پایان نامه با کلید واژه های ۵۹، مآخذ، ۶۱، پیوست‌ها

ای ۵۶

فهرست فرمول ها
عنوان صفحه
معادله ۱: فرمول اندازه گیری میزان موفقیت ۵۱

فهرست پیوست‌ها
پیوست A – منابع و مآخذ ۵۹
پیوست B – سناریو مربوط به تست کاربر ۶۱
پیوست C –

دیدگاهتان را بنویسید