوط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک، اجزای آن را در مدل زیر بدین شرح بیان نموده است. این چارچوب بین محتوا، قالب و طرح و نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیک تفاوت قائل شده و بیان میدارد که شکل و قالب، تعیین کننده نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیک است، در حالیکه قالب و نتایج ممکن است توسط عوامل محتوایی تعدیل شده و یا به همان صورت مورد استفاده قرار گیرد. البته مدیریت منابع انسانی الکترونیک یک پدیده چند سطحی بوده و دارای ماهیتی عینی میباشد و بازیگران انفرادی در درون گروههایی در سازمان با یکدیگر تعامل داشته و در عین حال با سایر سازمانها سر و کار دارند. در مناسبترین و مربوطترین سطوح، چارچوب عموماً بین افراد با سطوح خرد و کلان محتوا، پیکره بندی و قالب و نتایج و پیامدها تمایز قایل میشود.
مفهوم و محتوای
e-HRM
خرد / کلان
شکل e-HRM خرد/ کلان
نتایج و پیامدهای
e-HRM

خرد/ کلان
بازیگران
فعالیت ها
فناوری ها
استراتژی ها
مفهوم و محتوای
e-HRM
خرد / کلان
شکل e-HRM خرد/ کلان
نتایج و پیامدهای
e-HRM
خرد/ کلان
بازیگران
فعالیت ها
فناوری ها
استراتژی ها

شکل 5-2) اجزاء مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( Strohmeier, 2007 )
عوامل محتوایی بطور واضح در ارتباط با مدیریت منابع انسانی الکترونیک میباشد. بطور مثال دسترسی انفرادی به کامپیوتر با نگرشگروه های همکاران میتواند باعث ایجاد عوامل محتوایی شود، در حالیکه سطوح سازمانی ممکن است در اثر عوامل محتوایی مثل شرایط فرهنگی یا قانونی تحت تاثیر قرار گیرد.
بازیگران مدیریت منابع انسانی الکترونیک، کسانی هستند کهبرنامه ریزی، اجرا و عملکرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک را برعهده دارند و لذا نقش کلیدی بر عهده دارند، مثل کارشناسان منابع انسانی، مدیران صف، کارمندان، مشاوران و متقاضیان. لازم به ذکر است که توجه به بازیگران فردی (خصوصاً عکسالعمل آنها در قبال مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ترجیحات آنها، ادراکات آنها از تصویر ذهنی و جذابیت و پذیرش یا رضایت آنها) مهم است. در کنار بازیگران انفرادی سطوح خرد، بازیگران گروهی و جمعی مثلگروه ها، واحدهای سازمانی و حتی کل سازمان مورد بررسی قرار میگیرند. استراتژی مدیریت منابع انسانی بعنوان بخشی از استراتژی منابع انسانی کارکردی به هدف گذاری سازنده و پیادهسازی و اجرا مدیریت منابع انسانی الکترونیک اشاره دارد. فعالیتهای این سیستم نیز شامل فعالیتهای ساده منابع انسانی مثل استخدام، گزینش، آموزش، جبران خدمات و … میباشد که در صدد تدارک و استقرار منابع انسانی مورد نیاز است، اگر چه مدیریت منابع انسانی یک رشته غیر فنی است. فناوری مدیریت منابع انسانی الکترونیک مثل پورتالهای سیستمهای سلف سرویس نیز باید مورد توجه قرار گیرند. نتایج سطوح خرد با تاثیرات فردی نظیر رضایت یا پذیرش کاربر در ارتباط است ( Strohmeier, 2007 ).
11-1-2) مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک
رائول و همکارانش برای بررسی تجربیات مختلف در زمینه استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، پنج شرکت بزرگ که هر کدام بیش از ده هزار کارمند داشتند و در استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک به پیشرفتهایی دست یافته بودند ، را انتخاب نمودند. در این تحقیق رائول به بررسی استراتژیها و سیاستهای منابع انسانی ، انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک که در این شرکتها به کار گرفته شده است و نتایج اسقرار آن پرداختهاند .
عوامل داخلی:
مدیران ارشد و صف،
کارکنان و شورای کارگری
اهداف e-HRM
بهبود بخشیدن به نقش استراتژیک منابع انسانی
بهبود دادن خدمات به مشتریان
بهبود بخشیدن به کارایی/فرایندهای اجرایی
خروجی های e-HRM
تعهد
شایستگی
تناسب
اثربخشی هزینه
انواع e-HRM
عملیاتی
ارتباطی
تحول افرین
رویکرد بوروکراتیک
رویکرد ارزش های مشترک
رویکرد بازار
سیاست واستراتژی اولیه
مدیریت منابع انسانی
محیط :
رقابت
توسعه فن اوری
فناوری های جدید مدیریت منابع انسانی
بازار کار
توسعه اجتماعی
قوانین دولتی
عوامل داخلی:
مدیران ارشد و صف،
کارکنان و شورای کارگری
اهداف e-HRM
بهبود بخشیدن به نقش استراتژیک منابع انسانی
بهبود دادن خدمات به مشتریان
بهبود بخشیدن به کارایی/فرایندهای اجرایی
خروجی های e-HRM
تعهد
شایستگی
تناسب
اثربخشی هزینه
انواع e-HRM
عملیاتی
ارتباطی
تحول افرین
رویکرد بوروکراتیک
رویکرد ارزش های مشترک
رویکرد بازار
سیاست واستراتژی اولیه
مدیریت منابع انسانی
محیط :
رقابت
توسعه فن اوری
فناوری های جدید مدیریت منابع انسانی
بازار کار
توسعه اجتماعی
قوانین دولتی

دیدگاهتان را بنویسید