منبع پایان نامه درباره بازده مورد انتظار

دارد؛ برای مثال هر چه میزان بدیهی در ترکیب تأمین مالی شرکت بیشتر باشد، خطر ناتوانی مالی شرکت بیشتر خواهد شد؛ ولی به دلیل تأثیر مالیاتی هزینه بهره بدهی، سودآوری شرکت بالاتر خواهد بود. روشهای مختلف تأمین مالی برای شرکتهای مختلف، در موقعیتهای متفاوت،اثرات متفاوتی خواهد داشت (آقایی و مختاریان، 1383).
استندراد و همکاران در سال 2006 مهمترین عوامل روانی و غیرمالی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایهگذاران را بصورت زیر عنوان کردهاند:
د) عوامل سیاسی کشور
عوامل سیاسی اهمیت بسیار زیادی برای سرمایهگذاران دارد. این عامل بالاخص در کشورهای جهان سوم اهمیت تعیینکنندهای نزد سرمایهگذاران دارد. چون در این کشورها سرعت تغییرات قانون و مقررات بسیار بالاست. در واقع میتوان گفت که ثبات سیاسی باعث تداوم سرمایه گذاری میشود. زمانی که اوضاع سیاسی اثرات منفی بر روی بازار بورس دارد، معمولاً بیشترین تأثیر را بر سهامی میگذارد که ارزش ذاتی کمتری دارند، بنابراین چنانچه سرمایهگذاران دید درازمدتی در سرمایهگذاریهایشان داشته باشند، موجب میشود که سهامی با ارزش ذاتی بالاتر را انتخاب کرده و افت و خیزهای مقطعی آن، نگرانی کمتری برای آنان به همراه داشته باشد. البته از سوی دیگر عدم ثبات سیاسی و وجود تغییرات زیاد، تصمیمگیریهای بلندمدت را برای سرمایهگذاران مشکل میکند. به عنوان مثال یکی از تأثیرات عوامل سیاسی بر بازار بورس این است که با مثبت شدن جریان مذاکرات هسته ای شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران، افزایش مییابد.
ه) شفاف سازی اطلاعات مالی
اطلاعات مالی صحیح و شفافی که از سوی شرکتها ارائه میشود برای سرمایهگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از شرکتها اطلاعات نادرستی در اختیار سرمایهگذار قرارا داده و موجب گمراهی و انتخاب نادرست از طرف آنان میشوند. بطور کلی، میتوان گفت که سرمایهگذاران تمایل به خرید سهام شرکتهایی دارند که اطلاعات مالی دقیق و صحیحتری نسبت به سایرین اعلام کردهاند.
و) نوع صنعت
هر شرکتی در فضای صنعتی خاصی مشغول به کار است، با آنها رشد میکند، توسعه مییابد و سرانجام افول خواهد کرد. بررسی نوع و وضعیت خاص هر صنعت و در نتیجه در تصمیمگیری سرمایهگذاران جهت خرید یا فروش سهام مؤثر است. وجود بحران در یک صنعت در اثر عوامل مختلفی همچون واردات، کاهش تقاضا و غیره میتواند شرکتهای موفق را نیز تحت تأثیر قرار دهد. طبق نتایج تحقیقات، سرمایهگذاران صنعتی را ترجیح میدهند که در حال رشد بوده و علاوه بر آن نرخ سودآوری بیشتری نسبت به سایر صنایع داشته باشد(میدلتون و همکاران ، 2007).
ز) حجم معامله یک سهم
هر چه حجم معامله سهام بیشتر باشد، قیمتها به صورت منصفانه و معقولتر درآمده و در واقع میتوان گفت بازار به کارایی بالاتر نزدیکتر می شود و این امر کمک بهتری به تصمیمگیری سرمایهگذاران میکند. بیشتر سرمایهگذاران تمایل به خرید سهامی دارند که حجم معاملات آن در سطح بالا باشد.
ح) نوع مالکیت شرکتها
مالکیت شرکتهای پذیرفته در بورس به صورت شرکتهای خصوصی میباشد.

ط) مدیریت شرکت
نقش مدیریت شرکت از عوامل مهمی است که در بسیاری اززمینه ها تأثیرگذار است. سیاست تقسیم سود، کارایی شرکت، اطلاعرسانی صحیح و به موقع و بسیاری از عوامل دیگر، همگی تحتالشعاع مدیریت شرکت قرار میگیرند. همچنین ثبات مدیریت نشان دهنده موفقیت شرکتهاست اگر چه همه کارکنان در اداره شرکت نقش دارند، اما تصمیم گیرنده نهایی مدیران آن شرکت هستند.
ی) نرخ بهره و سود بانکی
تغییر در نرخ بهره، تغییر در بازدهی اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. این تغییرات معمولاً در جهت عکس یکدیگر قرار دارند، به این معنی که در شرایط ثابت، بهای اوراق بهادار در خلاف جهت نرخ بهره حرکت میکند و هر چه نرخ بهره افزایش یابد موجب کاهش بهای اوراق بهادار میگردد.
ک) نرخ تورم
نرخ بازده مورد انتظار سهامداران نیز متأثر از نرخ تورم است، هر چه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش خواهد یافت، زیرا با افزایش تورم و کاهش ارزش پول، سرمایهگذاران توقع بیشتری از سود سرمایهگذاری دارند.
ل) شایعات منتشر شده در بورس
م) توصیه کارگزاران
از جمله وظایف کارگزاران، ارائه خدمات و راهنمایی به سهامداران برای خرید و فروش سهام میباشد. یک کارگزار در حقیقت واسطهای است میان اوراق بهاداری که معامله میشوند با بازارهایی که این اوراق بهادار در آنها خرید و فروش میشوند. نتایج تحقیقات نشان داده است که سرمایهگذاران، برای سفارشات کارگذاران اهمیت زیادی قائل هستند. کارگزاران سهام نباید در رساندن توصیههای درست و سودمند به مشتریان خود هیچ گونه شک و شبهای داشته باشند. به خصوص توصیهها در مورد ریسکهای مالی بسیار لازم است. توجه سرمایهگذاران به جراید مالی برای تصمیمگیری نیز در نوع خود جالب توجه است (ابراهیمی و سعیدی، 1389).
ن) ارتباط کلامی
سرمایهگذاران در بازار سهام در مورد سهام با درآمد بالا، تغییرات قیمت سهام و چگونگی مقابله با آن، وضعیت شرکتهای فعال و یا چگونگی معامله در بازار با گروههایی که با یکدیگر سنخیت بیشتر دارند مشورت میکنند و از یکدیگر یاد میگیرند. افراد از صحبت در مورد آنچه که در بازار سهام اتفاق میافتد، لذت میبرند، و به جمعآوری و تسهیم اطلاعات میپردازند و یه این ترتیب، هزینه جمعآوری تجربه را کاهش میدهند.
س) رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون و خطا
رفتار و تصمیمگیری براساس تجارب مستندات گذشته است. این رفتار به چند دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
1- دنبالهروی
دنبالهروی در مفاهیم مالی رفتاری و بازارهای مالی به معنی تصمیمگیری همسان گروهی از افراد به صورت همزمان است. در این حالت، سرمایهگذاران سعی میکنند با پیروی از نظرات رهبران، تصمیمگیری کنند. ایجاد صفهای خرید و فروش و یا نظرات افرادی که مورد اعتماد سرمایهگذاران هستند، گواه این امر است. سرمایهگذاران در بازار سرمایه با دنبال کردن این صفها و پیروی کردن از رهبران عقیده در تصمیمگیریهای خود تغییرات و تعدیلاتی را ایجاد میکنند و با توجه به آنچه که میشنوند در تصمیمات خود تجدید نظر میکنند. آنها سعی میکنند با هماهنگ کردن خود با گروه مرجع به خیال خویش، میزان باخت خود را به حداقل برسانند. اگرچه این عمل ممکن است الزاماً به تصمیمگیری بهینه منتهی نشود، اما اتفاقی است که در بازار سرمایه شاهد آن هستیم(لو، 2011).
2- اعتماد بیش از حد و عکس العمل بیش از اندازه و کمتر از اندازه
یکی از کلیدیترین عوامل رفتاری در درک ناآرامیهای بازارهای مالی اعتماد بیش از اندازه افراد به شایستگیها و قابلیتهای خود است. اعتماد بیش از حد و خوشبینی، افراد را وادار میکند که به دانش خودشان و اعتبار آن بیش از حد تکیه داشته و ریسک را کمتر از حد تخمین بزنند و این ممکن است گاهی باعث افزایش حجم معاملات و قیمتگذاریهای غیرواقعی شود. ایده دیگری که در بازارهای مالی شناخته شده است عکسالعمل بیش از اندازه است. افراد نسبت به رویدادهای غیرمنتظره بیش از حد احساساتی میشوند. تجربه دیگری نشان میدهد که در افقهای زمانی یک تا دوازده ماهه سرمایهگذاران نسبت به اخبار عکسالعمل کمتر از حد نشان میدهند و در افقهای بالاتر از یک سال این عکسالعملها بیشتر میشود.
3- یافتن نقطه اتکا
تصمیمگیرندگان بخشی از اطلاعات را به عنوان مرجعی برای تصمیمگیری قرار میدهند و آخرین تجربیات خود را به عنوان نقطه اتکای تصمیمگیری در نظر میگیرند.
4- کلیشه قرار دادن
این پدیده بدین گونه در بازارهای مالی ظاهر میشود که سرمایهگذاران فرض میکنند که اطلاعات و رویدادهای اخیر در آینده نیز ادامه مییابد. بنابراین سرمایهگذاران به دنبال سهام به اصطلاح داغ میروند و سهامی را که اخیراً وضعیت جالبی نداشته در پرتفوی قرار نمیدهند(تورتلا و همکاران ، 2005).
ن) ت
عداد سهام در دست عموم
قابلیت نقدینگی یک سهم، تا حدود زیادی به تعداد سهام در دست عموم بستگی دارد. هر چه تعداد سهامی که در دست مردم است بیشتر باشد، حجم و سرعت گردش معاملات افزایش یافته و بازار، قیمت منصفانه و معقولتری برای آن پیدا میکند. برعکس هرچه تعداد سهام در دست مردم کمتر باشد، رکود بیشتری بر معاملات سهام حاکم شده و در صورت معامله، قیمتها شکل یک طرفه ( صعودی یا نزولی ) به خود میگیرند.
ع) ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران، اعضای هیأت مدیره را تعیین میکنند که میتواند به نفع سهامداران جزء یا کل باشد. در شرکتهایی که اعضاء هیأت مدیره آن منتخب سهامداران عمده میباشند، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که بیشتر در راستای اهداف سهامداران عمده باشد و حداقل در کوتاهمدت به نفع سهامداران جزء نباشد. بدیهی است چنین تصمیماتی در بازارهای غیرکارا که تا حدودی تحت تأثیر جو بازار قرار میگیرد، می تواند جهت تغییرات قیمت را یک طرفه کند.
ف) عمر شرکت و میزان استهلاک ماشینآلات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرچه شرکتها از ماشینآلات جدید با تکنولوژی پیشرفتهتر استفاده کنند، در امر تولید موفقتر هستند، در غیر این صورت ممکن است بدلیل خرابیدستگاه ها، وقفه زمانی در تولید بوجود آید و شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند، که در سودآوری شرکت مؤثر خواهد بود.

ص) بازار سرمایه
این موضوع که بازار سرمایه به سمت کدام صنعت تمایل پیدا کرده است، از جمله عواملی است که تا حدودی تصمیم‌گیری در مورد آینده سهم را ساده‌ترمی کند. علت اصلی نیز این موضوع است که حجم بالایی از بازار سرمایه ایران خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر حرکت‌های فوری فعالان بازار خواهد بود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در رأس این هرم قرار دارند و با توجه به سرمایه فوق‌العاده بالای این گروه از شرکت‌ها، بازار می‌تواند به نحو جدی تحت تأثیر مدیریت این صنعت (واسطه‌گری مالی) قرار گیرد(او . ریلی ، 2010).
ق) تصمیمات فراملی
در بسیاری از موارد تصمیمات فرا ملی نیز می‌تواند تأثیر بسزایی را در بازارهای داخلی داشته باشد. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران به شدت از هر عاملی که بر امنیت سرمایه‌شان تأثیر منفی بگذارد، گریزانند و به سرعت در قبال هر گونه فشار خارجی که بتواند مستقیم و یا غیرمستقیم بر امنیت ملی مؤثر باشد، تأثیر پذیرفته و به شدت در قبال آن عکس‌العمل نشان می‌دهند (بیدختی و علیشاهی، 1390).
چن در سال 2011، در تحقیق خود عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاران حقیقی در انتخاب سهام را بصورت جدول زیر ارائه کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید