منبع مقاله درمورد عملکرد سازمان، منابع سازمان

ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………??
فصل چهارم (تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق) ??
4-1 مقدمه ……… ………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-2آمار توصيفي ……… ………………………………………………………………………………………………………………………..??
4-3آزمون نرمال بودن داده ها ……… ………………………………………………………………………………………………………………..??
4-4فرضيه ها……………………. ……… …………………………………………………………………………………………………………………??
4-4-1فرضيه اصلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-4-2فرضيه فرعي اول………………………………………………………………………………………………………………………………………??
4-4-3فرضيه فرعي دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………??
4-4-4فرضيه فرعي سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-4-5فرضيه فرعي چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………….??
4-4-6فرضيه فرعي پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………. ??
4-5استاندارد سازي ابزارهاي اندازه گيري……………………………………………………………………………………………… ??
4-6تحليل عاملي اکتشافي مولفه برون‌سپاري…………………………………………………………………………………………. ??
4-7مدل اندازه گيري مولفه عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… ??
4-8مدل ساختاري تحقيق …… ………………………………………………………………………………………………………………………..??
فصل پنجم (نتيجه گيري و جمع بندي ) ??
5-1مقدمه…. …… ………………………………………………………………………………………………………………………………. ??
5-2نتايج برگرفته از آزمون فرضيه ها…… ……………………………………………………………………………………………….??
5-3پيشنهادات کاربردي…… ………………………………………………………………………………………………………………. ???
5-4پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي…… …………………………………………………………………………………………. …???
5-5موانع و محدوديت ها……………………………………………………………………………………………………………………..???
پيوست
منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………… ???
منايع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ???
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………???
چکيده لاتين……………………………………………………………………………………………………………………………………..???

فهرست جداول

فهرست جداول صفحه
جدول ?-? پيشينه داخلي ………………………………………………………………………………………………………………………………………??
جدول ?-? پيشينه خارجي …………………………………………………………………………………………………………………………………..??
جدول ?-? تقسيم بندي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………??
جدول ?-? توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب پاسخگو ………………………………………………………………………………??
جدول ?-? توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب جنسيت آنها……………………………………………………………………………??
جدول ?-? توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب تحصيلات آنها……………………………………………………………………..??
جدول ?-? توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب سن آنها……………………………………………………………………………..??
جدول ?-? توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب سابقه کاري آنها……………………………………………………………………??
جدول ?-? توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب نوع گواهينامه آنها …………………………………………………………… ??
جدول ?-? نتايج آزمون کلموگروف ـ اسميرنف جهت بررسي پيروي داده ها از توزيع نرمال …………………………………..??
جدول ?-? ضريب همبستگي اسپيرمن رابطهي بين برون‌سپاري فرآيند ماليات بر خودرو و عملکرد سازمان ……………….. ??
جدول ?-? ضريب همبستگي اسپيرمن رابطهي بين برنامه ريزي مقدماتي و عملکرد سازمان ………………………………….. ??
جدول ?-?? ضريب همبستگي اسپيرمن رابطهي بين تحليل استراتژيک برون‌سپاري و عملکرد سازمان………………………… ??
جدول ?-?? ضريب همبستگي اسپيرمن رابطهي بين تحليل هزينه برون‌سپاري و عملکرد سازمان …………………………… ??
جدول ?-?? ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين مذاکرات برون‌سپاري و عملکرد سازمان ……………………………………. ??
جدول ?-?? ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين الزامات پس از قرارداد برون‌سپاري و عملکرد سازمان ……………………. ??
جدول ?-??نتايج آزمون KM
O-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاري………………………………………………………………….. ??
جدول ?-?? کل واريانس تبيين شده عامل مکنون مؤلفه برون‌سپاري ……………………………………………………………….. ??
جدول ?-?? ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملي ………………………………………………………………… ??
جدول ?-?? شاخصهاي برازش مدل اندازه گيري متغير برون‌سپاري ……………………………………………………….. ??
جدول ?-?? نتايج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد………………………………………………………………… ??
جدول ?-?? کل واريانس تبيين شده عامل مکنون متغير عملکرد سازمان امورمالياتي ……………………………………………. ??
جدول ?-?? ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملي ………………………………………………………………. ??
جدول ?-?? شاخصهاي برازش مدل اندازه گيري متغير عملکرد سازمان امورمالياتي …………………………………………. ??
جدول ?-?? بررسي فرضيات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاري ……………………………………………………. ??
جدول ?-?? شاخصهاي برازش مدل معادلات ساختاري …………………………………………………………………………….. ??

فهرست شکل ها ونمودارها

شماره و عنوان شکل ها و نمودارها صفحه
شکل ?-? مدل نگاشت ماليات -فرآيند…………………………………………………………………………………………………………??
شکل ?-? مدل يکپارچه فرآيند هاي مالياتي …………………………………………………………………………………………………??
شکل ?-? الگوريتم انتخاب فرآيندها ……………………………………………………………………………………………………..??
شکل ?-? فرآيند عملکردي سازمان ………………………………………………………………………………………………………….. ??
شکل ?-? مدل اثرات برون سپاري موفق بر سازمان …………………………………………………………………………………… ??
شکل ?-? مدل مفهومي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….. ??
نمودار ?-? توزيع فراواني آزمودنيها بر حسب نوع پاسخگويان ………………………………………………………………….. ??
نمودار ?-? درصد فراواني کارمندان بر حسب جنسيت آنها…………………………………………………………………………. ??
نمودار ?-? درصد فراواني آزمودني ها بر حسب تحصيلات آنها……………………………………………………………………. ??
نمودار ?-? درصد فراواني آزمودنيها بر حسب سن آنها…………………………………………………………………………….. ??
نمودار ?-? درصد فراواني آزمودنيها بر حسب سابقه کاري آنها…………………………………………………………………..??
نمودار ?-? معادله خط رابطهي تجزيه و تحليل استراتژيک برون‌سپاري و عملکرد سازمان ……………………………… ??
نمودار ?-? معادله خط رابطهي تجزيه و تحليل مذاکرات برون‌سپاري و عملکرد سازمان…………………………………. ??
نمودار ?-? نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون مؤلفه برون‌سپاري………………………………………………… ??
نمودار ?-? نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون عملکرد سازمان امورمالياتي…………………………………… ??
شکل ?-? مدل اندازه گيري مؤلفه برون‌سپاري فرآيند ماليات بر خودرو در حالت تخمين استاندارد ………………….. ??
شکل ?-? مدل اندازه گيري متغير عملکرد سازمان امورمالياتي در حالت تخمين استاندارد ……………………………… ??
شکل ?-? مدل معادلات ساختاري در حالت تخمين استاندارد……………………………………………………………………….??

فصل اول
کليات

?-?مقدمه
امروزه، مسائلي چون افزايش فشارهاي رقابتي، دشواريهاي کسب وکار،محدوديت منابع ،پيچيدگي هاي تکنولوژيک وتخصصي ترشدن کارها،شتاب تحولات محيطي،عدم اطمينان به آينده،افزايش هزينه ها،بزرگ شدن بيش از اندازه برخي از سازمانها (بويژه در بخش عمومي ) ونيز محدوديت هاي قانوني سبب شده است تا سازمانها در الگوهاي مديريتي خود تجديد نظر کرده وبراي دست يابي به مزيتهاي رقابتي در دنياي کنوني کسب وکار ،به استراتژيهاي جديدي روي آورند. يکي از اين استراتژيها تمرکز برشايستگي‌هاي اصلي و واگذاري انجام بسياري از فعاليتها به منابع خارج ازسازمان (برون‌سپاري) است.( چشم براه، مرتضوي،1389: ?)
توجه جدي به مفهوم بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات و منابع سازمانها امـري روشن و بديهياست و براي افزايشنرخبهره‌وري،بازبينيدرروشهـايادارهسـازمانودرصورتلزومتجديدنظر در آنها اجتنـابناپـذيرمـيباشـد .از نظـرعلمـي، روشهـاي متعددي وجود دارد كه مديران ميتوانند در انتخاب راه حلهاي استفاده مناسب و عق?يي از منابع، از آنهاكمكبگيرند . سازمانها در سراسرجهان به دنبال تکنيک ها روشهايي بـراي حفظ و توسعه مزاياي رقابتيخود هستند. استفاده از روشهاي نوينمديريتخدمات،ازجملهبرونسپاريكـهدرآنتمـاميابخشيازفعاليتهايسازمانبهافراد يا سازمانهاي بيرونـي واگـذارمـيشـود، يكـيازروشهاي بهرهورياستكه در دو دههاخير مورد توجه قرار گرفته است. (پورمعلم ،????: ? )

دیدگاهتان را بنویسید