پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبکهای یادگیری

3
د) سبکهای عمقی و سطحی……………………………………………………………………………………………………………….30
سبکهای محیطی، هیجانی، جامعهشناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی………………………………………………..31

ویژگیهای اساسی سبکهای یادگیری……………………………………………………………………………………………………….36
هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
تاریخچه هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………..39
تعاریف هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..43
مدل های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………..45
مدل توانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
مدل هوش هیجانی دانیل گلمن………………………………………………………………………………………………………………….48
مدل شخصیتی بار – آن………………………………………………………………………………………………………………………………49
انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
تعریف انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………………………51
انگیزش درونی و بیرونی برای پیشرفت……………………………………………………………………………………………………….52
نظریه های موجود در زمینه انگیزش…………………………………………………………………………………………………………..52
انگیزش و نظریه یادگیری رفتاری………………………………………………………………………………………………….52

انگیزش و نظریه انسانگرا…………………………………………………………………………………………………………………53
انگیزش و نظریه اسناد……………………………………………………………………………………………………………………..53
انگیزش و نظریه فرهنگی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………54
ارتباط جو مدرسه، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان……………………………………………………………55
پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….64
ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………71

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
یافتههای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..74

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
تبیین فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………84
محدودیتهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..89
پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….89
پیشنهادهای نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..90
خلاصه‌ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

منابع
فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
جدول 2-4. سبکهای یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده……………………………………………….26
جدول1-3. ضرایب پایایی پرسشنامهی انگیزش پیشرفت در پژوهش حاضر………………………………………………..66
جدول2-3. ضرایب پایایی پرسشنامهی هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر……………..68
جدول3-3. ضرایب روایی پرسشنامهی هوش هیجانی در پژوهش حاضر……………………………………………………..69

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-3. ضرایب پایایی پرسشنامهی سبک های یادگیری کلب در پژوهش حاضر………………………………….70
جدول5-3. ضرایب روایی پرسشنامهی سبک های یادگیری در پژوهش حاضر……………………………………………71
جدول 1-4. میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره های متغیرها و خرده مقیاسهای آن در دانشجویان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
جدول2-4. خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های هوش هیجانی و مؤلفه های آن و انگیزه پیشرفت با سبکهای یادگیری متفاوت……………………………………………………………………………………………75
جدول 3-4. نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا روی نمره های نمره های هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت با سبکهای یادگیری متفاوت………………………………………………………………………………………………………….76
جدول 4-4.نتایج آزمون تعقیبی شفه برمیانگین نمرات انگیزه پیشرفت درسبکهای یادگیری متفاوت……..76
جدول 5-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرهای هوش هیجانی در سبکهای یادگیری متفاوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
جدول 6-4. خلاصه نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمره های مؤلفه های هوش هیجانی (تنظیم هیجانی و بهرهبرداری از هیجان و ارزیابی و ابراز هیجان) دانشآموزان پسر با سبکهای یادگیری متفاوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
جدول7-4.نتایج تحلیل واریانس یکراهه درمتن مانوا روی نمره های مؤلفه های سازگاری هیجانی(تنظیم هیجانی و بهرهبرداری از هیجان و ارزیابی و ابراز هیجان) دانشجویان با سبکهای یادگیری متفاوت………….79
جدول 8-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرهای ابراز هیجانی در سبکهای یادگیری………………..80
جدول 9-4. نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات تنظیم هیجانی در سبکهای یادگیری………………81
جدول10-4.نتایج آزمون تعقیبی شفه بر میانگین نمرات بهرهبرداری هیجانی در سبکهای یادگیری……….82 شکل 1-2- چرخهی یادگیری تجربی کلب…………………………………………………………………………………………………..23
شکل 2-2. ابعاد و شیوه های یادگیری نظریهی کلب…………………………………………………………………………………….24
شکل 2-3. شیوه های یادگیری و سبکهای کلب………………………………………………………………………………………….25
شکل 4-2. شیوه های یادگیری نظریهی کلب و سبکهای یادگیری هونی و مومفرد…………………………………..29
جدول 2-3 چهار دیدگاه روانشناختی در مورد انگیزش……………………………………………………………………………….54
شکل 2-2- مدلی از عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………55

مقدمه
آموزش و پرورش در تمامی کشورهای دنیا از اهمیت به سزایی برخوردار است. این امر به دلیل آموزش و تعلیم نیروهای مورد نظر بخش های مختلف جامعه می باشد. یکی از مفاهیم اساسی در آموزش و پرورش پیشرفت تحصیلی است. پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بی شماری بوده و به دو دسته عوامل کلی (مانند: خانواده، مدرسه و دوست) و تفاوتهای فردی (مانند: ویژگیهای شخصیتی ، انگیزه پیشرفت ) تقسیم می شود. در این میان نقش عوامل انگیزشی به ویژه انگیزه پیشرفت در تبیین پیشرفت تحصیلی حائز اهمیت می باشد. مفاهیم انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی از جمله زمینه های پژوهش هستند که در دهه های اخیر روان شناسان و پژوهشگران متعددی را به خود مشغول داشته است. در سایه تلاش های مستمر این متخصصان روی آوردها و نظریه های گوناگونی در مورد هر یک از مفاهیم مزبور شکل گرفته است (طالب پور، نوری و مولوی، 1385). پیشرفت دانشجویان در دانشگاه و دوران بزرگسالی نه تنها به توانایی آنها بلکه به انگیزه و نگرش ها و واکنش های عاطفی آنها به مدرسه و سایر مسائلی که در موقعیت دخالت دارند، بستگی دارد. یکی از سازه های اولیه که روان شناسان برای آن ارائه کرده اند انگیزه پیشرفت می باشد (یعقوبی، علیزاده و مرادی،1389). از دیگر سازه های تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی سبک های یادگیری می باشد. از آن جا که دانشجویان دارای سبک های یادگیری مختلف هستند و این سبک های یادگیری مختلف بر پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر می گذارد؛ لازم است استادان از چگونگی و انواع آنها آگاه باشند تا دانشجویان را در استفاده از سبک های مختلف یادگیری کمک کنند (سیف،1387، به نقل از حسینی نسب و شریفی، 1389). هوش هیجانی نیز پیش بینی موفقیت فرد را ممکن می سازد زیرا نشان می دهد که چگونه فرد دانش خود را در یک موقعیت بلادرنگ به کار می گیرد (بار- آن ، 2000، به نقل از باقرزاده گلمکانی، 1384). تحقیقات نشان دهنده تأثیر هوش هیجانی و سبک های یادگیری در انگیزه پیشرفت است در این پژوهش به مقایسه تفاوت دانشجویان دختر دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت پرداخته شد.
بیان مسأله
سبکهای یادگیری را میتوان یکی از مهمترین سازه های علم روان شناسی تربیتی محسوب کرد. همواره متخصصان و مربیان به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر این سازه هستند تا از این طریق بتوانند بازدهی یادگیری انسان را در محیط های آموزشی به حداکثر برسانند (محمدزاده، شهنی ییلاق و مهرابی زاده، 1388). سبک یادگیری را نیز می توان مؤلفهای نسبتاً پایدار از نحوه دریافت و تعامل فراگیر با محیط یادگیری توصیف کرد (کسیدی ، 2004). دمبو سبک های یادگیری را به مثابه تفاوتهای فردی می داند که یادگیری در موقعیت کلاس درس را تحت تأثیر قرار می دهد (دمبو ، 1994).
دیوید کلب (1984) یکی از نظریه پردازان حوزه آموزش، یک مدل را در رابطه با سبکهای یادگیری ارائه نمود که شامل این مراحل می باشد: تجربه واقعی یا ملموس، مشاهده بازتابی یا نگاه کردن، مفهوم سازی انتزاعی (تفکر)، تجربه نمودن (عمل) (رشیدی، صفاری، سنایی نسب، پاکپور و خواجه آزاد، 1391). کلب (1948) معتقد است شناخت سبک یادگیری یکی از مؤلفه های اصلی برای بهبود فرایند یادگیری محسوب میشود.
یکی از متغیرهایی که به نظر می رسد با سبک های یادگیری مرتبط می باشد، هوش هیجانی است. هوش هیجانی جدیدترین مفهوم در زمینه تحول ارتباط میان تفکر و هیجان است. این اصطلاح اولین بار از سوی سالوی و مایر پیشنهاد شد. هوش هیجانی عبارت است از ظرفیت ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد و اداره هیجان های خود و دیگران (مایر و سالوی ، 1997، به نقل از اصغرنژاد، 1386). مسلم آن است

دیدگاهتان را بنویسید