منبع تحقیق با موضوع بخش کشاورزی، نیروی کار، رشد جمعیت

همچون رشد جمعیت از بیشتر کشور های در حال توسعه جلو زده است. برای مثال در سال ۱۹۸۹ از حدود ۱۰۰ کشور در حال توسعه تنها حدود ۲۰ کشور جمعیت شهر نشینی بیش از رقم ۵۶ درصد جمعیت شهرنشین در ایران داشتند. افزایش شدید جمعیت و جوانتر شدن آن نیروی کار جوان و حتی میان سالان رها شده از بخش کشاورزی را برای پیدا کردن شغل و بدست آوردن درآمد به

دیدگاهتان را بنویسید