تحقیق رایگان درمورد گروه کنترل، دوره متوسطه، دانش آموزان دختر

4-2- آمار توصيفي 70
4-2-1- توزيع فراواني و درصد گروه هاي شرکت کننده در تحقيق 70
4-2-2- بررسي توزيع فراواني و درصد نمره معدل دانش آموزان دوگروه کنترل و آزمايش در نيمسال اول سال تحصيلي 93/92 71
4-2-3- بررسي نمرات پيش آزمون 72
4-2-4- بررسي توزيع فراواني و درصد نمره دانش آموزان در آزمون هاي يادگيري و يادداري برحسب گروه 73
4-2-4-1- بررسي توزيع فراواني و درصد نمرات حاصل از پس آزمون ( يادگيري ) 73
4-2-4-2- نمرات حاصل از آزمون پيگيري ( يادداري ) 73
4-3- يافته هاي استنباطي 74
4-3-1 فرضيه شماره 1: ميان ميزان يادگيري شيمي از طريق روش تدريس فعال فناورانه ( TEAL ) و روش معمول (سخنراني ) تفاوت معني دار وجود دارد. 74
4-3-2- تحليل کوواريانس به منظور کنترل اثر معدل و پيش آزمون بر نمرات يادگيري 76
4-3-3- فرضيه شماره 2: ميان ميزان يادداري شيمي از طريق روش تدريس فعال فناورانه ( TEAL ) و روش معمول (سخنراني ) تفاوت معني دار وجود دارد. 74
4-3-4- تحليل کوواريانس به منظور کنترل اثر معدل و پيش آزمون بر نمرات يادداري 76
فصل پنجم ” بحث و نتيجه گيري” 79
5-1- مقدمه 80
5-2- خلاصه فصل هاي پنجگانه پژوهش 80
5-3- نتايج و دستاوردهاي حاصل از پژوهش 83
5-4- فرضيه هاي تحقيق 83
5-4-1- فرضيه اول تحقيق: 83
5-4-2- فرضيه ي دوم تحقيق: 84
5-5- نتيجه کلي پژوهش 85
5-6- پيشنهادها و توصيه هاي کاربردي: 86
5-7- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده 87
5-8- محدوديتهاي پژوهش 88
5-8-1- محدوديت هاي خارج از اختيار پژوهشگر: 88
5-8-2- محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر: 88
منابع 89
پيوست ها 98

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 خلاصه پيشينه پژوهش 56
جدول 3-1 جامعه آماري 60
جدول 3-2 جايگزيني نمونه ها در گروه ها 61
جدول 3-3 ميزان پايايي در الفاي کرونباخ 63
جدول 3-4 موضوع و هدف کلي درس جلسه هاي آموزشي 66
جدول 3-5 شرح آزمون هاي تحقيق 68
جدول4-1 توزيع فراواني و درصد گروه هاي پاسخ دهندگان 70
جدول4-2 توزيع فراواني و درصد نمره معدل دانش آموزان در نيمسال اول سال تحصيلي 93/92 بر حسب گروه 71
جدول4-3 آناليز نمرات پيش آزمون 72
جدول4-4 نمرات حاصل از پس آزمون (يادگيري) 73
جدول4-5 نمرات حاصل از آزمون پي گيري (يادداري) 74
جدول4-6 ميانگين و انحراف معيار تفاضل نمرات پيش آزمون و پس آزمون يادگيري در گروه هاي آزمودني 75
جدول4-7 نتايج آزمون t مستقل در مقايسه تفاوت ميزان يادگيري دانش آموزان 75
جدول4-8 نتايج تحليل کوواريانس نمرات پس آزمون يادگيري دو گروه با کنترل پيش آزمون و معدل نيمسال اول 76
جدول4-9 ميانگين و انحراف معيار تفاضل نمرات پيش آزمون و آزمون پي گيري (يادداري) در گروه هاي آزمودني 77
جدول4-10 نتايج آزمون t مستقل در مقايسه تفاوت ميزان يادداري دانش آموزان 77
جدول4-11 نتايج تحليل کوواريانس نمرات پس آزمون يادداري دو گروه با کنترل پيش آزمون و معدل نيمسال اول 78

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني و درصد گروه هاي پاسخ دهنده 71
نمودار 4-1 توزيع فراواني نمرات معدل نيمسال اول دانش آموزان بر حسب گروه 72

چکيده
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير روش تدريس فعال فناورانه (TEAL ) بر يادگيري و يادداري درس شيمي دوره متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهيت شبه تجربي با طرح پيش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماري در اين پژوهش را دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه که در سال تحصيلي 93/92 درس شيمي 3 و آزمايشگاه داشتند، تشکيل مي دهند. از بين جامعه تحقيق دو گروه ( کلاس ) 28 نفره به عنوان نمونه آماري به شيوهي خوشه اي انتخاب شدند. يک گروه ها به عنوان گروه آزمايش و گروه ديگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. گروه آزمايش با روش فعال فناورانه و گروه کنترل با روش معمول آموزش ديدند. يادگيري و يادداري از طريق آزمون هاي معلم ساخته ( پيش آزمون و پس آزمون ) مورد سنجش قرار گرفت. روايي آزمون ها را متخصصان تاييد کردند و پايايي آن به کمک آلفاي کرونباخ 703/0 برآورد گرديد. در اين تحقيق نمره معدل نيمسال قبل به عنوان متغير کوواريانس تحت کنترل قرار گرفت. داده ها از طريق آمار استنباطي ( آزمون t و تحليل کوواريانس ) با استفاده از نرم افزار spss تجزيه و تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد که تاثير آموزش با استفاده از روش فعال فناورانه ( TEAL ) بر يادگيري و يادداري درس شيمي دانش آموزان بيشتر از روش هاي معمول است.
واژگان کليدي: روش فعال فناورانه، TEAL ، يادگيري، يادداري

فصل اول
كليات پژوهش

1-1- مقدمه
فصل اول يا کليات پژوهش همانند نقشه يک ساختمان مي‏باشد که توسط پژوهش گر طراحي گرديده است. در اين فصل به مباحثي از قبيل موضوع پژوهش، اهداف پژوهش، فرضيات و واژه ها و مفاهيم مي پردازيم. دنياي آموزش و پرورش امروز، نقطه توجه خود را از تدريس، به يادگيري معطـوف کـرده اسـت. اين رويکرد، يادگيري را محور و پايه همه برنامه ها، سياست ها و خـط مشـي هـاي آموزشـي قـرار مي دهد. لازمه تحقق هدف هاي چنين رويکردي، با توجه به دانش گسـترده فـنآوري اطلاعـاتي ، بهره وري از تمام امکانات و فن آوري هاي غني در دسترس است (رئيس دانا، 1381).
در ورود به عرصه مدي
ريت نوين شاهد اين واقعيت هستيم که تکنولوژي همه چيز را تحت تأثيرخود قرار داده است و نظام تعليم و تربيت نيز از اين امر مستثني نميباشد . نظام آموزشي کنوني تنها بر پايه تئوري ها و نظرياتي است که دانش آموز با تلاش متعلم و پشتکار خويش آنها را خوب به اذهان ميسپارد ولي آنگاه که پاي عمل به ميان ميآيد، تربيتي صورت نگرفته و مهارتي کسب نشده است (عطاران، 1387). هدف تکنولوژي آموزشي فراهم کردن شرايطي است که بايد امکان يادگيري ساده تر همراه با بازدهي بيشتر را فراهم سازد. تکنولوژي آموزشي مي تواند، اجازه دهد که يادگيري از جهات ديگري که ممکن است رخ دهد، وسيلهاي براي پيشرفت يادگيري در تمام موضوعات شود. توانايي هاي خلاقانه دانش آموزان را توسعه دهد، دانش آموزان را تشويق نمايد خودشان مسؤول، يادگيري خود باشند و آنان را به ارتباط متقابل با يک جامعه بزرگتر تشويق نمايد (مولرا و هال1،2002، به نقل از مجدفر، 1375، ص 105).
توسعه آموزش و بهبود فرآيند يادگيري مسألهاي است که از گذشته هاي دور توجه و علاقه انديشمندان و افراد آگاه و مسؤول را به خود جلب نموده است .همواره با توجه به رشد فنآوري ها، سعي در به روز آمد کردن و متحول نمودن روش هاي آموزشي و ارتقاء و بهبود کيفيت يادگيري و به يادسپاري مطالب آموخته شده، بوده است . فرآيند ياددهي – يادگيري به جهت برخورداري از ويژگي هاي خاص، فرآيندي داراي جنبه هاي مختلف و اجزا و عناصري هست که داراي کنش هاي متقابل بوده و هر يک بر ديگري تأثير مي گذارد و از ديگري تأثير ميپذيرد (فردانش، 1387).
از آنجايي که قالب بسياري از کتاب هاي درسي و ساير مواد آموزشي با روش هاي سنتي انجام ميپذيرد، سيستم آموزش و پرورش تا حصول نتايج، آرمان و اهداف مورد انتظار فاصله بسياري دارد که اين خود همانند ديگر سازمان هاي سنتي مستلزم تغييرات سازماني اساسي و بنيادي است که با برنامه ريزي، شناخت و آگاهي همراه باشد (محمدي، 1385 به نقل از لاکدشتي،1390، ص 5).
با مروري بر آموزش و پرورش کشورهاي جهان، در مي يابيم که بسياري از کشورها از جمله کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي تجهيز مدارس با امکانات گوناگون همچون رايانه و اينترنت، برنامه هاي جامعي تدوين شده است. ابداع روش هاي جديد آموزشي، بهره گيري از رايانه در کلاس هاي درس، بهره گيري از نرم افزارهاي آموزشي و چند رسانه اي، بهره گيري از اينترنت و پست الکترونيکي، گسترش شبکه هاي آموزش، ظهور آموزش الکترونيکي و … از پيامدهاي نوين به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش بوده است. اين مفاهيم ما را وا مي دارد تا به الگوهاي نوين کار در آموزش و پرورش براي پاسخ گويي به نيازهاي روز افزون دنياي کنوني روي آوريم(پريشاني، 1389).
با بهره گيري از فن آوري اطلاعات معلمان مي توانند منابع آموزشي مورد نياز جهت استفاده در کلاس درس را سريع تر و آسان تر بدست آورند، همچنين انتظار مي رود که فن آوري اطلاعات بتواند مواد آموزشي مختلف مانند تصاوير، متن، صدا و ساير موارد مشابه را با کيفيت بهتر در اختيار معلمان قرار دهد.

1-2- بيان مسأله
انسان قرن بيست و يكم هر روز شاهد تغييرات وسيعي در عرصه تكنولوژي است و اين تحو?ت، او را بامسائل جديدتر و پيچيدهتر روبهرو ميكند و نوعي چالش براي چگونه همگام شدن با اين تحو?ت، ايجاد ميكند. بهترين راه آماده شدن براي زندگي در اين عصر توجه بيشتر به آموزش است. مدارس بايد عادتها و رويه ها را محك بزنند و با ديدي نقادانه به راهيابي بهتر در همه زمينه ها بپردازند(سيف، 1384).
شيمي شاخه اي از علوم تجربي است كه به مطالعه تركيب، ساختار و خواص مواد مي پردازد.كاربردهاي گسترده علم شيمي در پزشكي، داروسازي، صنايع غذايي، كشاورزي، آرايشي و بهداشتي،تهيه رنگ، پلاستيك، لاستيك و انواع پوششها، محيط زيست، انرژي و،… نشان از اهميت زياد اين علم در بهداشت، سلامت، تأمين رفاه، رشد اقتصادي و توسعه پايدار جوامع بشري دارد(بدريان، هنرپرور، ناصري آذر1389، ص 102).
دانووان و نخله (2001) معتقدند كه اهميت روز افزون علم شيمي در زندگي انسانها سبب شده است تا آموزش مناسب و اثربخش آن به ويژه در برنامه ي درسي مدارس به عنوان يكي از حوزه هاي فعال علوم تجربي از اهميت به سزايي برخوردار گردد. از نظر آنان، با ورود به قرن 21، عوامل مختلفي شيوه هاي ياددهي و يادگيري علم شيمي را تحت تاثير قرار داده است. گسترش نظريه هاي شناختي و افزايش درك پژوهشگران از چگونگي يادگيري دانش آموزان، استفاده گسترده از رايانه و فن آوري اطلاعات براي تجسم و مرئي سازي پديده هاي علمي پيچيده، عوامل بيروني مانند نگراني هاي جهاني نسبت به انرژي، منابع آب و محيط زيست، افزايش سطح سواد علمي، تبيين سطوح مختلف سواد شيمي و افزايش درك عمومي ازعلوم مختلف، سبب شده است تا ياددهي يادگيري اثربخش شيمي در مدارس و دانشگاه ها،مورد توجه مسئولان ، سياست ورزان، جامعه شناسان و حتي اقتصاددانان قرار گيرد. بايد توجه داشت كه يادگيري و درك مفاهيم شيمي به خاطر پديده‌هاي شيميايي پيچيده و غير قابل لمس، اغلب دشوار است. در فرايند ياددهي و يادگيري شيمي، معلمان و دانش‌آموزان با نظريه‌ها و فرضيه‌هايي روبرو هستند كه به راحتي قابل تجسم نيستند. بررسي ويژگي‌ها و رفتار مواد شيميايي كه در اندازه‌هاي مولكولي و اتمي هستند و با چشم مسطح و حتي ميكروسكوپ هاي قوي نيز قابل مشاهده نيستند، اغلب مشكل است و منجر به كج‌فهمي مي‌گردد. همچنين برخي پديده‌هاي شيميايي را به لحاظ م
حدوديت زماني و يا ايمني، نمي‌توان در آزمايشگاه مدرسه تجربه كرد. (همان منبع).
دميرچي اوغلو و دميرچي اوغلو و آياس 2(2006، به نقل از: دووارچي3،2010،ص2507) باور دارند كه درس شيمي به خاطر وجود مفاهيم انتزاعي در آن، يكي از درس هاي بسيارسخت براي دانش آموزان است. سوكمن و بايرام 4 (1999، به نقل از: دووارچي، 2010، ص 2507) در پژوهش خود، 97 كلاس پايه نهم را مورد مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند كه در بسياري از مفاهيم شيمي، از جمله عنصر، تركيب ، مخلوط، تغيير شيميايي ، تغيير فيزيكي و غيره در دانش آموزان يادگيري معنا دار، صورت نمي گيرد و دچار كج فهمي مي شوند. آنها استدلال مي كنند كه اين مسئله ممكن است نتايج حاصل از برنامه هاي گسترده مدارس در روش حفظ كردن مطالب باشد.
كتابهاي درسي به گونه اي نگارش يافته اند كه تنها انبوهي از وقايع علمي را به دانش آموزان منتقل مي كنند و معلمان در فرايند اجر ا، اغلب با استفاده از شيو ه هاي سنتي فرصت هرگونه انديشيدن و خلاقيت را از دانش آموزان مي گيرند( حسن بيگي، 1382). از آن جايي كه بسياري از مطالب کتاب هاي شيمي دبيرستان به صورت انتزاعي و خشك در كتابهاي درسي وجود دارد، بنابراين به معلمان در اين موارد استفاده از شبيه‌سازي، ساخت مدل و نيز انيميشن‌هاي رايانه‌اي پيشنهاد شده است. استفاده از مدل‌ها و شبيه‌سازي‌ها كمك بسيار زيادي به درك عميق و مفهومي شيمي نموده و بسياري از كج‌فهمي‌هاي رايج را برطرف مي‌سازد(بدريان، هنرپرور، ناصري آذر، 1389).
استفاده از ترکيب روش تدريس کاوشگري گروهي در آزمايشگاه، شبيه سازي(و يا استفاده از فيلم، اينترنت، انيميشن، و يا تصاوير گرافيکي بنا به ضرورت تدريس) و سخنراني کوتاه در موقعيت هاي مختلف که به نام روش تدريس فعال فناورانه (TEAL5) مي باشد، در زمره روش هاي تدريس فعال مي باشد. حال از انجا که در دنياي پر شتاب کنوني، بسياري از روش هاي تدريس سنتي نا کارامد و کند هستند و قدرت کافي را براي انتقال مفاهيم جديد به فراگيران را ندارند بنابراين لازم است که از ابزارهايي که فن آوري هاي نوين در اختيار ما قرار مي دهند، در اين زمينه به نحو احسن استفاده نماييم( نوروزي، 1385، ص11) يکي از روش هاي تدريس فعال که از فن آوري هاي نوين استفاده مي کند، روش فعال فناورانه مي باشد. بر اساس يافته هاي فوق، مسأله اساسي پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشي تدريس فعال فناورانه (TEAL) بر يادگيري و يادداري دانش آموزان نسبت به درس شيمي دوره متوسطه مي باشد.

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش
يادگيري فرايند پيچيده اي است که مي تواند در نتيجه کسب مهارت هاي نو، دانش، ادراک، حقايق، اصول واطلاعات جديد رخ دهد( گيل6 ، 1997 ). دست اندرکاران تعليم وتربيت ، حرکتي را از آموزش هاي سنتي به سوي روش هاي غير سنتي و غير متداول شروع کرده اند ( کو و هارلين 7 ، 2001 ). مهم ترين پرسشي كه در ذهن هرمعلم ايجاد مي شود اين است كه چگونه مي توان يادگيري، به ويژه يادگيري مطالب درسي را موثرتر و پربارتركرد، بنابراين بسياري از روانشناسان اين فرايند را در شرايط دقيق و كنترل شده اي مطالعه كرده اند تا ماهيت آن را بهتر كشف كنند و چگونگي بهبود بخشيدن به آن را دريابند (كديور، 1387).
بي

دیدگاهتان را بنویسید