منابع پایان نامه ارشد با موضوع وزنه، ۷۵، فوقخاری، بالاتنه

و وزنه در صفحه فرونتال ۷۴
جدول۴-۶- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه اسکپشن ۷۵
جدول۴-۷- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه ساجیتال ۷۵
جدول۴-۸- درصد نسبی فعالیت عضله فوقخاری به عضله دلتوئید میانی ۷۵

فهرست نمودارها

نمودار۱-۴- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه در زوایای مختلف ۷۷
نمودار۴-۲-

دیدگاهتان را بنویسید