منابع و ماخذ مقاله شهرسازی ایرانی

جامع شهر تهران
این طرح که پس از سالها مطالعه و بررسی در مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر در سطح شهر تهران در نهایت تصویب شد و به اجرا درآمده، به موضوعات و مقوله هایی می پردازد که از نظر راهبردی، ساختاری، توسعه و عمران شهر تهران بر اساس افق های برنامه ای و چشم اندازها و وضعیت مطلوب شهری نگاه می شود. طرح جامع تهران سند اصلی طرح راهبردی- ساختاری جامع شهر تهران محسوب می شود و سایر طرح ها و برنامه ها و فعالیتها در کلیه حوزه ها و سازمانهای دخیل در امور مختلف شهر، باید منطبق بر آن تنظیم و پیاده سازی شوند. محورهای این طرح عبارتند از:
-چشم انداز توسعه شهر
-راهبردهای توسعه شهر

-محدوده شهر تهران
-حریم شهر تهران
-سازمان فضایی و پهنه بندی شهر
-ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفادهد از اراضی
-طرح های موضعی و موضوعی توسعه و عمران شهری تهران
-شرایط تحقق پذیری طرح
-ساز و کارهای اجرایی
در حوزهی ماموریتی شهرسازی و معماری چهار بند چشم انداز طرح جامع یعنی بندهای 5،4،1 و7 که به ترتیب عبارتند از:” تهران شهری با اصالت و هویت ایرانی-اسلامی”؛ “تهران شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح”؛ “تهران شهری پایدار و منسجم با ساختارهای مناسب برای سکونت،فعالیت و فراغت”؛ “تهران کلانشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امورفرهنگی-پژوهشی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر آسیا” ، مرتبط با حوزه ماموریتی معاونت شهرسازی و معماری می باشند.(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری،174:1392)

7-2- برنامه پنج سالهی شهرداری تهران

برنامه پنج ساله شهرداری تهران، برنامه ای کلان و استراتژیک است که زیربنای تدوین برنامه ها و طرح های عملیاتی در شهرداری تهران قرار می گیرد. این برنامه در شش بخش، برنامه ها و الزامات شهر و شهرداری تهران را در حوزه های ستادی و مناطق 22 گانه و به دو صورت راهبردی و عملیاتی توصیف و تبیین می کند:
بخش اول: برنامه راهبردی شهر تهران
بخش دوم: برنامه راهبردی و الزامات حوزه ستادی شهرداری(شامل 15 فصل)
بخش سوم: برنامه های راهبردی مناطق 22 گانه
بخش چهارم: عملیات اجرایی مناطق 22 گانه
بخش پنجم: نظارت و ارزیابی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش ششم: جداول اهداف کمی و منابع مصارف
در این برنامه به نظارت و ارزیابی توجه ویژه شده و بخش پنجم آن به نظارت و ارزیابی اختصاص دارد. در این بخش ماده های متعددی این موضوع را تبیین می کند از جمله ماده های 155، 156، 157، 158 و 159 که شهرداری تهران را به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت برنامه، تهیه نظام جامع برنامه ریزی و نظارت، بررسی الگوهای بین المللی مقایسه کلان شهرها و انتخاب الگوی مناسب و استخراج شاخصهای مربوطه به منظور ارزیابی و پایش میزان پیشرفت شهر تهران در چارچوب موازین برنامه، چشم انداز، اهداف کلی، و راهبردهای توسعه موظف می نماید.(اسلام، 45:1389)
برنامه پنج ساله شهرداری تهران، چشم انداز ، اهداف و راهبردها را در حوزه شهر تهران، حوزه های ستادی شهرداری و حوزه های مناطق و عملیاتی شهرداری تهران تعریف و طبقه بندی کرده است .
در برنامهی 5 ساله، در حوزه های ستادی شهرداری تهران 15 فصل مجزا از هم به طریق زیر طبقه بندی شده اند:
هویت ایرانی- اسلامی
معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
توسعهی اجتماعی و فرهنگی
زیر ساخت های شهری
بهبود شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل و ترافیک
خدمات شهری، محیط زیست و فضاهای سبز
گردشگری و اوقات فراغت
مدیریت واحد شهری
اقتصاد شهری
رقابت پذیری و فضای کسب و کار
نظام مالیه شهرداری و درآمدهای پایدار
تعدیل نابرابریها و تامین عادلانهی حقوق شهروندی
ایمنی و مدیریت مخاطرات
توسعهی فناوری و تحقق شهر مجازی
نوسازی شهرداری، توسعهی مدیریت و ارتقای ظرفیت ها
با توجه به موضوع تحقیق در جدول زیر چشم انداز، اهداف کلی و راهبردهای مربوط به حوزهی ستادی شهرسازی و معماری در شهرداری تهران که از فصل دوم برنامهی پنج ساله و بخش حوزه ماموریتی شهرسازی و معماری برنامه عملیاتی استخراج شده بیان می گردد:
جدول 8-2 : چشم انداز، اهداف کلی و راهبردهای مربوط به حوزهی ستادی شهرسازی و معماری در شهرداری تهران
چشم انداز اهداف کلی راهبردها
1-تهران شهری با اصالت و هویت ایرانی- اسلامی
4-تهران شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
5-تهران شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت،فعالیت و فراغت
7-تهران، کلانشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی- پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی 1-ارتقای نقش های فراملی، ملی و منطقه ای شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفیت ها و سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی-اقتصادی شهر
2-تعیین حریم متناسب و تثبیت حدود و مرز محدوده شهر تهران، ضمن حفظ یکپارچگی و با اعمال نظام مدیریت شهری واحد در محدوده و حریم شهر
3-تثبیت سطوح اراضی مسکونی و هدایت میزان تراکم و استفاده مناسب از اراضی شهری به منظور گسترش فضاهای عمومی و کاربری های خدماتی برای حدود 1/9 میلیون نفر جمعیت در افق طرح
4-بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی آن پهنه بندی و تعیین محدوده های اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضی و محدوده های نیازمند مداخله بویژه بافتهای فرسوده به منظور بهسازی، نوسازی و بازسازی
5-ساماندهی سیما و منظر شهری با تاکید بر هویت معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
6-ارتقا کیفیت زیست محیطی شهر تهران و حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی شهر و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری 1-ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هرگونه گسترش شهر
2-ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت
3-ارتقا نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فرملی، ملی و منطقه ای
4-سکونت
5-بهبود و ارتقا وضعیت و ساماندهی کالبدی شهر
6-ارتقا کیفیت کارایی محیط شهری با پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی و ساماندهی ساخت و ساز در انواع کاربری ها
7-ساماندهی و ارتقا هویت سیما و منظر شهری در جهت احیا معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
8-تامین نیازها و ساماندهی خدمات شهری تهران
9-بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر تهران
ماخذ: اسلام، 51:1388
با توجه به اهداف کلی و راهبردهای مربوط به فصل دوم( معماری، شهرسازی) برنامهی عملیاتی مفاهیم و زمینه‌های کلی ساخت شاخص را می توان در جدول زیر بیان نمود:
جدول9-2 : مفاهیم و زمینه های کلی ساخت شاخص های فصل دوم برنامه عملیاتی شهرداری تهران
مفاهیم و زمینه های کلی ساخت شاخص
-استفاده از ظرفیتها و سرمایه های شهر(فیزیکی، اجتماعی، انسانی و مالی- اقتصادی)
-یکپارچگی حریم و محدوده شهر
-میزان تراکم و استفاده از اراضی شهری
-بهبود کیفیت محیط شهری و ساماندهی کالبدی ان
-ساماندهی سیما و منظر شهری با هویت معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
-ارتقا نقش و جایگاه شهر در سطوح فراملی، ملی و منطقه ای
-ارتقا کیفیت کارایی محیط شهری
-ساماندهی طراحی شهری
-تامین نیازها و ساماندهی خدمات شهری
-بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهر
ماخذ: اسلام، 95:1388

8-2- برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران
تدوین برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری برای سال های باقیمانده برنامه پنج سالهی شهرداری تهران(1390-1392)، به منظور پر کردن خلا عدم ارتباط برنامه های بلندمدت شهرداری(طرح جامع) با برنامه کوتاه مدت آن (بودجه) از سال 1389 در دستور کار معاونت برنامه ریزی و توسعهی شهری شهرداری تهران قرار گرفت.
هدف اساسی برنامه عملیاتی شهرداری تهران، شفاف سازی فعالیت ها و خدمت های ارائه شده توسط شهرداری، اتصال پروژه ها و فعالیتهای هر حوزه ماموریتی به چشم انداز، راهبردها و سیاست های مصرح در اسناد فرادست (شامل طرح جامع شهر تهران، برنامه های بخشی( مصوب شورای اسلامی شهر تهران)، مصوبات راهبردی شورای اسلامی شهر و رویکردهای کلان شهردار تهران) و سنجش پذیر کردن فعالیتهای واحدهای مختلف شهرداری تهران می باشد.
برنامه عملیاتی متناظر با شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران تهیه شده است:
-حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی
-حوزه حمل و نقل و ترافیک
-حوزه خدمات شهری
-حوزه ایمنی و مدیریت بحران
-حوزه شهرسازی و معماری
-حوزه توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران13:1392)
این برنامه مشتمل بر 4 بخش است.در بخش اول که نمایه شهر تهران است، به توضیحاتی درباره ویژگی های شهر تهران پرداخته است. در بخش دوم برنامه عملیاتی هریک از حوزه ها را بیان نموده است.در بخش سوم نظام مالی برنامه شرح داده شده و در بخش پایانی سازمان اجرایی برنامه و جمع بندی صورت گرفته است.
در شکل زیر جایگاه برنامه پنج ساله عملیاتی شهرداری تهران را در میان سایر برنامه ها و اسناد توسعه کشور نمایش داده می شود:

ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری: 7:1391
شکل13-2 : جایگاه برنامه عملیاتی شهرداری تهران در میان سایر برنامه ها و اسناد توسعهی شهری
شهرداری و به تبع آن معاونت شهرسازی و معماری برای ارزیابی عملکرد واحدهای مرتبط زیر مجموعه و خود مجموعه در طول سالهای برنامه نیازمند آن است که شاخص ها و معیارهای مرتبط با هر فصل را طراحی و تنظیم نموده و بر اساس آن اقدام به اندازه گیری شاخص ها و میزان دستیابی به اهداف هر فصل نماید.
در این تحقیق برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مرجع و مبنای تعیین شاخص ها و در نهایت تدوین سوالات پرسشنامه می باشند.

9-2- تعریف معیار و شاخص
یکی از مهمترین ارکان در هر پژوهش، مشخص کردن اجزاء و عناصر تشکیل دهنده موضوع و تعیین جایگاه و اهمیت سلسله مراتبی هر یک از عناصر در فرآیند تحقیق است. این امر از طریق تعریف شاخص ها، معیارها ، ابعاد ،مفاهیم امکان پذیر می شود و از این راه امکان بررسی سوالات تحقیق و سنجش آنها و نهایتاً دستیابی به اهداف مورد نظر به وجود می آید.
1-9-2-تعریف معیار
برای معیار تعاریف متفاوتی وجود دارد که در این بخش به یکی از آنها اشاره می گردد:
فرمولی که ویژگیهای مختلف یک پدیده را به منظور فراهم کردن یک رتبه کلی یا رده بندی
ترکیب می کند.
علاوه بر این شناخت ویژگی های معیار خوب می تواند ما را در جهت تدوین معیارها یاری نماید. بدین ترتیب معیار خوب معیاری است که:
-صحیح و دقیق باشد.
-کامل باشد.
-موجز و مختصر باشد.
-منطقی باشد.
-موثق و قابل اعتماد باشد.
-قابل استفاده برای یک بار یا چند بار باشد. (Roy Carr, 2002: 8)
2-9-2- تعاریف و ویژگی های شاخص
تعاریف متفاوت و زیادی برای شاخص در وجود دارد که در اینجا به چند مورد از این تعاریف اشاره می شود.
شاخص چیزی است که به یک جامعه یا یک کار کمک می نماید تا متوجه گردد که در کجاست و به کجا می‌رود و چقدر از آن چه می خواهد باشد فاصله دارد .
شاخص نه تنها به عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود می پردازد، ابزاری مناسب برای سنجش معیارها و ضوابط در روند تحول به شمار می رود.
شاخص بخشی از یک مدرک یا مشخصه است که چیزی در ارتباط با شرایط اطرافمان به ما بگوید. یک شاخص ابزاری است که اطلاعاتی پیرامون شرایط سیستم بزرگ فراهم می آورد.
با توجه به کارکردهای ذکر شده در ارتباط با شاخص ها خصوصیاتی نیز می توان برای آنها در نظر گرفت.
یک شاخص خوب ویژگی های معینی دارد:
-منطبق بر موضوع : این شاخص ها آنچه را که نیاز به دانستن است اندازه گیری می نمایند.
-قابل فهم بودن : حتی برای مردمی که کارشناس نیستند قابل درک است.
-قابلیت اتکا و اعتماد : می توان بر اطلاعاتی که این شاخص فراهم می نماید اعتماد کرد.
-مشتمل بر اندازه گیری علت و معلول : فعالیت ها و روش هایی را که ممکن است در نهایت به موفقیت یا ایجاد مسئله منجر گردد، و شاخص معلول اثرات فعالیت های پیشین را اندازه می گیرد.
-قابل اجرا : فعالیت ها و شرایطی را اندازه بگیرد که با اقدامات محلی در یک جهت مثبت تغییر کند.
-بر پایه داده های قابل دسترسی : تا هنگامی که هنوز وقت برای کار وجود دارد، می توان اطلاعات را جمع آوری کرد.
استفاده از شاخص در کنار منافعی که دارد، مضراتی نیز داراست. برای شناخت مفهوم شاخص و کاربردهای آن باید به محدودیت های استفاده از آن نیز توجه شود: شاخصها یک تصویر سریع و نگاه اجمالی از شرایطی بزرگتر پیشنهاد می کنند، با وجود این فهم کاملاً دقیقی ارائه نمی دهند. شاخصها برای محاسبه میزان تغییر در طول زمان کمک می نمایند، اما هدف های نهایی را اندازه نمی گیرند. (Roy Carr, 2002: 9)
در ادامه شاخص های استخراج شده برای ابعاد کارت امتیازی را که با توجه به حوزه ماموریتی شهرسازی و با نگاه به برنامه عملیاتی میان مدت به عنوان سند راهبردی تحقیق تعریف شده اند، معرفی می کنیم.

10-2-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق
با توجه به ماموریت و وظایف معاونت شهرسازی، ابعاد کارت امتیازی کانجی ، چشم اندازهای مطرح در طرح جامع و برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری به عنوان سند راهبردی که پیشتر بیان گردیدند و همچنین با عنایت به تعاریف مطرح شده از شاخص ، الگوی مفهومی و تحلیلی تحقیق ارائه می گردد. تمامی شاخص ها برگرفته از سه منبع زیر می باشند:
برنامهی عملیاتی میان مدت شهرداری
نظام جامع مدیریت عملکرد شهرداری تهران
طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

شاخص های مربوط به بعد یادگیری سازمانی:
1-1-1-بهبود مهارت و توانایی ها
1-2-1-میزان دوره های آموزشی برای کارکنان
1-3-1-میزان مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم سازمان
1-4-1-میزان ارائه خدمات جدید و نوین
شاخص های مربوط به بعد تعالی فرآیندها:
1-1-2-شناسایی حفظ ، احیا، ساماندهی و مرمت بافتهای واجد ارزش فرهنگی-تاریخی
2-1-2-حفظ و احیای اماکن مذهبی شهر تهران
3-1-2-طراحی طرح ها و الگوهای معماری اسلامی-ایرانی و نظارت بر اجرا
4-1-2-بهبود کیفیت ساخت و ساز
5-1-2-تحقق طرح جامع
6-1-2-اجرای طرح تفصیلی
7-1-2- کارایی مدیریت معاونت
1-2-2ساماندهی نما و سیمای شهری
1-3-2-ساماندهی و نوسازی بافتهای فرسوده
2-3-2-اطلاع رسانی به مردم
شاخص های مربوط به بعد ارزش ذینفعان:
1-1-3-موفقیت در ایجاد منابع پایدار درآمدزا

دیدگاهتان را بنویسید