پایان نامه با موضوع برشمرد.، فرانشیز، ، مطلوبتری

زیرا شرکتی که با صادرات وارد یک بازار خارجی می شود ، می تواند در هر زمان مورد نیاز که شرایط مطلوبتری فراهم شد، به تاسیس واحدهای تولیدی در خارج اقدام نماید. صادرات مستقیم به روش های مختلفی صورت می گیرد که می توان آنها را به صورت زیر برشمرد.

• نمایندگان فروش خارجی
• توزیع کنندگان
• فرانشیز یا اعطای امتیاز
• قرارداد مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید