متن پایان نامه : تحلیل سلسله مراتبی

رشد گردشگری و مانند اینها استفاده شده است.
شاخص های اقتصادی: در این شاخص ها از معرف هایی همچون میزان مشارکت مالی گردشگران در پرداخت وجه نقد جهت رونق گردشگری و میزان سود آوری گردشگری ارزیابی هایی به عمل آمده است.
شاخص های اجتماعی: در این رابطه از معرف های میزان امنیت و آسایش گردشگران در طول اقامت و ازدحام و شلوغی محل بررسی هایی به عمل آمده است.

شاخص های سیاسی و مدیریتی: در تبیین این شاخص ها از معرف هایی چون لزوم اندیشیدن سیاست های مدبرانه از بالا در شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها استفاده به عمل آمده است.

1-2-6 اعتماد ( پایایی) پرسشنامه
اعتماد یا پایایی پرسشنامه مساله ای کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر بر این سوال است که ابزار اندازه گیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را بررسی می کند.
مهمترین روش ها برای مشخص کردن پایایی در تحقیقات اجتماعی : روش بازآزمایی، روش موازی یا آزمون همتا ، روش دو نیمه کردن ، روش ضریب ثابت ، روش کودر ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ می باشد ( کلانتری، 1385،ص 73). مناسب ترین روش با توجه به استفاده از طیف 5 درجه ای لیکرت ، روش الفای کرونباخ انتخاب شده است که این روش با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته و نتایج آن متناسب با هر کدام از فرضیه ها در ادامه تحقیق آمده است . طبق قاعدهی تجربی، آلفا دست کم باید0.7 باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد (دواس، 1381ص 253).
با توجه به این امر برای برسی اعتماد پرسش نامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ که یکی از روش های متداول است استفاده شده است. همانطور که در جدول شماره 1 مشاهده می شود میزان اعتماد یا پایایی این پرسش نامه برابر با 0.849 می باشد.

جدول 1-1 میزان اعتماد ( پایایی) پرسش نامه Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha N of Items
0.849 17

در این تحقیق میزان آلفا محاسبه شده اعداد بسیار مطلوبی هستند و نشان می دهد که گویه ها از همسازی و پایداری دورنی بسیاربالایی برخودارند. اگر مقدار آلفای به دست آمده بیشتر از 0.70 باشد پایایی ابزار اندازه گیری قابل قبول می باشد. بنابراین پایایی پرسش نامه تحقیق با رقم 0.849 قابل قبول است.

1-2-7 مدل ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها
در روند تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش علاوه بر استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری مرتبط با آن ، از دو مدل دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیز استفاده شده است. به طور کلی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از سه بخش تحلیل محتوا، روش های آماری و توصیفی و استنباطی استفاده شده است که هر یک از این بخش ها به اختصار در زیر تشریح می شوند.
شایان ذکر است تحلیل اطلاعات پرسشنامه های گردشگران و کارشناسان از طریق نرم افزار SPSS ، ارزیابی فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) از طریق نرم افزار EXPERT CHOICE ،رسم نمودارها از طریق نرم افزار EXCEL و تهیه نقشه ها از طریق ARC GIS انجام پذیرفته است.
1-2-7-1 تحلیل محتوا:
از این روش در ادبیات و مبانی نظری تحقیق در زمین های طبقه بندی مطالب و مفاهیم استفاده شده است. علاوه بر این در جمع بندی و تحلیل نتایج نیز از این روش استفاده شده است.
1-2-7-2 روش های آمار توصیفی:
از بعضی از روش های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی در تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها استفاده شده است که شامل فراوانی،درصد فراوانی،انحراف معیار و فراوانی تجمعی است.
1-2-7-3 روش های آمار استنباطی:
از این روش های استنباطی در زمینه روایی و پایایی پرسشنامه ها و همچنین تجزیه و تحلیل ها و آزمون فرضیات استفاده شده است که به طور خلاصه در زیر تشزیح می شود:
ضریب آلفای کرونباخ
به منظور ارزیابی روایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که فرمول ان به شرح زیر است:
a=[k ÷ (k-1)] × [ 1- ∑Si2 ÷ 22 sum ]

تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA)
با استفاده از دستورالعمل تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA می توان فرضیاتی را آزمون کرد که میانگین های دو یا چندگروه به طور معنی داری متفاوت نمی باشند .از قابلیت های دیگر تحلیل واریانس یک طرفه عبارتند از: آماره های سطح گروهی برای متغیر وابسته، آزمون یکسانی واریانس ها ، نمودار میانگین های گروه، آزمون های دامنه ای ، مقایسه های جفتی چندگانه و تقابل ها برای شرح نوع اختلاف گروه(افشانی و همکاران،1384،ص193).
آزمون کروسکال والیس
آزمون کروسکال والیس از جمله آزمون های ناپارامتریک بوده که از رتبه های مقادیر اصلی استفاده می کند نه خود مقادیر. این آزمون مشخص می کند که چقدر رتبه های گروه با میانگین رتبهی تمام گروه ها فرق دارد(همان،ص309).این آزمون برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه مورد استفاده قرار می گیرد به عبارتی معادل تحلیل واریانس یک طرفه است در حالت پارامتری نبودن داده ها.

تکنیک دلفی
یکی از روش های کسب دانش دانش گروهی مورد استفاده تکنیک دلفی است که فرایندی دارای ساختار برای پیش بینی و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی ، جمع آوری اطلاعات و در نهایت اجماع گروهی است. به عبارتی در تعریف تکنیک دلفی می توان گفت که دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سوال است. اجزای اصلی دلفی شامل تکرار یا بازگویی(iteration)، پرسشنامه، متخصصین، بازخورد کنترل شده ، گمنامی، آنالیزنتایج، اجماع، زمان و تیم هماهنگ کننده است(احمدی و همکاران،1387،ص176).
هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاکتورهای : هموزن یا هتروژن بودن نمونه، هدف دلفی یا وسعت مشکل، کیفیت تصمیم، توانایی تیم تحقیق در اداره مطالعه، اعتبار داخلی و خارجی، زمان جمع آوری داده ها و منابع در دسترس، دامنه مسئله و پذیرش پاسخ است(همان،ص177).در آنالیز نتایج دلفی متأسفانه روش خاصی جهت استفاده تعریف نگردیده است. روش های آنالیز بر اساس هدف دلفی ، ساختار راندها، نوع سوالات و تعداد شرکت کنندگان تعیین می شود. آمارهای اصلی استفاده شده در مدل دلفی اندازه های مرکزی(میانگین،میانه و نما ) و شاخص پراکندگی(انحراف معیار و محدوده میان چارکی)است که استفاده از میانه و نما در این میان مطلوب تر می باشد(همان،ص179).
فرایند تصمیم گیری چندمعیاره(AHP)
فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مقیاس های نسبی از مقایسه های زوجی داده های گسسته و پیوسته به کار می رود. این مقایسه ها ممکن است برای اندازه گیری های واقعی به کار رود یا اینکه نشان دهندهی وزن نسبی ترجیحات باشد) قدسی پور،1384،ص14).
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ابتدا گزینه های انتخابی به طور جداگانه و به صورت زوجی مقایسه شده و وزن نسبی هر کدام نسبت معیارها مشخص گردیده است . سپس وزن معیارها نیز نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته و با ترکیب آنها وزن نهایی گزینه ها تعیین می شود. شایان ذکر است که فرایند وزن دهی و مقایسهی معیارهای مختلف با بهره گیری از نظرات مسوولان، کارشناسان و مراجع ذیربط صورت گرفته است. در این تحقیق مراحل تحلیل با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفته است. ساختار کلی فرایند شامل مراحل زیر می باشد:
ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی شامل هدف،معیارها و گزینه ها ؛
شکل شماره 1-2- ساختار سلسله مراتبی موضوع مورد بررسی

تعیین ضریب اهمیت معیارها : به منظور انجام مقایسه زوجی از روش مقایسهی ساعتی (9 کمیتی)به شرح ذیل استفاده می شود:
جدول شماره 1-2 – مقادیر ترجیحات در مقایسات زوجی فرایند تصمیم گیری چند معیاره
ترجیحات مقدار عددی
کاملا مرجح یا کاملا مطلوب تر 9
ترجیح یا مطلوبیت خیلی قوی 7
ترجیح یا مطلوبیت قوی 5
کمی مرجح یا کمی مطلوب تر 3
ترجیح یا مطلوبیت یکسان 1
ترجیحات بین فواصل فوق 8 و 6 و 4 و 2
(قدسی پور،1384،ص 36 )
تعیین ضریب اهمیت گزینه ها : بعد از تعیین ضریب اهمیت معیارها ، برتری هر یک از گرینه ها در ارتباط با معیارها مورد سنجش قرار می گیرد. مبنای این قضاوت نیز همان مقیاس 9 کمیتی ساعتی است.
تعیین امتیاز نهایی گزینه ها(اولویت نهایی): از تلفیق ضرایب اهمیت هر معیار و هر گزینه به ازای هر معیار امتیاز نهایی هر یک از گزینه ها تعیین می شود.
بررسی سازگاری در قضاوت ها : چون تعیین کمیت ها برای معیارها و گزینه ها در ماتریس های مقایسه ای بر اساس قضاوت شخصی یا گروهی کارشناسی است لازم است میزان سازگاری یا ناسازگاری در قضاوت های انجام شده مورد آزمون قرار گیرد. چنانچه این ضرایب کوچکتر از یا مساوی 0.1 باشد سازگاری در قضاوت ها مورد قبول است و گرنه باید در قضاوت ها تجدید نظرشود (تقوایی و همکاران،1389،ص 105).
شاخص ناسازگاری طبق فرمول زیر بدست می آید:
شاخص ناسازگاری I.I = λmax– n / n-1

انواع مدل های مرتبط با مدل تحقیق
1-2-8-1 TOPSIS
روش اولویت بندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ های ایده آل(TOPSIS) یکی از روش های قوی در تصمیم گیری چندمعیاره است.این روش توسط (1981) Hwang and Yoonارائه گردید.در این روش m گزینه به وسیله n شاخص ارزیابی می شود که هر مسئله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت . این تکنیک بر این پایه بنا شده است که گزینهی انتخابی می بایست کمترین فاصله را با ایده آل مثبت (A+) و بیشترین فاصله را با ایده آل منفی داشته باشد.
الگوریتم Topsis به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل است که به تکنیک وزن دهی ، حساسیت بسیار کمی داشته ، پاسخ های حاصل از آن ، تغییر عمیقی نمی کند. (نسترن و همکاران،1389،ص 90).
از مزایای این روش در مقایسه با روش های مشابه مانند AHP آن است که در صورتیکه بعضی از معیارهای تصمیم گیری از نوع هزینه باشد و هدف آن کاهش آنها باشد و بعضی از معیارها از نوع سود بوده و هدف آن افزایش آنها باشد این روش به آسانی جواب ایده آل را که ترکیبی از بهترین مقادیر دستیابی به همه معیارها می باشد را پیدا می کند.
در طرح کلی و معیارهای مورد نظر این تحقیق عوامل موثر دارای مطلوبیت کاهشی و نیز افزایشی همزمان نبوده و ثانیا عوامل کمی و مقداری خارج از کنترل تصمیم گیرنده وجود ندارد لذا از این مدل در انجام پژوهش ها استفاده ای به عمل نمی آید.

1-2-8-2 ANP
مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) یک مدل پیشرفته جهت ساخت و تحلیل تصمیم گیری است. این مدل قابلیت محاسبه سازگاری قضاوت ها و انعطاف پذیری در تعداد سطوح معیارهای قضاوت را دارد. مدل فرایند تحلیل شبکه ای در واقع مدل تعمیم یافته روش برنامه ریزی سلسله مراتبی (AHP) است که فرض موجود در روش برنامه ریزی سلسله مراتبی مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطوح مختلف تصمیم گیری را ندارد.بسیاری از مسائل مربوط به تصمیم گیری را نمی توان به صورت رده بندی ساختاردهی کرد زیرا بین عناصر رده بالاتر و عناصر رده های پایین ارتباط و وابستگی وجود دارد.نه تنها اهمیت یک معیار تعیین کننده اهمیت راه حل ها در یک رده بندی است بلکه اهمیت راه حل ها نیز خود تعیین کننده اهمیت آن معیار خواهد بود.تصمیم گیری نه تنها از یک رده بندی ساده که دارای سه سطح مختلف است و از آن یک رده بندی چندسطحی به دست می آید ناشی می شوند بلکه این تصمیمات از یک شبکه نیز به وجود می آیند که می تواند تفاوت بسیار قابل ملاحظه ای با تصمیماتی که از یک رده بندی پییده تر حاصل می شوند داشته باشد.مدل فرایند تحلیل شبکه ای توسط توماس ال ساعتی جهت رفع این مشکل مدل AHP بوجود آمده است. روش ANP مشکل موجود در مدل AHP را با جایگزین کردن چارچوب شبکه ای به جای چارچوب سلسله مراتبی رفع کرده است(جبل عاملی و رسولی نژاد،1389،ص 110).
به دلیل تجارب فراوان پژوهشی از طریق کاربست مدل AHP در تحقیقات داخل و خارجی به ویژه در زمینه گردشگری و همچنین تسلط نگارنده بر آن،در این تحقیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) بر مدل فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) ترجیح یافته است.

فصل دوم:
چهارچوب نظری تحقیق
2-1 مقدمه
گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای،کمک به صلح جهانی،کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط ،کمک به بهسازی زیستگاه های حیات وحش ،توسعه نواحی روستایی دارای جاذبه های گردشگری و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت بوده است. در کنار مزایای صنعت گردشگری بعضی عواقب منفی از جمله در اقتصادهای وابسته و در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی در کشورهای گردشگر پذیر مشاهده شده است (صدر موسوی ، دخیلی کهنوئی،1386،ص 130).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به تاثیرات وافر گردشگری در کلیهی زمینه های اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در جامعهی امروز ،باید با همتی بلند و مدیریتی آگاهانه و با برنامه ریزی درست و مناسب در جهت گسترش این صنعت تلاش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید.
در این فصل از تحقیق به بررسی وبیان مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق می پردازیم.

2-2 تعریف گردشگری و گردشگر
توریسم واژه ای است فرانسوی از ریشه «تور» گرفته شده است. تور درزبان فرانسه به معنای زیر آمده است: حرکت دورانی (چرخش)؛ عمل پیمودن، طی کردن پیرامون، سیر کردن، گردش نمودن. به نظر پیر لاروس ، توریسم عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و توریست کسی است که برای خوشنودی خود و لذت بردن مسافرت می کند. واژه توریسم نخستین بار در سال 1811، در مجله ای انگلیسی به نام اسپورتینگ مارگازین (مجله ورزش) آمد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می رفت.
به عقیده پل روبره، توریسم عمل مسافرت کردن و طی مسافرت نمودن و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی و متعارف زندگی به منظور لذت بردن است، حتی اگر این کار شامل یک جابجایی کوچک باشد یا اینکه هدف اصلی از این جابجایی غیر از تفنن و لذت بردن باشد و توریست کسی است که این کار را انجام می دهد؛ به دلیل کنجکاوی یا بیکاری و برای لذت بردن و تفرج یا بالاخره به منظور ادعای این که »مسافرت» کرده است، به مسافرت می رود (محلاتی،1380،ص 2 و 3).
در فرهنگ ادبیات فارسی، جهانگردی به سفر کردن در اقطار عالم، به منظور تفرج، سیاحت، زیارت و مسافرت به مقصدی و بازگشت به محل سکونت اصلی اطلاق گردیده و سفرهای کوتاهی و موقتی از منطقه های خارج از محل کار و سکونت اصلی به منظور سیر و سیاحت تعریف شده است (کاظمی،1380،ص 123).
در سال 1937 نیز کمیته ویژه رم جهت بررسی پاره ای از مسائل صنعت گردشگری تشکیل گردید و در مفهوم توریست تعریفی به این شرح ارائه شد؛ افرادی که در یک دوره 24 ساعته یا بیشتر به یک کشور خارجی سفر کنن

دیدگاهتان را بنویسید