منابع و ماخذ پایان نامه ۱-۲۵-، ۱-۲۴-، ۴۷، ۲-۱-

نوری ۴۰
۱-۲۳-۱- حسگرهایی بر پایه تبادل یون ۴۰
۱-۲۳-۲- حسگری بر اساس استخراج همزمان ۴۱
۱-۲۳-۳- حسگری بر اساس شناساگرهای رنگزا و فلورسانس کننده ۴۲
۱-۲۳-۴- حسگری بر اساس رنگینه های حساس به پتانسیل ۴۳
۱-۲۴- روشهای تثبیت ۴۳
۱-۲۵- مواد مورد استفاده به عنوان بستر تثبیت ۴۷

فصل دوم : تاریخچه
۲-۱- مروری بر تاریخچه روش‌های

دیدگاهتان را بنویسید