پایان نامه ارشد رایگان درمورد ویژگی های کیفی

دخانی، ۱۳۷۴؛ فرجی، ۱۳۷۱). یکی از قدیمی ترین تکنیک های انجام شده توسط بشر و همچنین یکی از مهمترین فرایندهای نگه داری که اثر فوق العاده ای بر روی کیفیت محصولات می گذارد خشک کردن به روش سنتی است (صالحی زاده و همکاران، ۱۳۹۰).
افزایش پایداری فرآورده نهایی در کنار دست یابی به ویژگی های کیفی مورد انتظار بازارهای مصرف از مهمترین اهداف

دیدگاهتان را بنویسید