تنظیم هیجانی

راهبردهای تنظیم هیجان شامل نه روش مقابله ای شناختی[۱] متفاوت، یعنی خود سرزنش گری، پذیرش و عینیت بخشی، نشخوار فکری، تمرکز دوباره مثبت، تمرکز دوباره

Read More

Share

انعطاف پذیری کنشی

تاب بیاری خصیصه ایه که به صورت به طور کامل طبیعی اتفاق می افته. تاب بیاری اشاره بر فرایندی پویا داره که آدما در زمان

Read More

Share