منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، ، ۳-۲، هذلولی‌گون

شکل ۳-۲ نیز نشان داده شده است.

شکل ۳-۲ وابستگی ضریب تخلیه μ ، بازده پر شدن سوراخ ԑ و زاویه پاشش α به ضریب هندسی K ]10[

زاویه پاشش از نسبت سرعت محیطی به محوری حساب می‌شود. قطرات یک سطح هذلولی‌گون ایجاد می‌کنند که مجانب آن سطحی مخروطی است. زاویه α به شکل ساده زیر محاسبه می‌شود(شکل ۳-۳)
tg α/۲=v/u

دیدگاهتان را بنویسید