پایان نامه با موضوع بیمارستان ها، بیمارستان

دکتر زاهدپاشا و همکاران (۴۹) در سال ۱۳۹۳ جهت بررسی میزان رعایت عوامل فیزیکی محیطی مرتبط با نور و صدا در بخش NICU بیمارستان ها کودکان امیرکلا و آیت الله روحانی انجام شده، به این نتیجه رسیده است که میزان مراقبت ها در سطح متوسط قرار داشته و با استانداردهای موجود فاصله دارند. اهمیت دیگر موضوع مورد بررسی در آن است که تاکنون مطالعه ای

دیدگاهتان را بنویسید