منبع پایان نامه درباره پارامتر،، (()، ۲-۴-۱-، نمونه‌ها.

فرآیند و تعداد پاس‌های اعمالی روی نمونه‌ها.
۲-۴-۱- تأثیر زاویه کانال (()
زاویه کانال مهم‌ترین فاکتور تجربی می‌باشد برای اینکه این پارامتر مقدار کرنش اعمالی در هر پاس را تعیین می‌کند و تأثیر مستقیم روی ویژگی‌های میکرو ساختار دارد. با این وجود علی رغم اهمیت این پارامتر، اغلب آزمایشات گزارش شده برای مربوط به زوایای

دیدگاهتان را بنویسید