منبع پایان نامه درباره شکاف اطلاعات، آموزش مهارت، آموزش زبان

(ساختارگرايان و كاربرديان) است كه هر كدام به صورت مستقل روش هاي جداگانه ي آموزش زبان را تاكيد مي كردند كه بر اساس اين مطالعه، كاربرديان نگاه جديد تر و عملي تر نسبت به روش قديمي ساختارگرايان داشتند.
همان طور كه ذكر شد در روش كاربردي نقش زبان مورد توجه بوده منظور يا مقصودي كه يك پاره گفتار يا واحد زباني به خاطر آن بكار مي رود. در تدريس زبان، نقش هاي زباني را غالباً بصورت انواع رفتار توصيف كرديم. مثلاً نقش تقاضا- عذرخواهي- تعارف- پيشنهاد، كاربرديان اثبات كردند كه نقش زبان را نمي توان فقط با مطالعه و يادگيري الگوهاي زبان تعيين كرد (ويلكينز372) و (ريچارد و راجرز373)
بسياري از روان شناسان و محققان، روش كاربردي را كه روش غالب در امر آموزش مهارت زبان خارجي مي باشد مي دانند. چرا كه در روش نقش گرايان به كاربرد انگليسي واقعي توجه شده بود.
با نقش بازي کردن، بازي با زبان، ايجاد شکاف اطلاعاتي با زبان در بين افراد زبان آموز که در نوع خود باعث انگيزه زياد در ايجاد ارتباط مي شد. سو374 (1: 1990P).

دیدگاهتان را بنویسید