منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، نرخ بیکاری، رشد جمعیت

شدت افزایش یافته و از ۲.۷ به ۳.۹ رسیده و به تبع آن جمعیت فعال نیز از رشد ۳.۵ درصدی برخوردار می شود ( از ۹۷۹۶ هزار نفر در سال ۵۵ به ۱۲۲۸۲ هزار نفر در سال ۶۵ رسید) که این خود نرخ بیکاری را افزایش می دهد (سپهری ،۱۳۷۷)
ب : رشد شهر نشینی
ایران از نظر رشد جمعیت شهر نشین که طبق مطالعات نظری این یک عاملی مهم در گسترش بخش غیر رسمی است،

دیدگاهتان را بنویسید