پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، آموزش کارکنان

افزايش دهند. كوهئى گوشى كه زمانى مدير سازماندهى مركز بهره ورى ژاپن بوده و تا به حال هم با آن سازمان رابطه خود را قطع نكرده است، در سال 1980 گفت : 25 سال پيش ما جنبش بهره ورى را با اين عقيده كه هدف نهايى و غايى آن بايد افزايش سطح رفاه و آسايش كاركنان باشد آغاز كرديم، زيرا ما معتقديم كه تنها بهره ورى فيزيكى نمى تواند به اين هدف كمك كند مگر آنكه كاركنان با علاقه براى شركت كار كنند و با اين احساس كه كار آنها مهم است نسبت به انجام آن تمايل و انگيزه لازم را داشته باشند. در آن ايام ژاپن مايل بود كه با تقليد از غرب روش ها و نگرش هاى مديريت علمى را به مورد اجرا بگذارد. اما به نظر ما مديريت نه تنها شامل فناورى است، بلكه اعتقاد داريم مديريت، به دست آوردن قلوب انسان ها را نيز شامل مى گردد.
2-23-2 تعهد :
براى موفقيت در يك برنامه بهبود بهره ورى، مديران به تعهد شخصى و قلبى افراد درگير در برنامه خود نيازمند هستند.مديران ابتدا بايد حسن تعهد خود را بيازمايند، بايد قلباً باور داشته باشند كه برنامه شان جامه عمل خواهد پوشيد. مديران و كارمندان انسان هاى درستى براى انجام اين كار هستند و اينكه اين برنامه و موفقيت آن براى سازمان آنها ضرورى و حياتى مى باشد. مديران بايد تعهد را در ميان اعضاى گروه از طريق هدفگذارى ايجاد كنند و تداوم ببخشند، وظايف مناسب افراد را به طور ماهرانه به عهده آنان واگذار نمايند، كار را به كسانى ارجاع نمايند كه از عهده انجام آن كار برآيند. پيوسته اهميت برنامه را در كل و وظيفه هر يك را به طور فردى يادآور شوند. تعهد هنگامى خود را نشان خواهد داد كه گروه بر يك بحران فائق آيد و اين امر فقط بر اثر پيش بينى هاى انجام شده ممكن مى باشد. از طرف ديگر هيچ چيز مانند شاهد بر باد رفتن زحمات خويش بودن در مقابله با يك مشكل پيش بينى نشده باعث از بين بردن تعهد نمى شود. در طول مدت انجام كار، خود را الگويى جهت دقت و عملكرد كارمندان خود آنگونه كه از آنها توقع داريد قرار دهيد.

2-23-3 تداوم :
بهبود بهره ورى يك اتفاق نيست، بلكه مستلزم داشتن راه و روش خاصى است. بسيارى از سازمان ها مشاورانى از خارج استخدام مى كنند، برنامه هاى كامپيوترى آماده و گرانبها خريدارى مى نمايند، تمام موفقيت هاى اوليه را با هياهوى بسيار اعلام مى كنند و اين در واقع براى بدست فراموشى سپردن برنامه قبلى بهنگام شروع يك برنامه جديد است. در نتيجه انتظار بر اين است كه مديران از اين به بعد مدت قابل توجهى را صرف نظارت بر پيشرفت برنامه نمايند، بر اجراى كار، وقوف كامل داشته باشند، در هنگام بروز مشكلات، نيروها را جهت دهى کنند و وقتى كه توان افراد به سستى مى گرايد به آنها نيروى تازه بدهند، از شكست هاى خود درس بگيرند و هر يك از موفقيت هاى خود را تبديل به يك روش علمى و استاندارد نمايند

2-24 پيشينه تحقيق :
علاءالملكي و همكاران در مطالعه اي پيرامون شناخت و مقايسه راه هاي افزايش بهره وري نيروي انساني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان ضمن انجام يك مطالعه توصيفي-استنباطي بر روي 200 نفر از كاركنان اداري مالي و بهداشتي درماني عوامل مادي انگيزش، آموزش و ساختار سازماني را جهت افزايش بهره وري شناسايي نمودند (علاءالملکي و يوسفي،2002).
اليس و ديك (اليس و ديک،2003) در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه به كارگيري سبك رهبري مشاركتي براي كارهاي گروهي سبب بهبود بهره وري مي شود. البته در تحقيقات كيم (کيم، 2003) تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري نيروي كار مثبت و معنادار ارزيابي شده است. رايت و همكاران نيز در مطالعه خود در كشور چين، نقش عنصر فرهنگ سازماني را بر افزايش انگيزش كاركنان و همچنين بهبود بهره وري مؤثر ارزيابي نمودند (رايت و همکاران،2008).
رايت و همکاران (2003)، تعهد سازماني و فرآيندهاي منابع انساني را در واحدهاي مستقل کسب و کار يک شرکت مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه دست يافتند که هر دو متغير (تعهد و فرآيندهاي منابع انساني) به صورت قابل ملاحظه اي با معيارهاي مختلف عملکرد (کيفيت و بهره وري) علاوه بر هزينه هاي عملياتي و سود ناخالص واحد، مرتبط هستند.
مطالعات رفيق و احمد (2000) بيانگر اين واقعيت است كه رضايت كاركنان (مشتريان داخلي) بر كيفيت محصولات تأثير بسزايي داشته و در نتيجه رضايت مشتريان خارجي را به همراه دارد. هماهنگي و انسجام بين وظايف، انگيزش کارکنان، رضايت شغلي و توانمندسازي و آموزش کارکنان از عمده مؤلفه هاي تعيين کننده در بازاريابي داخلي کارکنان سازمان ها به شمار مي روند که در نهايت وفاداري کارکنان و سودآوري سازماني را به دنبال دارد.
هولدن و دورثي (2002) از دانشگاه وبستر، در رساله دکتراي خود در يک پژوهش نيمه تجربي که روي 118 نفر از مديران پروژه انجام دادند، اشاره کردند که افزايش انگيزه هاي دروني مديران پروژه، باعث افزايش تعهد سازماني کارکنان مي گردد. در ضمن، هر اندازه تعهد سازماني مديران پروژه بيشتر باشد، به همان نسبت کارکنان جهت شرکت در آموزش برنامه حرفه اي که توسط مديران عالي سازمان طرح ريزي شده است، علاقه بيشتري از خود نشان مي دهند. به علاوه، اشاره شده است که هر چه کارکنان در اين گونه برنامه ها بيشتر شرکت کنند، باعث افزايش تعهد سازماني و رضايت شغلي آنان مي گردد. در پايان نيز به عوامل مؤثر در نگرش هاي شغلي کارکنان با متغيرهايي همچون سن، جنس، تجربيات حرفه اي مديران و مدت زمان تصدي مسئوليت، توسط مديران بالاتر ا
شاره نموده و نتيجه گرفته است که افزايش سن کارکنان و سابقه کار آنان، رابطه مستقيمي با افزايش تعهد سازماني آنان دارد.

جدول زير به مروري بر تحقيقات ذکر شده اشاره دارد:

جدول 2-2: مروري بر پيشينه تحقيق

محقق/ سال
عنوان تحقيق
نتايج
اليس و ديک،(2003)
بررسي تاثير به کارگيري سبک رهبري مشارکتي بر بهبود بهره وري
به كارگيري سبك رهبري مشاركتي براي كارهاي گروهي سبب بهبود بهره وري مي شود
هولدن و دورثي (2002)
بررسي تاثير انگيزه دروني بر تعهد سازماني
افزايش انگيزه هاي دروني مديران پروژه، باعث افزايش تعهد سازماني کارکنان
رفيق و احمد (2000)
بررسي رضايت کارکنان و وفاداري کارکنان بر بهره وري نيروي انساني
مثبت بودن تاثير رضايت بر بهره وري نيروي انساني
رايت و همکاران (2003)
بررسي تعهد سازماني و فرآيندهاي منابع انساني
تعهد و فرآيندها بر خروجي ها تاثير دارند.

2-25 خلاصه و جمع بندي فصل دوم:

در اين فصل به مرور همه جانبه ادبـيات پژوهـش مرتبـط با بـهرهوري نيـروي انساني، وفاداري کارکنان و سود آوري پرداختيم در حقيقت وفاداري عنصري کاراست که سازمان را به سمت و سوي کسب سود سوق مي دهد از طرفي منابع انساني هنگامي که وفادار باشند سطح رضايت مناسب را دارا هستند و در نتيجه بهره وري آنها بهتر مي شود در اين راستا و با توجه به تحقيقات انجام شده، مدل مفهومي زير ترسيم شده است:

شکل 1-1 چارچوب مفهومي تحقيق ( برگرفته از ادبيات پژوهش)

فصل سوم
(روش تحقيق)

3-1 مقدمه :
جهت رسيدن به هر هدفي دانستن راه رسيدن به آن و چگونگي رسيدن به آن از مهمترين مراحل کار در مورد آن هدف مي‌باشد. که انجام کارهاي پژوهشي نيز از اين قاعده مستثني نيست. در روش پژوهش منظور از روش، مجموعه فعاليت‌هايي است که براي رسيدن به هدف يا اهداف خاصي صورت مي‌گيرد (دلاور، 1385). روش پژوهش در واقع ابزار دستيابي به واقعيت به شمار مي‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش مي‌کند تا مناسب‌ترين روش را برگزيند و آن روشي است که دقيق‌تر از ساير روش‌ها واقعيت را کشف کرده و روابط موجود بين متغيرها را تبيين مي‌کند. در واقع مي‌توان گفت اثربخشي يک کار پژوهشي موکول به انتخاب درست روش پژوهش است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.
يک تحقيق خوب ايجاب مي‌کند که نوع اطلاعات مورد نياز، روش‌هايي که براي حصول آن‌ها به کار مي‌رود و فنوني که در تجزيه و تحليل آن‌ها کاربرد دارد، قبلاً به طور منظم و دقيق تعيين شود (ونوس، ابراهيمي و روستا، 1388).
پژوهش به چهار دليل حائز اهميت است: 1- به دانش ما مي‌افزايد 2- نحوه عمل را بهبود مي‌دهد 3- خط‌مشي‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و 4- مهارت‌هاي پژوهشي را ارتقا مي‌دهد (دانايي فرد، الواني و آذر، 1391).
در اين قسمت تحت عنوان روش پژوهش مواردي درباره نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري، ابزا و روش گردآوري داده‌ها و همچنين آزمو‌ن هاي آماري ارائه مي‌گردد.
3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش:
بررسي و تحليل نقادانه‌ و تطبيق تئوري در هر يک از متون ويژه علمي، وظيفه شاخه‌اي از سلسله علوم است که روش‌شناسي ناميده مي‌شود. دستيابي به هدف‌هاي تحقيق ميسر نخواهد بود مگر زماني که جستجو و شناخت با روش‌شناسي درستي صورت پذيرد و انتخاب روش علمي، تنها راه دستيابي به دستاوردهاي قابل قبول علمي است (خاکي، 1388). روش تحقيق مجموعه‌اي از قواعد، ابزار و راه‌هاي معتبر و نظام‌يافته براي بررسي واقعيت‌ها، کشف مجهولات و دستيابي به راه‌حل مشکلات است (خاکي، 1390). در طي فرآيند تحقيق با به کارگيري ابزارهاي جمع‌آوري، داده‌ها به طور عيني و معتبر، مشاهده، بررسي و استخراج مي‌شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي به طور کمي و غيرکمي سعي مي‌شود که ادعاها و حدس‌هاي علمي اوليه (فرضيه)، آزمون شده و در نهايت فرضيه‌ها “رد” يا “پذيرفته” مي‌شوند و نتيجه‌گيري نهايي صورت مي‌پذيرد (خاکي، 1388). نتايج پژوهش معمولاً شامل موارد زير مي‌شود: دستيابي به تئوري جديد، آزمون يک تئوري، مقايسه تئوري‌ها با يکديگر، تأثير دو يا چند تئوري در مکاني ويژه، پل زدن بين چندين پژوهش، ادامه راه پژوهشگران پيشين (خليلي شوريني، 1389).
تحقيقات را بر اساس معيارها و مبناهاي مختلفي مي‌توان دسته‌بندي کرد. اين معيارها و مبناها شرايطي را فراهم مي‌کنند که بتوان بر اساس آن‌ها تحقيقات را طبقه‌بندي کرد، اما انواعي از تحقيق به علت ماهيت چندبعدي و پيچيده‌اي که دارند، در چندين طبقه قرار مي‌گيرند (خاکي، 1388).
با توجه به اين که در اين تحقيق از مطالعه مقالات، پايان‌نامه‌ها و کتاب‌هاي مختلف استفاده شده و همچنين توزيع پرسشنامه به منظور شناسايي اثر وفاداري کارکنان سازمان ها بر سودآوري و بهره وري عملکرد سازمان انجام پذيرفته است، اين تحقيق از نوع کاربردي است و در آن رابطه منطقي بين کار پژوهشي و جامعه پديد مي آيد که پژوهشگر در انديشه کاربردي کردن دستاوردها در جامعه آماري مورد مطالعه خود مي‌باشد.
با توجه به اينکه در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از اسناد و مدارک، کتب، مقالات، پاياننامهها و نيز پايگاه اطلاعاتي اينترنتي جهت جمع آوري اطلاعات در خصوص فصلها و بخش هاي مختلف استفاده شده است، لذا پژوهش حاضر از نظر شيوه بررسي از نوع پژوهشهاي ت
وصيفي و از شاخه پيمايشي مي‌باشد. پژوهش پيمايشي شاخه اي از پژوهشهاي اجتماعي مي‌باشد که در آن نمونه اي منتخب از جامعه مطالعه مي گردد، زيرا که مطالعه کل جامعه دشوار بوده و از سوي ديگر نمونه مي‌تواند تصويري دقيق از جامعه آماري مورد مطالعه به‌دست دهد (کرلينجر،1382). استفاده از اين روش به ‌دليل ميزان پاسخ دهي بالا، اجراي آسان، کنترل بر محيط و … کمک بيشتري به اجراي بهتر پژوهش مي‌نمايد. همچنين اين پژوهش از نظر ارتباط بين متغيرها از نوع پژوهش هاي همبستگي مي‌باشد چرا که مي خواهد روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته را بررسي نمايد.
3-3 جامعه و نمونه آماري مورد بررسي:
دو مجموعه عوامل در تعريف و تعيين حدود جمعيت مورد توجه هستند: مجموعه اول از مقتضيات مسأله ناشي مي‌شود، زيرا پاسخگويي به هر مسأله معين، انتخاب يک جامعه مناسب با آن را ايجاب مي‌کند. مجموعه دوم از محدوديت‌هاي عملي ناشي مي‌شود، زيرا دامنه شمول پژوهش متأثر از امکاناتي است که در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد (سرايي،1372).
جامعه آماري عبارت است از گروهي از افراد يا اشياء که در خاصيت يا خاصيت‌هاي مورد تحقيق مشترک باشند و با هدف و موضوعات ارتباط داشته باشند (خليلي و دانشوري، 1378). جامعه آماري با توجه به هدف بررسي نوع واحد مورد مشاهده مي‌تواند به گونه‌هاي مختلف تعبير شود (سرمد وهمکاران، 1387).
تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد يعني اين تعريف بايد چنان بيان شود که از نقطه نظر زماني و مکاني همه واحدهاي مورد مطالعه را در برگيرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهايي که نبايد به مطالعه آن‌ها پرداخته شود، جلوگيري به عمل آيد. با توجه به اين که هدف از تحقيق، شناسايي جامعه و تعيين پارامترهاي مربوط است و با توجه به حجم زياد جامعه آماري، عملاً انجام اين کار امکان‌پذير نمي‌باشد و بايد تعدادي از افراد را مورد بررسي قرار داد و از طريق حجم کوچکتر و با روش معيني به صفات و ويژگي‌هاي جامعه پي برد. بديهي است که اگر حجم جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد آن کم باشد، مي‌توان آن را به طور کامل مطالعه نمود ولي با توجه به اين که جامعه مورد نظر بزرگ مي‌باشد بايد از بين افراد جامعه، تعداد مشخصي به عنوان نمونه برگزيده و با مطالعه اين حجم محدود، ويژگي‌ها و صفات جامعه را مطالعه کرده و شاخص‌ها و اندازه‌هاي آماري آن محاسبه شود ( ايران نژاد پاريزي، 1378).
انجام هر تحقيق علمي مستلزم صرف هزينه و زمان است و به همين دليل، امکان بررسي کامل جمعيت (جامعه آماري) به صورت سرشماري وجود ندارد. بنابراين انتخاب نمونه و روش نمونه‌گيري براي تحقيق ضروري است تا اطلاعات به دست آمده از تحليل داده‌هاي نمونه آماري را به جامعه تعميم داد.
هنگامي که اعضاي جامعه آماري را به صورت تصادفي ساده انتخاب مي‌کنيم احتمال بسيار دارد که الگوهاي پراکنش ويژگي‌هايي که در پژوهش خود به آن علاقه‌مند هستيم، به همان صورت، در عناصري که براي نمونه‌گيري انتخاب مي‌کنيم، توزيع شده باشند.
نظر به اين‌که نمونه‌گيري تصادفي ساده، بزرگ‌ترين تعميم‌پذيري نتايج را به کل جامعه آماري ارائه مي‌دهد، هنگامي که هدف پژوهش، تعميم‌پذيري يافته‌ها به کل جامعه آماري باشد، روش نمونه‌گيري تصادفي ساده بهترين طرح نمونه‌برداري به شمار مي‌آيد (سکاران، 1386).
جامعه مورد مطالعه اين تحقيق، شامل کارکنان مجتمع آموزشي صالح واقع در شهر تهران مي باشد که به دليل محدوديت زمان و هزينه، نمونه‌اي از آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. براي تعيين حجم نمونه، مقياس داده‌ها و

دیدگاهتان را بنویسید