پایان نامه با کلمات کلیدی زايمان، (0/100)، P=، آماري

(3/97)
326
(1/93)
کاي اسکوئر
df=1
P= 140/0

خير
22
(0/8)
2
(7/2)
24
(9/6)

رنگ پوست مادر
تيره
21
(6/7)
5
(7/6)
26
(4/7)
من ويتني

Z=263/2-
P= 024/0

گندمي
166
(4/60)
51
(0/68)
217
(0/62)

سفيد
88
(0/32)
19
(3/25)
107
(6/30)

کل
275
(0/100)
75
(0/100)
350
(0/100)

تعداد بارداري , زايمان و نوع زايمان قبلي: از نظر تعداد بارداري 4/61 % افراد مورد پژوهش بارداري اول و 4/63% آنها نولي پار بودند و نتايج آزمون آماري نشان داد که از نظر تعداد بارداري , زايمان و نوع زايمان قبلي با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار ندارد(جدول6-4).

جدول6-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر تعداد بارداري ،تعداد زايمان و نوع زايمان قبلي بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

تعداد بارداري
اول
164
(6/59)
51
(0/68)
215
(4/61)
من ويتني

Z=656/0
P= 512/0

دوم
65
(6/23)
14
(7/18)
79
(6/22)

سوم
32
(6/11)
7
(3/9)
39
(1/11)

چهارم و بيشتر
14
(2/5)
3
(0/4)
17
(9/4)

کل
275
(0/100)
75
(0/100)
350
(0/100)

تعداد زايمان
صفر
165
(0/60)
57
(0/76)
222
(4/63)
من ويتني

Z=0617/1-
P= 106/0

يک
65
(6/23)
8
(7/10)
73
(9/20)

دو
32
(6/11)
10
(3/13)
42
(0/12)

سه
99
(3/3)
0
(0)
9
(6/2)

چهارم و بيشتر
44
(5/1)
0
(0)
4
(2/1)

کل
275
(0/100)
75
(0/100)
350
(0/100)

نوع زايمان قبلي
مهبلي
109
(1/99)
17
(4/94)
126
(5/98)
کاي اسکوئر
df=1
P= 553/0

سزارين
1
(9/0)
1
(6/5)
2
(5/1)

کل
110
(0/100)
18
(0/100)
128
(0/100)

سطح اضطراب آشکار مادر در بدو پذيرش: سطح اضطراب آشکار 6/36% از واحد هاي پژوهش در بدو پذيرش متوسط به بالا بود و نتايج آزمون من ويتني نشان داد سطح اضطراب آشکار در بدو پذيرش با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار دارد (جدول 7-4).

جدول7-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر سطح اضطراب آشکار در بدو پذيرش بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون من ويتني

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

اضطراب آشکار
خفيف
79
(7/28)
14
(7/18)
93
(6/26)

Z=033/2
P= 042/0

متوسط به پايين
105
(2/38)
23
(7/30)
128
(6/36)

متوسط به بالا
68
(7/24)
31
(3/41)
99
(3/28)

نسبتا شديد
23
(4/8)
7
(3/9)
30
(4/8)

کل
275
(0/100)
75
(0/100)
350
(0/100)

شدت درد ,خستگي و گرسنگي مادر در بدو پذيرش: نتايج آزمون من ويتني نشان داد ,شدت درد زايمان و گرسنگي در بدو پذيرش با نوع زايمان ارتباط آماري معني دار ندارد در حاليکه شدت خستگي با نوع زايمان ارتباط آماري معني دار (P= 0/04)دارد(جدول8-4)
جدول8-4 : ميانگين نمره شدت درد زايمان ,خستگي و گرسنگي مادر در بدو پذيرش بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

نمره شدت درد زايمان (ميلي متر)
77/19± 59/44

3/22± 8/44
31/20± 65/44

Z=64/0-
P= 52/0

(275)
(75)
(350)

نمره شدت خستگي
(ميلي متر)
9/24± 49/27
(275)
88/25± 77/32
(75)
19/25± 63/28
(350)

Z=-04/2
P= 041/0
نمره شدت گرسنگي
(ميلي متر)
3/19± 06/19
(275)
8/20± 08/24
(75)
78/19± 17/20
(350)

Z=57/1-
P= 116/0

اتساع ,کوتاه شدن دهانه رحم و تعداد , مدت انقباضات رحم در بدو پذيرش: ميانگين اتساع دهانه رحم واحد هاي پژوهش در بدو پذيرش62/0± 69/3سانتي متر بود . نتايج آزمون من ويتني نشان داد اتساع و کوتاه شدن دهانه رحم ومدت انقباضات رحم طي 10 دقيقه در بدو پذيرش با نوع زايمان ارتباط آماري معني دار وجود دارد اما بين تعداد انقباضات رحم طي 10 دقيقه در بدو پذيرش با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار وجود ندارد( جدول9-4 ).
جدول9-4 : ميانگين اتساع و کوتاه شدن دهانه رحم , تعداد و مدت انقباضات رحم طي 10 دقيقه در بدو پذيرش بر حسب
نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

اتساع دهانه رحم
(سانتي متر )
47/0± 66/3

53/0± 52/3
62/0± 69/3

Z=66/2-
P= 008/0

(275)

(75)

(350)

کوتاه شدن دهانه رحم
(ميلي متر)
6/9± 32/53

0/10± 0/50
1/10± 41/52

Z=61/3-
P= 002/0

(275)

(75)

(350)

تعداد انقباضات رحم در 10 دقيقه
74/0±21/3

69/0± 19/3
73/0
± 21/3

Z=73/0-
P= 462/0

(275)

(75)

(350)

مدت انقباضات رحم در 10 دقيقه(ثانيه)

55/9± 86/42

55/10± 89/39
58/9± 21/42

Z=74/2-
P= 006/0

(275)

(75)

(350)

قرار گيري مادر در وضعيت هاي خوابيده به پشت , پهلو و قائم : ميانگين قرار گيري واحد هاي پژوهش در وضعيت خوابيده به پشت99/85± 82/122دقيقه ,در وضعيت خوابيده به پهلو 29/11± 33/48دقيقه و وضعيت قائم 41/68± 14/74دقيقه بود .نتايج آزمون من وينتني نشان داد مدت قرار گيري مادر در وضعيت هاي خوابيده به پشت ، به پهلو و قائم با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار دارد(جدول10-4).

جدول10-4 : مقايسه ميانگين مدت قرار گيري مادر در وضعيت هاي خوابيده به پشت ,به پهلو و قائم بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

وضعيت خوابيده به پشت (دقيقه)
2/61± 101

144± 200
99/85± 82/122
Z=767/5-
P= 001/0

(275)

(75)

(350)

وضعيت خوابيده به پهلو (دقيقه)
50± 8/59

94± 126
29/11± 33/48

Z=774/6-
P= 001/0

(275)

(75)

(350)

وضعيت قائم (دقيقه)

45± 27

95/96± 135
41/68± 14/74
Z=916/7-
P= 001/0

(275)

(75)

(350)

وزن ,دور سر , دور سينه، آپگار دقيقه اول و پنجم و حلقه بند ناف دور کردن نوزاد : نتايج آزمون من ويتني نشان داد وزن, دور سر وتعدادحلقه بند ناف دور گردن نوزاد با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دار دارد ولي دور سينه , قد , آپگار دقيقه اول و پنجم با نوع پيشرفت زايمان ارتباط آماري معني دارندارد (جدول11-4).

11-4 : ميانگين وزن ,دور سر , دور سينه، آپگار دقيقه اول و پنجم و حلقه بند ناف دور کردن نوزاد بر حسب نوع پيشرفت زايمان
نوع پيشرفت زايمان
متغير
پيشرفت طبيعي
پيشرفت غير طبيعي
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

وزن نوزاد (سانتي متر )
1716± 3318

573± 3384
1543± 3332
Z=428/3-
P= 001/0

(275)
(75)
(350)

دور سر نوزاد (سانتي متر)
45/2±96/33

49/1± 34
29/2± 02/34
Z=105/2-
P= 03/0

(275)
(75)
(350)

دور سينه نوزاد (سانتي متر)

6/1± 58/32

(275)
51/1± /89/32

(75)
59/1± 65/32

(350)
Z=43/1-
P= 153/0
قد نوزاد
(سانتي متر)
89/2± 82/49

34/5±9/49
46/3± 82/49

Z=313/2-
P= 2/0

(275)
(75)
(350)

آپگار دقيقه اول
4/0±89/8

2/1± 52/8
67/0± 81/8

Z=883/0-
P= 377/0

(275)
(75)
(350)

آپگار دقيقه
پنجم

Z=883/0-
P= 4 /0

49/0± 9/9

(275)

35/1± 53/9

(75)
78/0± 83/9

(350)

حلقه بند ناف دور گردن (تعداد)
45/0± 21/0

(275)

37/0± 09/0

(75)
45/0± 19/0

(350)

Z=94/1-
P= 05/0

وزن ,دور سر , قد نوزاد، وشاخص توده بدن مادر : نتايج آزمون من ويتني نشان داد وزن, دور سر , قد و شاخص توده بدن مادر با وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني دارندارد (جدول12-4).

جدول12-4 : ميانگين وزن ,دور سر , قد نوزاد و شاخص توده بدني مادربر حسب وجود خط بنفش
وجود خط بنفش
متغير
بلي
خير
کل
نتايج آزمون آماري
من ويتني

انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)
انحراف معيار± ميانگين (تعداد)

وزن نوزاد (سانتي متر )
25± 3242

488± 3798
1543± 3332
Z=13/1-
P= 25/0

(293)
(57)
(350)

دور سر نوزاد (سانتي متر)
64/1± 71/32

20/1± 29/32
29/2± 02/34
Z=67/0-
P= 49/0

(293)
(57)
(350)

قد نوزاد
(سانتي متر)
73/3± 70/49

28/1±42/50
46/3± 82/49

Z=29/2-
P= 25/0

(293)
(57)
(350)

شاخص توده بدن مادر
08/4± 31/23

82/3± 99/22
04/4± 25/23

Z=366/0-
P= 715/0

(293)
(57)
(350)

رنگ پوست مادر , تعداد زايمان ، نحوه شروع و نوع زايمان : نتايج آزمون آماري من ويتني نشان داد که از نظر تعداد زايمان با وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني داروجود ندارد در حاليکه آزمونهاي آماري من ويتني و کاي اسکوئر نشان داد بين رنگ پوست مادر ، نوع زايمان و نحوه شروع زايمان با وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني دار وجود دارد بطوريکه در 90.6 درصد زنان سفيد پوست ،61.5 درصد زنان غير سفيد پوست و 84.6 درصد زنان با شروع خودبخودي زايمان ،77.8 درصد زنان با شروع زايمان تحريک شده و 85?زنان با زايمان مهبلي 50 ? زايمان سزارين خط بنفش وجود داشت (جدول13-4).

جدول13-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظر رنگ پوست مادر ،تعداد زايمان و نحوه شروع و نوع زايمان بر حسب وجود خط بنفش
وجود خط بنفش
متغير
بلي
خير
کل
نتايج آزمون آماري

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

رنگ پوست مادر
تيره
16
(5/5)
10
(5/17)
26
(4/7)
من ويتني

Z=182/3-
P= 001/0

گندمي
180

(4/61)
37
(9/64)
217
(0/62)

سفيد
97
(1/33)
10
(5/17)
107
(6/30)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

تعداد زايمان
صفر
181
(8/61)
41
(9/71)
222
(4/63)
من ويتني

Z=28/1-
P= 199/0

يک
65
(2/22)
8
(0/14)
73
(9/20)

دو
36
(3/12)
6
(5/10)
42
(0/12)

سه
8
(7/2)
1
(8/1)
9
(6/2)

چهارم و بيشتر
3
(0/1)
1
(8/1)
4
(2/1)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

نحوه شروع زايمان
خودبخودي
258
(1/88)
47
(5/82)
305
(1/87)
کاي اسکوئر
df=1
P 001/0

با تحريک
35
(9/11)
10
(5/17)
45
(9/12)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

نوع زايمان
مهبلي
285
(3/93)
49
(0/86)
334
(4/95)
کاي اسکوئر
df=1
P 001/0

سزارين
8
(7/2)
8
(7/14)
16
(6/4)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

مولدينگ,وضعيت,ايستگاه سر جنين و وضعيت پرده هاي جنيني در بدو پذيرش : نتايج آزمون من ويتني و مجذور کاي نشان داد مولدينگ,ايستگاه سر جنين و وضعيت پرده هاي جنيني در بدو پذيرش وجود يا عدم وجود خط بنفش ارتباط آماري معني دار ندارد ولي وضعيت سر جنين در بدو پذيرش با وجود يا عدم وجود خط بنفش در بدو پذيرش ارتباط آماري معني دارد بطوريکه در وضعيت پس سري قدامي و عرضي ظهور خط بنفش بيشتر از وضعيت پس سري خلفي بود .(جدول 14-4 ).

جدول14-4 : توزيع فراواني واحد ها ي پژوهش از نظز مولدينگ , وضعيت , ايستگاه سر جنين و وضعيت پرده هاي جنيني در بدو پذيرش بر حسب وجود خط بنفش
وجود خط بنفش
متغير
بلي
خير
کل
نتايج آزمون آماري

تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)
تعداد
(درصد)

مولدينگ سر جنين
0
281
(9/95)
55
5/96)
336
(96)
من ويتني
Z=207/0-
P= 83/0

+1
12
(1/4)
2
(5/3)
14
(0/4)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

وضعيت سر جنين
پس سري قدامي
247
(3/84)
47
(5/82)
294
(0/84)
کاي اسکوئر

df=1
P= 000/0

پس سري عرضي
33
(3/11)
4
(0/7)
37
(6/10)

پس سري خلفي
13
(4/4)
6
(5/10)
19
(4/5)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

ايستگاه سر جنين
3-
49
(7/16)
12
(1/21)
61
(4/17)

من ويتني

Z=198/1-
P= 231/0

2-
180
(4/61)
36
(2/63)
216
(7/61)

1-
59
(1/20)
9
(8/15)
68
(4/19)

0
3
(0/1)
0
(0/0)
3
(9/0)

1+
2
(7/0)
0
(0/0)
2
(6/0)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

وضعيت پرده هاي جنيني
سالم
174
(4/59)
38
(7/66)
212
(6/60)
کاي اسکوئر
df=1
P= 83/0

پاره
119
(6/40)
19
(4/33)
138
(4/39)

کل
293
(0/100)
57
(0/100)
350
(0/100)

فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد: نتايج آزمون آماري کراسکال واليس نشان داد که ميانگين فاصله زاويه تحتاني لوزي ميکاييل ساکرال تا حاشيه خلفي مقعد در ساعتهاي مختلف تفاوت آماري معني داري ندارد جدول (15-4).

دیدگاهتان را بنویسید