پایان نامه رایگان درمورد ، 97/19، (%)، 158/0

در پاسخ به تیمارهای هورمونی
منابع تغییرات
درجات آزادی
میانگین مربعات

درصد ریشه زایی
طول ریشه
تیمار
15
**84/2659
**388/1
اشتباه آزمایشی
32
971/0
158/0
ضریب تغییرات (%)

76/4
97/19
**: نشان دهنده اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1 درصد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید