پایان نامه با کلید واژگان جدول(۳-۱)نتایج، (۱-۲)، ۲۹، جدول(۳-۳)شیوه

[Co(Me-Saldien)(3-MePy)]B(Ph)4 ۱۰۴

یازده
فهرست جداول
جدول(۱-۱)مقادیر برهمکنش برای موقعیتهای مختلف لیگاندها با هر یک از اوربیتالهای d براساس AOM ۸
جدول (۱-۲) ۱۷
جدول(۳-۱)نتایج آنالیز عنصری ترکیبات سنتز شده ۲۹
جدول(۳-۲)شیوه های ارتعاشی مهم لیگاند H2Me-Salbn ۳۱
جدول(۳-۳)شیوه های ارتعاشی مهم لیگاند

دیدگاهتان را بنویسید