پایان نامه با کلمات کلیدی بنفش، زايمان، طبيعي، (0/100)

جدول15-4: ميانگين فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد(ميليمتر) هر يک ساعت يکبار در واحد هاي پژوهش دا راي خط بنفش

فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد (ميليمتر)
نتايج آزمون آماري کراسکال واليس

تعداد
ميانگين
انحراف معيار

در بدو ورود به مطالعه
259
72/91
99/18

df=1
P= 36/0
1 ساعت بعد
275
80/90
77/17

2 ساعت بعد
251
39/91
54/17

3 ساعت بعد
163
07/91
85/17

4ساعت بعد
101
71/89
11/18

5 ساعت بعد
64
83/88
49/18

6 ساعت بعد
42
14/86
73/17

7 ساعت بعد
31
90/85
53/17

8 ساعت بعد
19
95/88
11/19

9 ساعت بعد
10
50/87
44/18

بخش دوم: يافته هاي مربوط به اهداف پژوهش

* در اين بخش ، ابتدا درصد فراواني وجود يا عدم وجود خط بنفش در کليه واحد هاي پژوهش محاسبه شد .
* سپس در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش طول خط تعيين شد.
* در مرحله بعدي پيشرفت طبيعي و غير طبيعي زايمان در مرحله اول ، دوم وکل مراحل زايمان و همچنين در هر مرحله معاينه مهبلي (هر دو ساعت يکبار) در کل واحد هاي پژوهش ودر واحد هاي پژوهش با و بدون وجود خط بنفش تعيين شد .
* در مرحله بعدي ارزش تشخيصي وجود يا عدم وجود خط بنفش در پيشگويي مرحله اول ، دوم وکل مراحل زايمان تعيين شد.
* در مرحله انتهايي در واحد هاي پژوهش داراي خط بنفش نقطه برش طول خط بنفش بر اساس منحني ROC در هر مرحله معاينه مهبلي تعيين و ارزش تشخيصي پيشرفت زايمان در هر مرحله نسبت به نقاط برش محاسبه گرديد .

هدف اختصاصي شماره 1: تعيين فراواني وجود خط بنفش در طي ليبر درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)
تعداد کل معاينات مهبلي انجام شده 1581 بار بود که در 3/75 درصد موارد خط بنفش وجود داشت . در اتساع 3 سانتي متري دهانه رحم در 4/66 درصد از معاينات مهبلي انجام شده خط بنفش وجود داشت و در اتساع 10 سانتي متري در 84 درصد موارد خط بنفش وجود داشت و نتايج آزمون آماري من ويتني نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش و اتساع دهانه رحم ارتباط آماري معني دار وجود دارد (جدول16-4) .
جدول16-4 : توزيع فراواني معاينات مهبلي با وبدون وجود خط بنفش طي ليبر بر حسب اتساع دهانه رحم
معاينات مهبلي
متغير
با وجود خط بنفش
بدون وجود خط بنفش
تعدادکل
نتايج آزمون
من و يتني

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

اتساع دهانه رحم (سانتيمتر )
3
140
(4/66)
71
(6/33)
211
(3/13)

Z= 35/6-
P 001/0

4
292
(4/69)
129
(6/30)
421
(6/26)

5
124
(9/70)
51
(1/29)
175
(1/11)

6
133
(6/75)
43
(4/24)
176
(1/11)

7
118
(3/80)
29
(7/19)
147
(3/9)

8
84
(3/90)
9
(7/9)
93
(9/5)

9
21
(8/80)
5
(2/19)
26
(6/1)

10
279
(0/84)
53
(0/16)
332
(0/21)

کل
1191
(3/75)
390
(7/24)
1581
(0/100)

در اتساع( 3 تا 6 سانتيمتري دهانه رحم ) خط بنفش در 1/70 درصد و در اتساع (10 تا 7 سانتيمتري دهانه رحم ) در 9/83 درصد از معاينات مهبلي خط بنفش وجود داشت (جدول17- 4).
جدول17-4 : توزيع فراواني معاينات مهبلي با و بدون وجود خط بنفش طي ليبر در هر مرحله فاز فعال زايمان
معاينات مهبلي
متغير
با وجود خط
بنفش
بدون وجود خط
بنفش
تعدادکل
نتايج آزمون
من ويتني

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مراحل فاز فعال زايماني
مرحله اوليه فاز فعال
( ديلاتاسيون 6 – 3 سانتيمتر)

689
(1/70)
294
(9/29)
983
(2/62)

Z= 35/6-
P 001/0

فاز انتقالي
(ديلاتاسيون 10 – 7 سانتيمتر )

502
(9/83)
96
(1/16)
598
(8/37)

کل
1191
(3/75)
390
(7/24)
1581
(0/100)

وجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان :در6/76 درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله اول زايمان ، در بدو پذيرش خط بنفش وجود داشت در حاليکه در0/50 درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش با نوع پيشرفت در مرحله اول زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد (P= 0/000) در مرحله دوم زايمان 2/74 درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي ، در بدو پذيرش خط بنفش وجود داشت در حاليکه در6/47 درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش با نوع پيشرفت در مرحله دوم زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد (P= 0/008) (جدول18-4).
جدول18-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظروجود و عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش بر حسب نوع
پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان

نوع پيشرفت زايمان
متغير

پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله اول ز ايمان

219
(6/76)
32
(0/50)
251
(7/71)
df=1
P 001/0

خير

67
(4/23)
32
(0/50)
99
(3/28)

کل

286
(0/100)
64
(0/100)
350
(0/100)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله دوم زايمان

233
(2/74)
10
(6/47)
243
(5/72)

df=1
P= 008/0

خير

81
(8/25)
11
(4/52)
99
(5/27)

کل

314
(0/100)
21
(0/100)
335
(0/100)

وجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع 10 سانتيمتري دهانه رحم بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان:در 5/88 درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله اول زايمان ، در اتساع 10 سانتيمتري دهانه رحم خط بنفش وجود داشت در حاليکه در 7/54 درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع 10 سانتيمتري دهانه رحم با نوع پيشرفت در مرحله اول زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد. در 4/86 درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله دوم زايمان ، در اتساع 10 سانتيمتري دهانه رحم خط بنفش وجود داشت در حاليکه در6/47 درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع 10 سانتيمتري دهانه رحم با نوع پيشرفت در مرحله دوم زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد (جدول 19-4).

جدول 19-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظروجود و عدم وجود خط بنفش در اتساع 10 سانتيمتري دهانه رحم بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول و دوم زايمان

نوع پيشرفت زايمان
متغير

پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله اول ز ايمان

253
(5/88)
35
(7/54)
288
(3/82)

df=1
P 001/0

خير

33
(5/11)
29
(3/45)
62
(7/17)

کل

286
(0/100)
64
(0/100)
350
(0/100)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله دوم زايمان

270
(4/86)
10
(6/47)
280
(6/83)

df=1
P 001/0

خير

44
(0/14)
11
(4/52)
55
(4/16)

کل

314
(0/100)
21
(0/100)
335
(0/100)

وجود و عدم وجود خط بنفش بر حسب نوع پيشرفت زايمان در مرحله اول,دوم و کل مراحل زايمان: در2/90 درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي مرحله اول زايمان ، خط بنفش وجود داشت در حاليکه در7/54 درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت . در مرحله دوم زايمان 6/87 درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي ، خط بنفش وجود داشت در حاليکه در6/47 درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت . در کل مراحل زايمان 9/90 درصد از واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت طبيعي ، خط بنفش وجود داشت در حاليکه در3/57 درصد واحد هاي پژوهش داراي پيشرفت غير طبيعي خط بنفش وجود داشت .نتايج آزمون کاي اسکوئر نشان داد که بين وجود و عدم وجود خط بنفش با نوع پيشرفت ارتباط آماري معني دار وجود دارد(جدول 20-4).

جدول20-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظروجود و عدم وجود خط بنفش بر حسب نوع پيشرفت مرحله اول ، دوم و کل مراحل زايمان

نوع پيشرفت زايمان
متغير

پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله اول ز ايمان

258
(2/90)
35
(7/54)
293
(7/83)
df=1
P 001/0

خير

28
(8/9)
29
(3/45)
57
(3/16)

کل

286
(0/100)
64
(0/100)
350
(0/100)

وجود خط بنفش
بلي
مرحله دوم زايمان

275
(6/87)
10
(6/47)
285
(1/85)
df=1
P 001/0

خير

39
(4/12)
11
(4/52)
50
(9/14)

کل

314
(0/100)
21
(0/100)
335
(0/100)

وجود خط بنفش
بلي
کل مراحل زايمان
250
(9/90)
43
(3/57)
293
(71/83)
df=1
P 001/0

خير

25
(1/9)
32
(7/42)
57
(29/16)

کل

275
(0/100)
75
(0/100)
350
(0/100)

هدف اختصاصي شماره 2: تعيين طول خط بنفش در هر مرحله معاينه مهبلي درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)
با توجه به اينکه تعيين چگونگي پيشرفت زايمان در مرحله اول زايمان هردو ساعت يکبار تعيين مي شد مراحل معاينه مهبلي نيز هر 2 ساعت يکبار تعيين شد و ميانگين طول خط بنفش در هر مرحله محاسبه گرديد.

ميانگين طول خط بنفش در مرحله اول معاينه مهبلي 68/19± 42/94 مليمتر و در مراحل انتهايي به 39/23± 38/ 112 ميليمتر رسيد ونتايج آزمون آماري کراسکال واليس نشان داد بين مراحل مختلف معاينه مهبلي و طول خط بنفش اختلاف آماري معني دار وجود دارد (P= 0/000)(جدول21-4).

جدول (21-4): ميانگين طول خط بنفش(ميليمتر) در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش دا راي خط بنفش
مراحل معاينه مهبلي
طول خط بنفش(ميليمتر)
نتايج آزمون آماري کراسکال واليس

تعداد
ميانگين
انحراف معيار

مرحله اول (2ساعت بعد از پذيرش)
528
42/90
68/19

df=1
P 001/0
مرحله دوم ( 3 ساعت بعد از پذيرش )
253
01/104
15/21

مرحله سوم (4 ساعت بعداز پذيرش)
165
23/107
44/21

مرحله چهارم (5 ساعت بعد از پذيرش)
103
55/108
08/22

مرحله پنجم ( 6 ساعت بعد از پذيرش وبيشتر)
160
38/112
39/23

کل
1209
01/100
69/22

هدف اختصاصي شماره 3: تعيين پيشرفت زايمان در مرحله اول و دوم زايمان و کل مراحل زايمان درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)

در مرحله اول زايمان 7/18 درصد و در مرحله دوم زايمان 3/6 درصد پيشرفت غير طبيعي داشتند(جدول 22-4)
جدول22-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر نوع پيشرفت زايمان در مرحله اول و دوم زايمان و کل زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
مراحل زايماني

مرحله اول زايمان

286

(7/81)

64

7/18)

350

(0/100)

مرحله دوم زايمان

314

(7/93)

21

(3/6)

335

(0/100)

کل مراحل زايمان
275
(6/78)
75
(4/21)
350
(0/100)

هدف اختصاصي شماره 4: تعيين پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي درزنان مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان ام البنين(س)
پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در کل واحد هاي پژوهش: در مرحله اول معاينه مهبلي در کل واحد هاي پژوهش در 2/97 درصد موارد پيشرفت طبيعي و 8/2 درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت .و در مرحله پنجم 1/82 درصد موارد پيشرفت طبيعي و 4/23 درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت(جدول 23-4).
جدول23-4 : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در کل واحد هاي پژوهش

متغير
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مرحله اول (2ساعت بعد ازپذيرش)
70
(2/97)
2
(8/2)
72
(0/100)

df=4
P 001/0
مرحله دوم ( 3 ساعت بعد از پذيرش )
257
(8/84)
46
(2/15)
303
(0/100)

مرحله سوم (4 ساعت بعد از پذيرش)
160
(9/82)
33
(1/17)
193
(0/100)

مرحله چهارم (5 ساعت بعد از پذيرش)
95
(6/76)
29
(4/23)
124
(0/100)

مرحله پنجم (6 ساعت بعد از پذيرش وبيشتر)
179
(2/76)
56
(4/23)
235
(0/100)

کل
761
(1/82)
166
(9/17)
927
(0/100)

پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش بدون خط بنفش: در مرحله اول معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش بدون خط بنفش در 0/100 درصد موارد پيشرفت طبيعي وجود داشت .و در مرحله پنجم 0/73 درصد موارد پيشرفت طبيعي و 0/27 درصد موارد پيشرفت غير طبيعي وجود داشت(جدول24-4).
جدول 24-4 : توزيع فراواني پيشرفت زايمان در هر مرحله معاينه مهبلي در واحد هاي پژوهش بدون خط بنفش

متغير
پيشرفت زايمان
نتايج آزمون
کاي اسکوئر

طبيعي
غير طبيعي
تعدادکل

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مرحله اول (2ساعت بعد ازپذيرش)
14
(0/100)
0
(0)
14
(0/100)

df= 4
P 001/0
مرحله دوم ( 3 ساعت بعد از پذيرش

دیدگاهتان را بنویسید