پایان نامه درمورد بهینه سازی

تاگوچی برای بهینه سازی پارامترهای فرآیندی بهره گرفتند که در واقع ترکیبی از روشهای آزمایشگاهی و روشهای بهینه سازی بود و در مقایسه با پژوهشهای پیشین که همگی صرفا بر اساس تعدادی آزمایش محدود به بهینه سازی پارامتر های عملکردی می پرداختند، مزیت عمده ای داشت و قدرت جستجوی آن بسیار بالاتر از روشهای صرفا آزمایشگاهی بود ولی باز هم روش

دیدگاهتان را بنویسید