منابع پایان نامه ارشد با موضوع RMSعضلات، ۶۰، ۶۶، جدول۴-۴

۳-۱: مشخصات آزمودنیها ۴۳
جدول۴-۱- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه صفر درجه ۶۳
جدول۴-۲- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه صفر درجه ۷۱
جدول۴-۳- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه ۶۰ درجه ۶۵
جدول۴-۴ درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه ۶۰ درجه ۶۶
جدول۴-۵-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه

دیدگاهتان را بنویسید