منبع مقاله درمورد بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، پرسش نامه

ومؤديان مالياتي را تامين نمايند؟
برون‌سپاري تنها واگذاري فعاليتها به خارج از سازمان نيست ،بلکه چيزي به مراتب فراتراز اين موضوع است.برون‌سپاري در صورتيکه به خوبي برنامه ريزي واجرا شود، مي تواند نتايج بسيار موفقيت اميزي به دنبال داشته باشد.
به منظور دستيابي به رشدي زود هنگام وپايدار از طريق برون‌سپاري ،بايد سازماني را براي تأمين خدمات مورد نياز خود انتخاب کنيد که بداند چه کاري چگونه وبا چه سرعتي انجام دهد.انتخاب تأمين کننده نيازمند تعيين نيازمندي هاي دقيق کسب وکار ،توسعهي مدل کسبوکار وارائهي خدمات،ايجادمستندات درخواست اطلاعات يا درخواست پيشنهادات ،ارزيابي وانتخاب تأمين کننده ،تحقيق وتفحص شامل مصاحبه هاي مديريتي وبازديد از محل ،نهايي کردن مدل عملياتي ،ايجاد ساختار مديريتي ودر نهايت مذاکره درباره ي قرارداد وتوافقنامهي سطح خدمات است. (دومينگز،???? :71). بخش بزرگي از مشکلات برون‌سپاري،ناشي از فرآيند ناکارآمد تحقيق وتفحص و وجود ارتباطات ضعيف است.آن دسته از مديران اجرايي که در تصورات خود برنامه هاي برون‌سپاري را مي پرورانند ،بايد آشکارا دلايل برون‌سپاري ودستاوردهاي حاصل از آن را تعيين وبه دقت نسبت به طرح ريزي واجراي استراتژي پايدار،باثبات وهمه جانبه اي به منظور دستيابي به برگشت قابل توجه سرمايه اقدام کنند.مديران اجرايي پيش از آغاز همکاري با تأمين کنندگان خدمات بايد اين نکته را به ياد داشته باشند که عملي سازي اين فرآيند نيازمند ايجاد ارتباطي مناسب با تأمين کنندگان اين خدمات است،بنابراين مانند هررابطهي ديگري ،ارتباطات ودرک دوجانبهومتقابل انتظارات براي توسعه ي اين رابطه ضروري است.ميان اعتماد به تأمينکنندهي خدمات از سوي شما وکنترل وي توازن ظريفي وجود دارد واستفاده از اين توازن به شما در توسعه وحفظ روابطي بلندمدت باتأمينکننده ي خدمات ياري خواهد رساند .
مذاکره روي قرار دادهاي برون‌سپاري هيچ گاه ساده نبوده است ومي تواند سالها به طول بينجامد.هنگامي که در حال طراحي وتوسعه ي رابطه اي پنج ساله يا بيشتر هستيد، در واقع در تلاش براي ايجاد حمايتي براي هردو طرف وپيش بيني هرگونه تغيير وتسکين هرگونه مخاطره اي به منظور بهرهگيري از مزاياي فراواني خواهيد بود که طي اين بازهي زماني پنج ساله براي هريک از طرفين حاصل خواهد شد. با برخوردي از رهبري نيرومند ،برنامه ريزي مناسب ،تحقيق وتفحص واستراتژيهايساختاريافته،منافع بسياري از برون‌سپاري حاصل خواهد شد.به ياد داشته باشيد بدون برخورداري از اين عوامل،مخاطرات فراواني در کمين خواهد بود. (دومينگز، ????: 57) .درحال حاضر در سازمان امورمالياتي فرآيند ماليات ستاني ماليات خودرو برون‌سپاري شده است. برون‌سپاري يکي از مباحث کليدي ومهمي است که امروز در بسياري از سازمانها جايگاه ويژهاي پيداکرده است واهميت به کارگيري آن روزبهروز بيشتر مي‌شود دراصل برون‌سپاري رامي‌تواننوعيتجديدنظردرمرزهايسازمانيمعرفيکردکهبينسازمانوتامينکنندگانشان رخ مي دهدبرون‌سپاري منافعيداردکه بهبودعملکرد از جمله آن مي‌باشد.کاهش هزينهها ،افزايشدرآمد،بهبود انگيزه وروحيه کارمندان و رضايت مؤديان مد نظر اين تحقيق است.
.

فصل سوم

روششناسي
پژوهش

?-? مقدمه
هرگز نمي‌توان ادعا نمود ومطمئن بود که شناخت هاي به دست آمده حقيقت دارند،زيرا زمينه ي شناخت مورد پژوهش ،نامحدود وآگاهي و روش هاي ما براي کشف حقيقت ،محدود هستند.حال اگر فرض بر اين باشد که هدف فعاليت هاي پژوهشي ، حقيقت جويي است وپژوهشگران با صداقت به دنبال اين هدف مي باشند، آنچه را که ايشان انجام مي‌دهند ومييابند، مي‌توان کوششي براي نزديکي به حقيقت دانست .دستيابي به هدفهاي تحقيق ميسر نخواهند بود مگر زمانيکه جستجوي شناخت يا روششناسي درست صورت پذيرد. دکارتدراينرابطه،روشراراهيميداندکهبهمنظور دستيابي به حقيقت در علوم بايد پيمود.(خاکي،???? :???)
اساس واقعي پژوهش علمي تبيين رابطهي ميان متغيرها است. دو روش اصلي که براي تعيين روابط در اختيار است ، شامل روش هاي توصيفي وروش هاي پيمايشي است.تحقيق حاضر از نوع پيمايشي مي‌باشد چراکه براساس چهارچوب نظري وآزمون يک سري از فرضيه ها است.
در اين فصل به بحث درباره روش پژوهش پرداخته ميشود که روش پژوهش شامل نوع پژوهش، فرضيههاي پژوهش، جامعه آماري، تعيين حجم نمونه مناسب، روش نمونهگيري، اعتبار پاياي و اعتبار روائي پرسشنامه، روش جمعآوري دادهها و در نهايت روشهاي تجزيه و تحليل دادهها ميباشد.
?-?نوع و روش پژوهش
پژوهش حاضرازنوع پژوهشهاي توصيفي پيمايشي است كه درطي مراحل اجراي آن به دنبال توصيف روابط بين عوامل شناخته شده مرتبط با برون‌سپاري بر عملکرد سازمان امورمالياتي کرمانشاه ميباشد. ابتدا باتشريح مباني نظري پژوهش وتوصيف شرايط موجودباطرح پرسشنامه وتوزيع آن اطلاعات لازم جمعآوري شده وسپس با استفاده ازنرمافزارهاي آماري موردتجزيهوتحليل قرارميگيرد. با توجه به اينکه هدف اين پژوهشبررسيتاثيربرون‌سپاريفرايندهايسازمانامورمالياتيبرعملکردآن(برون‌سپاريماليات برخودرو)درکرمانشاه ميباشد، بنابراين ميتوان اين پژوهش را کاربردي به حساب آورد.
?- ?معرفي جامعه و نمونه آماري
?-?-? جامعه آماري
در اين پژوهش جامعه آماري شامل کارکنان اداره امورمالياتي کرمانشاه به تعداد ???نفر است.

?-?-? نمونه آماري و حجم آن
با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه پرداخته شده است .براساس فرمول کوکران براي حجم جامعه 400 نفري کارمندان ، حجم نمونه 196 نفري بدست آمد که به منظور رفع اثرات ناشي از پرسشنامههاي ناقص،گمشده و پاسخ داده نشده، پرسشنامه اضافي بين پاسخ دهندگان توزيع گرديد ودرنهايت تعداد 196 پرسشنامه صحيح مورد تجزيه وتحليل قرارگرفت. بنابراين حجم نمونه پژوهش حاضر را تعداد 196 نفرتشکيل ميدهد.همچنين 196 نفر از مؤديان نيز به عنوان نمونه انتخاب گرديد.

N= حجم جامعه آماري
n حجم نمونه=
Z مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمينان 95 درصد برابر 1.96 مي باشد =
P= ( نسبت برآورد شده از وجود صفت يا ويژگي در جامعه(احتمال تاييد يا رد فرضيه= 0/5
q =عدم وجود صفت يا ويژگي
d مقدار اشتباه مجاز=
Z=1.96
p=q=0/5
طبق فرمول بالاحجم نمونه 196 بدست آمده است.
?-? روش وابزار گردآوري اطلاعات
در اين پژوهش از دو دسته اطلاعات اوليه و ثانويه براي دستيابي به هدف استفاده شده است.
الف)روش کتابخانهاي: در اين پژوهش براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پيشينه پژوهش و ادبيات موضوع از کتابها و مقالات تخصصي، پاياننامهها و جستجو در پايگاه اينترنتي استفاده شده است.
ب) روش ميداني:به منظور گردآوري دادههاي مورد نياز در مطالعه متغيرهاي مورد بررسي از روش ميداني استفاده شده است. در اين پژوهش براي سنجش و بررسي عوامل موثر از ابزار پرسش نامهاي جهت جمعآوري اطلاعات استفاده شده که براساس روش امتيازدهي در مقياس 1 تا 100طراحي شده است.
* تشريح پرسشنامه ها
پرسشنامه مذکور داراي دو بخش اصلي است:
نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري دادهها به وسيله پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در عرضه دادههاي موردنياز، بيان شده است. براي اين منظور بر با ارزش بودن دادههاي حاصل از پرسشنامه تاکيد گرديده تا پاسخدهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
سوالات پرسشنامه: كه به دو بخش تقسم ميشود
پرسشنامههاي اين پژوهش داراي دو بخش اصلي است:
سوالات عمومي- که در آن اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوري ميگردد که در پرسشنامه مربوط به اين بخش چهار سوال اول به اين بخش تعلق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید