منبع مقاله درمورد اشتراک دانش، عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، از دست دادن فرصت

از لحاظ موضوع تحقيق داراي اهميت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتايج حاصل از آن را به کل جامعه تعميم داد.

فصل دوم

مباني نظري وپيشينه تحقيق

?-?مقدمه
امروزه بسياري از سازمانها براي حفظ مزيت رقابتي خود در بازارهاي جهاني وکاهش مخاطرات سرمايه گذاريها،فرآيند برون‌سپاري فعاليتهاي سازماني را دنبال مي کنند. (ميمند و همکاران، ???? :?)
سازمانها ناگزيرند براي موفقيت در دنياي کسب وکار امروز،برمزيتهاي رقابتي خود تکيه کنند.براي اين منظور ،استراتژي برون‌سپاري به عنوان راهکاري خواهدبودکه امکان استفاده سازمان از منابع تسهيلات وتخصصهاي ساير سازمانها را بدون اينکه سازمان مالکيتي برمنابع وتسهيلات داشته باشد فراهم مي آورد. (ميمند و همکاران، ???? :?)
هدف نهايي از برون‌سپاري ،افزايش سودآوري ،انعطاف پذيري وکاهش مخاطرات سرمايه گذاري در کسب وکار سازمان است.سازمان زماني بايد از برون‌سپاري استفاده کند که اطمينان داشته باشد برون‌سپاري باعث بهبود وضعيت مالي وبهرهوري خواهد شد.در سازمانهايي که نگران تامين منابع مالي خود نيستند از جمله سازمانهايي که دولت منابع آنها راتامين مي کند (سازمانهاي بخش عمومي ) بويژه در بخش خدمات،نسبت به برون‌سپاري حساسيت چنداني وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعيت مالي وبهره وري نمي‌شود .براي بررسي تاثيربرون‌سپاري در سازمان ،مي بايست با نگاهي سيستمي اثرات علي ومعلولي آن در عناصر مختلف مرتبط ارزيابي شود تصميم برون‌سپاري ،در کوتاه مدت ، داراي دواثر عمده برسازمان است:ازيک سو باعث کاهش هزينه هاي عملياتي خواهد شدو از سوي ديگر با آزاد شدن سرمايه ،امکان سرمايه گذاري در ساير حوزههارابرايسازمان فراهم خواهد ساخت،در نهايت ،برآيند اين دو تاثير ،مي تواند باعث افزايش سودمندي براي سازمان وايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سهام داران گردد. (ميمند و همکاران، ???? : ?)
برون‌سپاري راهي نوين براي حل مشکلات دولت ها است که نيازمند تغييرات بنيادين در نگرش مديران به ماهيتخدمتونوعارتباطشانبابخشخصوصيونيزتغييردرقوانينمرتبط براي تسهيل موضوع دارد.برون‌سپاري موجب کوچک شدن دولت همراه باکاهش هزينه ها ،افزايش بهرهوري وکيفيت خدمات ،ايجاد اشتغال موثر دربخش خصوصي،انتقال فن آوري ،جذب سرمايه گذاري خارجي،ايجاد درآمد ارزي ،کم کردن فاصله ميان بازارهاي داخلي باخارجي وکمک به توسعه مي‌شود.( الواني ، اشرف زاده،1387: ??)
ما در جامعه اطلاعات زندگي مي کنيم ، جامعه اي که مردمان آن با همان سرعت به اطلاعات دسترسي دارند که رهبران ما در عصر بازارهاي تخصصي و تسهيم شده زندگي مي کنيم ،در اين بازارها مشتريان به کالاها و خدمات بسيار مرغوب و وجود انواع گزينه عادت دارند .مقتضاي اين حال و هوا موسساتي است که فوق العادهانعطافپذيروسازگارباشند،کالاهايمرغوبتوليدکنندوپاسخگويمشتريانخودباشند.
(اوزبرن و گبلر2،1991: ?? )
?-?بيان مسئله
درسال هاي اخير،مديرانتحقيقاتيبايک حقيقت گريز ناپذير وقطعيمواجه شدهاند وآن چيزي جز تغييرمحيط فعاليت نيست.ظهور بازارها ورقباي جهاني واستراتژي هاي جديد رقابتي(که برپايه کيفيت ،سرعت ،وپيمان هاي همکاري بناشده اند)،مديران رامجبور به اتخاذ استراتژي هاي مديريتي ،ساختارهاوسيستم هاي جديدي نموده است.
هم اکنون بسياري از سازمان ها وحتيموسسات تحقيقاتي،ازفعاليتهاي معمول داخلي به سوي برنامههاي جديد توسعه وبکارگيري فناوريدرقالبهمکاريهاروي آوردهاند.ضرورت مشارکت وبرون‌سپاري ،سوالهايي است که اکثر شرکت ها باآن مواجه هستند،چرا که شرکت ها منابع محدودي دارند ونمي توانند بضاعت مالي داشتن تمام تکنولوژي را در درون خود راداشته باشند.
نتيجه اين امر افزايش آگاهي نسبت به اهميت تصميمات برون‌سپاري شده است.اگرچه مفاهيم استراتژيک برون‌سپاري طي ساليان زيادي مورد بحث قرار گرفته اند،اما اغلب تصميمات برون‌سپاري صرفاٌبراساس هزينه اتخاذ مي شوند.رويکرد سيستماتيک دربرون‌سپاري امريحياتي است وبه عنوان يکي از عوامل بحراني موفقيت در مديريت تدارکات ومشارکت هاي پروژه هاي تحقيقاتي،به اين مساله پرداخته شده است.مساله برون‌سپاري در سازمان ها موضوعيت دارد.اما درپروژه هاي تحقيقاتي بواسطه وجودريسک از دست رفتن دانش انحصاري سازمان اهميت دوچنداني مي يابد .نتيجه اين امر افزايش آگاهي نسبت به اهميت تصميمات برون‌سپاري شده است.تصميمات برون‌سپاري مقداري از منابع وسرمايه راجهت صرف درموارد ديگر آزاد مي سازد.
برون‌سپاري به اين صورت سبب کاهش هزينه ها حتي تا39%شده است،جدا از اينکه منافعي مثل وارد شدن به بازارهاي کليدي نيز به اين ترتيب وبا اين مشارکت ها تسهيل شده است.اولين موج برون‌سپاري فعاليت ها به فعاليت هايي که مستلزم مهارت هاي سطح پايين بودند محدود مي شد.مثل مشاغل صنعت نساجي يا صنعت اسباب بازي،دومين موج شامل صنايعي مثل تهيه نرم افزارها ،پردازش کارت هاي اعتباري ومواردي از اين دست بود.سومين موج يا موجي که الان درجريان است شامل فعاليت هايي مي‌شود که داراي دستمزد بالايي هستند ونياز به مهارت هاي سطح بالا دارند که از جمله آنها مي‌توان به تراشه ،مهندسي ،تحليل هاي مالي،داروسازي وتحقيق وتوسعه ا
شاره نمود.
بابررسيساختار هزينه شرکت هاي توليدي در کشور هاي مختلف نتايج مشابهي گزارش شده است.همه آنها بيان مي کنند که مواد وقطعات فرآيندهاي خريداري شده از تامين کنندگان به طور متوسط 50%کل هزينه هاي توليدي راتشکيل مي دهد.بنابراين هزينه هاي مديريت زنجيره تامين،يک عنصر اصلي درمديريت هزينه کل وافزايش سودآوري شرکت مي‌باشد.
شواهدحاکياز آن است که در گذشتهرابطه تامين به صورت سيستماتيک انجام نمي شده است.اما در سالهاي اخير مدل هايي در اين رابطه ارائه شده است.
تصميمات تامين تنها به مواد وقطعات فرآيند هاي محصول ،محدود نمي‌شود ودر رابطه بافعاليتهاي غيرتوليدي از قبيل خدمات پشتيباني نيز قابل کاربرد است.در اکثر سازمان ها ،تصميمات تامين بالقوه زيادي وجود دارد.به طور مثال ،شرکت هاي توليدي صدها قطعه دارند که مي تواند از داخل ياخارج سازمان تامين گردد.
نتيجه تصميمات کاملاًمتاثر از کيفيت اطلاعات در دسترس وفرضيات استفاده شده در تحليل مي‌باشد.در کنار ملاحظات هزينه وسود ،در تصميمات تامين،مسائل استراتژيک ،ارزيابي مالي،ابعاد کارايي وريسک در رابطه باکيفيت تامينکننده،قابليتاطمينان،زمانهايپيشبردووتحويلمدنظرقرارميگيرند.زمانيکهتمام اين فاکتورهاباهم درنظرگرفتهميشوند،تصميم تامين مي تواند يک تصميم بسيار پيچيده وحساس باشد که بر سودآوري،سرمايه گذاري وموقعيترقابتيتاثيرميگذارد.يک تصميم اشتباهميتواندمنجربه هزينههاي محصول بالاتر،حيف وميل واز دست دادن فرصتها،مشتريان وسهم بازار شود.
برون‌سپاريدربسياريازسازمانهايامروزي(غربي،شرقي،وياايراني)ازامريغيرعادي وعجيب ،به فعاليتي متداول تبديل شده است.کمي تفکر در اين واژه،مارابه بررسي ومطالعه مفاهيمي چون ساختارهاي سازماني،بنگاه هايدولتيوخصوصي،بازاريابيرقابتيوانحصاري،ايجادارزشافزودهبيشتر،کاهشهزينهوافزايش سودآوري،پروژه ومديريت آن ،مديريت مخاطرات،چابکي وانعطاف پذيري ،نفوذ به بازارهاي جديد وبسياري ابزار ودانش هاي تخصصي ديگر سوق مي دهد.
برون‌سپاري که اين روزها به عنوان يک روش واگذاري بخشي از کارها به خارج از سازمان ياداخل سازمان بهصورت پيمانکاريمطرحاست،مانندهرروشديگريميتواند مفيد باشد.ولي اگر داراي شرايط واستانداردهاي تعريف شده وشفافي نباشدممکن است ضرر وزيان هاي بسياري را به همراه داشته باشد.
امروزه،بسياري از شرکت ها باتمرکز بريک تخصص ويامهارت ويژه فقط براي ارائه خدمات به مجموعه اي بيرون از خود فعاليت مي کنند.تحقيقات نشان ميدهد منافع حاصل از برون‌سپاري از شرکت ها،زياد بوده ومهمترين آنها صرفه جويي در وقت وهزينه وارتقاي کيفيت وآزادسازي منابع داخلي به منظور استفاده بهينه از آنها بوده است.(پورمعلم ،1389: ?)

?-?پيشينه داخلي
جدول 2-1- پيشينه داخلي

رديف

عنوان

نويسنده

سال

ناشر

نتايج
?

مهندسي برون‌سپاري در حمل و نقل
ناصرپورمعلم
1390
وزارت راه وترابري
تصميم گيري در زمينه روش وميزان واگذاري امور به غير که به عنوان اصلي ترين بحث برون‌سپاري مطرح است،ارتباط مستقيمي با انواع تحليل هاي فني واقتصادي داشته ونتايج اين تحليل ها تعيين کننده رفتار آتي سيستم خواهد بود.
2
مديريت برون‌سپاري راهي به سوي توسعه
سيدمهدي الواني
فرزاداشرف زاده
1387
مبتکران
فرآيندي مرحله به مرحله را براي دستيابي به موفقيت در برون‌سپاري را مطرح مي سازد.چارچوبي مفهومي مطرح مي‌شود که از طريق آن مي‌توان تصميم گرفت که چه فعاليتهاي خدماتي بايدبرون‌سپاري شود وچه فعاليتهاي خدماتي بايد در خود سازمان صورت پذيرد.
3
مديريت برون‌سپاري اثربخش
محسن چشم براه
و
محسن مرتضوي
1386
مهربان نشر
حاوي موضوعات زير است:
مسائل مقدماتي در مفهوم، دلايل، ضرورت، اهميت و سطوح برون سپاري
• فرايند اجرايي برون سپاري (با تاکيد بر عزم قاطع مديريت ارشد، هدف گذاري شفاف، ايجاد زبان مشترک بين افراد و گروه هاي درگير، تعيين شايستگي هاي محوري سازمان، …
• تحليل ساخت/ خريد و استراتژي هاي برون سپاري
• شناسايي، ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان
• مذاکره و عقد قرارداد
• اجراي قرارداد و مديريت روابط
• سنجش عملکرد تامين کنندگان
• مخاطرات برون سپاري
حوزه هاي اصلي مخاطره در برون سپاري را در چهار گروه دسته بندي کرده است:
1. مخاطرات موجود در حوزه ي عملکرد تامين کنندگان
2. مخاطرات موجود در حوزه ي تصميمات راهبردي
3. مخاطرات موجود در حوزه ي اجراي برون سپاري
4. مخاطرات ناشي از حوزه ي ماهيت نامزد برون سپاري
4
درآمدي بر برون‌سپاري

لعيا الفت ،مسعود براتي

1389
پژواک کيوان
کتاب باهدف ارائه فرآيند جامع ونظام مند برون‌سپاري وکمک به مديران در اجراي صحيح اين راهبرد تدوين شده است.حاصل کار پژوهشي است که باهدف ارائه مدلي براي واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي ،شکل گرفته است
5

فرآيند برون‌سپاري
سيد رضاسيدجوادين،طهمورث حسنقلي پور
1390
نگاه دانش نوين
در اين کتاب برون‌سپاري در زمينه کارايي هزينه ها ونيز ابعاد منابع انساني ،رفتار روانشناختي وسازماني،احساس کمبود ونارضايتي ،مشکلات حفظ وفرسايش ودليل وقوع آن بررسي مي‌شود.
6
طراحي مدل اثرات برونسپاري موفق بر فعاليتهاي سازماني

بهروز دري نوكوراني ياسر سبحاني فرد

زمستان
????

اجرايي هر چه موفق تر برونسپاري موجب بهبود فعاليتهاي سازمان مي شود.
7
مدل تصميم گيري سپاري خدماتي
فرزاد اشرف زاده

????
نشريه مطالعات مديريت بهبود وتحول-شماره??
از طريق ارائه مدل استراتژيك بنام ماتريس خدمات براي كمك به مديران در برون سپاري خدمات ارائه مي شود كه از طريق آن مي توان تصميم گرفت كه چه فعاليتهاي خدماتي بايد برون سپاري شوند و چه فعاليتهاي خدماتي بايد در خود سازمان انجام پذيرد.
8
برون‌سپاري در کسب وکارهاي کوچک ومتوسط
کامبيز طالبي،محمدرضا زالي ،بنفشه پيرويان
????

آشنايي صاحبان ومديران کسب وکارهاي کوچک ومتوسط وهم چنين ساير فعالان اين حوزه بامفاهيم وتعاريف ،تاريخچه برون‌سپاري و هم چنين ماهيت ونوع فعاليتهاي برون‌سپاري شده بويژه درسطح کسب وکارهاي کوچک ومتوسط وتمايز آن باکسب وکارهاي بزرگتر تدوين شده است.
9
بررسي اثر استفاده از استراتژي برون‌سپاري بربهره وري صنعت بانکداري
محمدميمند،زين العابدين رحماني،مهدي بصيرت نيا
????

ارتباطات مثبت معناداري بين اجزاي بهره وري مشاهده مي‌شود که اين امکان رافراهم مي کند که باهزينه کمتر موجبات ارتقاءبهره وري درشعب بانک فراهم آورد.
10
ارزيابي واولويت بندي برون‌سپاري فرآيندهاي کاري ماليات ستاني در سازمان امورمالياتي با رويکرد topsisفازي
اکبرعالم تبريز،روياشايسته

????

در اين مقاله مدلي براي تصميم گيري برون‌سپاري ومعيارهايي براي ارزيابي برون‌سپاري فرآيندهاي کاري در سازمان امورمالياتي با استفاده از روش دلفي فازي ومدل تصميم گيري topsisارائه شده است.
11
تحقيقي پيرامون مسائل برون‌سپاري
سيدعلي بربند،محسن ذبيحي
????

طي اين تحقيق درشرکت توزيع برق مشهد پس از ارائه ديدگاه وچشم انداز مناسب از شرکت هاي توزيع به تبيين شرايط خصوصي وبرون‌سپاري فعاليتها پرداخته وطي نه مرحله باشناخت وتدوين طرح جامع برون‌سپاري وبا ارائه تجزيه وتحليل مناسب،راهکارهاي عملي براي اجراي اين طرح وحل مشکلات تدوين گرديده است.
12
تاثير اشتراک دانش برتوفيق برون‌سپاري خدمات فناوري اطلاعات
فرج اله رهنورد،جليل خاوندکار
????

تاثير اشتراک دانش برتوفيق دربرون‌سپاري خدمات فناوري اطلاعات را در سازمان هاي محلي استان زنجان را مورد بررسي قرار داده اند.يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که اشتراک دانش ،موفقيت راهبرد برون‌سپاري راتحت تاثير قرار مي دهد.
13
بررسي اثرات برون‌سپاري بربهره وري در شرکت سهامي تولي پرس
محمدرضا کيانمهر
????

اثر برون‌سپاري بربهره وري در شرکت سهامي تولي پرس را بررسي کرده ونتيجه گيري نمود که استراتژي برون‌سپاري باعث کاهش هزينه ها،بهبود نظارت وکنترل وپرداختن به کارهاي اصلي سازمان گرديده است.
??

بازآفريني دولت
اوزبرن وگيلر
????
انتشارات افرا
دولت اگر امکان پارو زدن را براي ديگران فراهم کند بهتر مي تواند کشتي جامعه را هدايت کند، اگر بهترين مغزها وانرژي هاي سازمان گرفتار پارو زدن شوند هدايت کشتي دشوار خواهد شد.
??
بررسي اثرات برون‌سپاري منابع انساني برعملکرد سازمان
شهلا سالونه
????

استراتژي برون‌سپاري را به عنوان ابزاري جهت بهبود عملکرد سازمان را معرفي مي کند.
??
راهنماي گام به گام مديران دربرون‌سپاري
ليندا دومينگز
????
انتشارات شرکت مهندسي نيروي نفت وگاز سپانير
در اين کتاب ضمن آشناسازي مديران وکارشناسان با اصول روشها والزامات برونسپاري در سازمان به طرح مشخصه هاي مختلف برون‌سپاري پرداخته شده ومدلي گام به گام براي تدوين وپياده سازي طرح برون‌سپاري اراپه خواهد شد.
??
فرآيند برون‌سپاري : استراتژيهايي براي مديريت وارزيابي

رونان مک لاوور
ترجمه:پوريا مومني وناصر آزاد
????

براي برون‌سپاري بايد به موضوعات

دیدگاهتان را بنویسید