پایان نامه درمورد دو قطبی

شد و سپس ساختارهای فوق با استفاده از نرم افزار گوسین ۰۹ و با متد DFT با سری پایه B3LYP6-31G(d) بهینه شدند. سپس طول پیوند ها، زوایای پیوند، بار های اتمی، ممان دو قطبی، انرژی های پیوند، شکاف بین LUMO- HOMO ، پتانسیل یونش، سختی، نرمی، الکترون خواهی و پتانسیل شیمیایی مولکول مطالعه شد.

کلیدواژه
نانولوله کربنی ، نانولوله بورنیترید

دیدگاهتان را بنویسید