منبع پایان نامه ارشد درباره معماری سازمانی

سازمان و بعضا بیرون از سازمان وجود دارد و معماری به دلیل استاندارسازی این امکان را به وجود می آورد.
( دولت الکترونیک
حرکت جوامع پیشرفته به سمت دولت الکترونیک و علاقه و اجبار سازمانها در حرکت به سوی آن و لزوم معماری برای رسیدن به دولت الکترونیک باعث حرکت سازمانها به سمت معماری سازمانی می شود.
( تجربه موجود در سایر رشته های مهندسی
در سایر رشته های مهندسی نیز مشاهده می شود که هر گاه ابعاد،پیچیدگی،شرایط خاص،طول عمر و انعطاف پذیری سیستمهای از یک حد بالاتر بوده،معماری نیز وجود داشته است،و با توجه به پیچیدگی سازمانها،پس در اینجا هم معماری جزئی لازم و لاینفک است.
( داشتن راهبردهای دراز مدت و قابل توسعه
سازمانها نیاز به دستیابی و توسعه مقاصد و اهدافی که در برنامه راهبردی فناوری اطلاعات سازمان ارائه شده است،دارند.
( نیاز به وسیله ای برای برنامه ریزی
سازمانها به وسایلی برای برنامه ریزی دارند،این برنامه ریزی شامل برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات سازمان و همچنین برنامه ریزی آموزشی و مالی می باشد.
( فراهم آوردن زمینه های تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم ها
ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی با ادغام و به اشتراک گذاری اطلاعات،یکی از نیازهایی است که سازمانها را به سمت معماری سازمانی سوق می دهد.معماری اطلاعاتی با ایجاد استانداردهای خاص قواعدی برای به اشتراک گذاری داده ها ایجاد می نماید،که امکان رد و بدل نمودن اطلاعات در سطوح مختلف ازپایگاه های داده تا زیر سیستمها و تغییرات فراساختاری برای اخذ نتیجه مطلوب مهیا شود.
( امکان انواع تحلیهای مدیریتی
سازمانها دوست دارند که امکان تحلیلهای مدیریتی را به منظور گرفتن تصمیات مدیریتی داشته باشند.
( ارزیابی،بهبود و اصلاح روشها و فرآیندها در ماموریتهای سازمانی
یکی از خواسته های سازمانهای بزرگ با سیستمهای بزرگ اطلاعاتی کشف و حذف فرآیندهای اضافی در جهت اجرای یک ماموریت است.در واقع این سازمانها به دنبال بازمهندسی فرآیندهایشان می باشند،معماری سازمانی در رسیدن به این هدف به سازمانها کمک می کند و در واقع اصلی ترین هدف از ایجاد معماری اطلاعاتی تمرکز بر داده ها و فرآیند ها و تعاملات بین آنها است که به بهینه سازی فرآیندها می انجامد.
( پیش بینی و برنامه ریزی تغییرات
سازمانها باید در مورد تغییرات احتمالی سیستمهایشان بتوانند پیش بینی کنند،تا در صورت بروز تغییرات بتوانند آن تغییرات را اعمال کنند.
( پیش بینی هزینه ها و زمان
سازمانها علاقه مندند که قبل از ایجاد سیستم های اطلاعاتی و دیگر سیستم ها در سازمان،ارزیابی روی هزینه ها و زمان مورد نیاز برای ایجاد آن سیستمها داشته باشند.
( نیاز به ایجاد نظامی یکدست و قابل مقایسه در توصیف سیستمها
طراحی و پیاده سازی ماموریتها،فرآیندها و سیستمهای اطلاعاتی که در سازمانهای بزرگ به کار گرفته می شوند،نیازمند وجود الگوهای مناسب و استاندارد جهت توصیف آنها می باشد،در غیر اینصورت امکان مقایسه خروجی های سازمانهای مختلف با هم وجود نداشته و فرآیند یکپارچگی دچار چالشهای اساسی خواهد شد.بنابراین باید معماری سازمانی در سازمانها وجود داشته باشد.(پورکمالی انارکی،1391)(41)

ج-3-چارچوب های برنامه ریزی معماری سازمانی
جان زاکمن،چارچوب معماری سازمانی را چنین تعریف می کند:چارچوب معماری سازمانی یک طرح طبقه بندی شده دو بعدی است که یک نمایش توصیفی را از سازمان بیان می کند.
در تشریح مفهوم چارچوب آمده است که یک چارچوب معماری:
( ابزاری است که می تواند برای توسعه طیفی از معماریهای مختلف به کار رود.
( باید روشی را برای طراحی سیستم های اطلاعاتی و روش اتصال آنها به یکدیگر،ارائه کند.
( باید دارای مجموعه ای از ابزارها باشد که فرهنگ و زبان مشترک را فراهم سازد.
( باید شامل فهرستی از استانداردها باشد که برای توسعه واحدهای ساختاری مورد استفاده قرار گیرد.
برخی از چارچوبهای رایج،عبارتند از:FEAF،زاکمن،TEAF،DoDAF،TOGAF و C4ISR و… در حال حاضر تعداد محدودی چارچوب معماری در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد که هر یک با توجه به منشاء ظهورشان مناسب معماری سازمانهای خاصی هستند.

ج-4-تشریح چارچوب زاکمن
جان زاکمن یکی از پیشگامان معماری سیستم های اطلاعاتی است که پیشتر در شرکت IBM مشغول بود و هم اکنون هم به عنوان استراتژیست فناوری اطلاعات و معماری سازمانی و مدرس معماری اطلاعات در شرکت زیفا (Zifa) فعالیت می کند.
زاکمن با ارائه یک روش و الگوی جامع در زمینه معماری اطلاعات آن را تبدیل به یک چارچوب معماری اطلاعات کرد،که در این چارچوب یک سازمان از زوایای مختلف و در تمامی سطوح مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.زاکمن معتقد به تحلیل سازمان بر مبنای یک چارچوب معماری است و می گوید:تزریق فناوری اطلاعات به یک سازمان بدون به کارگیری چارچوب معماری،سازمان را در آینده با هزینه های متعدد نگهداری و توسعه سیستم ها،عدم کارایی در راستای ماموریت سازمان و عدم تطابق پذیری با تکنولوژی های روز و هزینه های سنگین تبدیل سیستم ها و داد ها روبه رو می سازد.چارچوب زاکمن،پراستفاده ترین چارچوب در عرصه معماری سازمانی است.او در مقالهی اول خود فقط سه جنبه از شش جنبه مدل سازمانی(داده ها،کارکد،شبکه) را در نظر گرفت و در قالب چارچوب ISA آن را مطرح کرد.جان زاکمن در سال 1992 در مقاله دیگر خود با افزودن سه جنبه دیگر(افراد،زمان و انگیزه) کار خود را تکمیل کرده،آن را به عنوان رویکردی نوین در معماری سازمانی ارائه کرد.
چارچوب زاکمن،چارچوبی است برای معماری سازمانی که یک ساختار منطقی ایجاد می کند.چارچوب زاکمن از دو بعد اصلی و پایه تشیکل شده است.بعد اول (ستونها) بیانگر جنبه ها (focus)(چه چیز؟چگونه؟کجا؟چه کسی؟کی و چرا؟) است(توصیفات متفاوت از یک محصول از جنبه های مختلف)،و بعد دوم (سطرها)مبین دیدگاه ذینفعان در سازمان است(برنامه ریز،مالک یا دارنده،طراح،سازنده،پیمانکار و کاربر). به عبارتی دیگر،این چارچوب یک ماتریس دو بعدی را ارائه می دهد.
چارچوب زاکمن از نظر تئوری یکی از کاملترین چارچوبهای معماری موجود است.این چارچوب با پوشش دادن تمامی جنبه ها ودیدگاه های ممکن در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی یک سازمان،به ساختاری کاملا نرمال در این رابطه دست پیدا می کند.مبانی و مفاهیم مطرح در این چارچوب بسیاری از چارچوبهای معماری دیگر را تحت تاثیر قرار داده،یکی از مطرح ترین چارچوبهای معماری حال حاضر به حساب می آید.
چارچوب زاکمن معروفترین قالب برای تدوین معماری سازمانی است و به عنوان یکی از متدولوژی های قدرتمند برای توسعه سیستم های اطلاعاتی مطرح است.برخی از شرکتها نیز بر اساس چارچوب زاکمن یک متدولوژی پیشنهاد کرده اند.

ج-5- مزایا چارچوب زاکمن در مقایسه با دیگر چارچوب ها
در یک دسته بندی صریح می توان گفت چارچوب زاکمن نسبت به همهی چارچوبهای دیگر،دست کم دارای سه مزیت عمده است:
1. وجوه کاملتر معماری:همه چارچوبهای معماری سه رکن اصلی داده،کارکرد و شبکه را درخود جای داده اند.زاکمن این مزیت را نسبت به سایر رقبای خود داشت که جنبه کاملتری(زمان،افراد و انگیزه)از معماری را در چارچوب خود بگنجاند.
2. استفاده ازدیدگاه های معتبر:آن دسته از کسانی که معماری را در چارچوب دو بعدی نگریسته اند،در ارائه دیدگاههایی که نسبت به هم دارای رابطه ای تکرار شونده باشند،موفق نبوده اند.زاکمن دیدگاههایی را وارد چارچوب خود کرد که از بالا به پایین نسبت به هم دارای رابطه مهندسی و از پایین به بالا دارای رابطه مهندسی معکوس هستند.این رابطه جالب توجه توجه به یکپارچگی چارچوب کمک شایانی کرده است،چرا که هر تغییری را در سطر بالا دست که عموما از جنس مدیریتی،سازمانی و راهبردی است؛مستلزم تغییری در سطر پایین دست است و پیش بینی هر تغییری در سطر پایین دست را که از جنس فناوری است،مستوجب پیش بینی تغییراتی در سطر بالا دست می سازد.
3. نرمال بودن خانه ها:سطرها و ستونهای چارچوب زاکمن از یک سو به راحتی تعریف می شوند و از سوی دیگر قواعد مدون و دقیق بر آنها حاکم است.بنابراین در تفسیر قواعد حاکم منجر به پدید آمدن خانه هایی شده است که دارای هیچ گونه افزودگی نیستند.این سخن که می توان از آن به نرمال بودن چارچوب یاد کرد،نه تنها به این معنی است که خانه ها دارای همپوشانی نیستند،بلکه اطلاعات اضافی نیز در خود ندارند.به عبارت بهتر،هر گونه کاستن،افزودن یا تغییر در چارچوب معماری را با مخاطره از دست رفتن جامعیت مواجه می کند(قاسم نژادمقدم،1387)(43)

ج-6- معایب چارچوب زاکمن
( بحثی در خصوص امنیت نشده است،زکمن تنها یک یادداشت در این مورد نوشته و شرحی در این خصوص وجود ندارد.
( بحثی در خصوص استانداردها،قوانین و راهبردهای انتقال انجام نشده.ستون انگیزه را شاید بتوان با برنامه های انتقالی و نگاه راهبردی به نوعی ترکیب کردو
( چارچوب دارای متدولوژی و ابزار مشخصی نیست.
( چگونگی همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار مشخص نشده است.
( عدم توجه به ارتباط بین جنبه ها با یکدیگر،موضوعی که بعدها با معرفی ماتریس‌های نگاشتی بین عناصر ستون‌ها با یکدیگر توسط روش های معماری مورد توجه قرار گرفت.(مهجوریان و همکاران،1390)(44)

2-5-7-3-د روش تحلیل پیوند
در این روش،تلفیقی از CSF و BSP مورد استفاده قرار می گیرد.بدین معنا که سیاست ها از ردهی بالای سازمان دریافت شده و به سمت رده های پایین تر کشانده می شودو از سوی دیگر فرآیندهای اجرایی از سطوح پایین شناسایی و به سطوح بالا ارائه می شود.در یک سطح سازمانی که حلقه اتصال نامیده می شود،سیاست ها و رویه های اجرایی مطابقت داده می شود و سیستم های برای پاسخگویی نیازهای اطلاعاتی طرح ریزی می شوند.(مددیان،1385)(36)
پس از بررسی انجام گرفته پیرامون روش طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت،در این پژوهش از روش تلفیقی BSP و چارچوب زاکمن استفاده شده است.روش BSP یک روش کلان نگر می باشد که می تواند فرآیند های موجود در سیستم را شناسایی کند و با توجه به اهداف هر یک از فرآیندها،موجودیت ها و رابطه بین آنها،رده های اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی آنها را تجزیه و تحلیل می نماید.در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها از مهمترین فرآیندها،فرآیند جمع آوری اطلاعات مربوط به مورد بیماری های کشف شده در سطح منطقه جغرافیایی می باشد.بنابراین در ابتدا به دلیل کثرت مورد های بیماری های مورد گزارش در این نظام 4 مورد بیماری بررسی شده و به وسیله این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.
در یک روش کلی تر معماری سازمانی نظام مراقبت بیماری ها بررسی شده و بر اساس آن معماری سیستم اطلاعات مدیریت آن بررسی و طراحی می شود و یک شمای کلی و منطقی از معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها تشریح می شود.جهت انجام این کار از روش زاکمن استفاده شده است.این روش نسبت به روش های ساخت یافته که در بیشتر پژوهش ها استفاده شده است جامع تر می باشد،زیرا این روش ابتدا سازمان را از دیدگاه برنامه ریز سازمان و مالکان سازمان بررسی می کند و سپس بر اساس آنها لایه منطقی معماری سیستم را تشریح می کند.در این دو لایه(مرحله) نظرات ودیدگاه های برنامه ریزان و مالکان سیستم از 6 جنبه (چه چیز،چطور،کجا،چه کسی،کی،چرا) بررسی می شود.بنابراین تمام جوانب و اطلاعات مربوط به یک سازمان بررسی می شود و براساس آن معماری سیستم اطلاعات مدیریت آن شکل می گیرد.در روش های دیگر می توان گفت اکثر داده ها و اطلاعات یک سازمان مورد توجه قرار نمی گیرد و فقط به بخش فرایندهای ساخت یافته سازمان بررسی می شود و دیدگاه کلان نسبت به سازمان ندارد.در صورتی که در روش زاکمن ابتدا معماری سازمانی مطلوب جهت سازمان ترسیم می شود و با توجه به آن معماری سیستم اطلاعات مدیریت طراحی می شود.در کل می توان گفت با تلفیق دو روش BSP و چارچوب زاکمن هم به جزئیات اطلاعاتی فرایند های سازمان و هم از دیدگاه کلان تر معماری ،سازمان به صورت جامعتر مورد بررسی قرار می گیرد.

2-6- آشنایی با نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
2-6-1 کلیات و اصول مراقبت بیماریها
– تعریف سلامت :ممکن است تعاریف زیادی برای سلامت وجود داشته باشد،تعریف مورد نظر سازمان بهداشت جهانی بدین شرح است:سلامت به معنی رفاه کامل جسمی،روانی و اجتماعی است و نه تنها فقدان بیماری
– تعریف پیشگیری : ارتقاء حفظ و بازسازی سلامت در صورت اختلال در عملکرد جسمی،روانی و اجتماعی از اهداف پزشکی بوده که این اهداف در واژه پیشگیری مستتر و پیشگیری در واقع به صرفه تر و مناسب تر است
– تعریف اپیدمیولوژی:مطالعه توزیع و انتشار و تعیین کننده های فراوانی بیماریها و رویدادها و آسیب ها در انسان است.اجزاء مشترک تعاریف مختلف اپیدمیولوژی شامل موارد زیر است:
( مطالعه فراوانی بیماریها
( مطالعه انتشار بیماریها
( مطالعه تعیین کننده های بیماریها
Epidemiology از ترکیب سه کلمه Epi=among (در میان)- demos=people (مردم) و logy=study(مطالعه) ایجاد شده است و به معنی مطالعه آنچه که میان مردم است.اما تعریف کلاسیک عبارت است:از مطالعه نحوه توزیع و انتشار بیماری ها و عوامل موثر بر آنها و کاربرد این مطالعه برای کنترل بیماریها و یا پیشامدهای مرتبط با تندرستی در جمعیت های معین.پس ما سه محور اصلی در اپیدمیولوژی داریم:
1- توزیع بیماریها
2- عوامل موثر بر بیماریها
3- کاربرد اپیدمیولوژی برای کنترل بیماریها
چرا عده ای به یک بیماری مبتلا می شوند و بعضی دیگر نمی شوند؟دانش اپیدمیولوژی بر این مبنا است که توزیع بیماری،رویداد بهداشتی و یا فقدان سالمتی یک جامعه به طور تصادفی اتفاق نمی افتد.
– اهداف اختصاصی اپیدمیولوژی عبارتند از:
1. تعیین علت و یا عامل ایجاد بیماری و عوامل خطر آن،یعنی صفاتی که باعث افزایش خطر ابتلا یک فرد به یک بیماری می شود.
2. تعیین گسترش بیماری در جامعه (بار بیماری در جامعه چقدر است؟)
3. مطالعه سیر طبیعی و پیش آگاهی بیماری،بعضی از بیماریها شدیدتر از بعضی دیگر و بعضی به شکل سریع مرگ آور است.
4. ارزشیابی اقدامات پیشگیری و درمانی موجود و روش های ارائه خدمات بهداشتی درمانی
در یک تقسیم بندی؛اپیدمیولوژی به دو نوع توصیفی و تحلیلی تقسیم می شود،اپیدمیولوژی توصیفی در واقع دارای دو جزء شمارش بیماریها و دیدن آنها بر حسب زمان،مکان و شخص به منظور تولید اطلاعات و ایجاد فرضیه می باشد.
اپیدمیولوژی تحلیلی در واقع برای اثبات فرضیه ها کاربرد دارد.چرخه توالی اپیدمیولوژی را می توان به صورت شکل ذیل نشان داد.(گویا و همکاران،1384)(12)

شکل شماره 11:چرخه توالی اپیدمیولوژی
2-6-2- اهداف نظام مراقبت
( پایش روند.
( شناسایی اپیدمی ها
( شناسایی گروه های در معرض خطر
( تعیین اهداف برنامه
( ارزیابی پیشرفت برنامه های مداخله ای(مجدزاده،1391)(45)

2-6-3- اجزا مراقبت
1- جمع آوری داده ها
جمع آوری داده ها قدم و اساسی در مراقبت است،حداقل داده هایی که در خصوص هر رویداد بهداشتی جمع آوری می شوند باید به سئوالات اصلی

دیدگاهتان را بنویسید