منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره

کالیبراسیون چند متغیره ۵۱
۲-۲- مروری برتاریخچه حسگرهای نوری برای اندازه گیری کاتیونها ۵۲

فصل سوم :‌ بخش تجربی
۳-۱- مقدمه ۵۶
۳-۱-۱- اسپکتروفتومتری ۵۶
۳-۲- تکنیک اسپکتروفتومتری ۵۷
۳-۲-۱- مواد و دستگاه‌های مورد نیاز ۵۷
۳-۲-۱-۱- تهیه محلول‌ها و استانداردها ۵۸
۳-۲-۱-۲- نرم‌افزارهای مورد استفاده ۵۹

عنوان

دیدگاهتان را بنویسید