پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، ۲۰C3M، ۷۳، (۴-۳۰):

و بعد از کوچک مقیاس شدن در دو سناریوی ۲۰C3M و
۱PTO2X در ایستگاه آبادان ۷۲
جدول (۴-۲۹): مقایسه همبستگی و RMSE داده های بارش دیده بانی
و مدل قبل و بعد از کوچک مقیاس شدن در دو سناریوی ۲۰C3M و
۱PTO2X در ایستگاه بندرعباس ۷۳

عنوان و شماره صفحه
جدول (۴-۳۰): مقایسه همبستگی و RMSE داده های بارش دیده بانی
و

دیدگاهتان را بنویسید