پایان نامه درمورد MNU، (یک، CO، نانولوله

های آلومینیوم و گالیوم و مولکول ۱-متیل-۱-نیتروزواوره (MNU) با استفاده از نرم افزار های Gaussview و Nanotube Modeler ترسیم شده و سپس با استفاده از نرم افزار Gaussian 09 و متد DFT بر پایه B3LYP6-31G(d) بهینه و برای آنها مقدار انرژی محاسبه شد. سپس مولکول MNU از دو جهت (یک بار از طرف NH2- و بار دیگر از طرف CO و NO) به نانولوله نزدیک

دیدگاهتان را بنویسید