پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۷۳، ۲۰C3M، ۱PTO2X، (۴-۳۲):

مدل قبل و بعد از کوچک مقیاس شدن در دو سناریوی ۲۰C3M و
۱PTO2X در ایستگاه بوشهر ۷۳
جدول (۴-۳۱): مقایسه همبستگی و RMSE داده های بارش دیده بانی
و مدل قبل و بعد از کوچک مقیاس شدن در دو سناریوی ۲۰C3M و
۱PTO2X در ایستگاه شیراز ۷۳
جدول (۴-۳۲): مقایسه همبستگی و RMSE داده های بارش دیده بانی
و مدل قبل و بعد از کوچک

دیدگاهتان را بنویسید