دانلود پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، علم ارتباطات

. گروه براي ايده يابي به تخيل و تفکر ترغيب شده و رهبر جلسه با طرح استعاره ها و تمثيلهائي …

پایان نامه با کلید واژگان مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، کیفیت زندگی کاری

گرفته است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري در شركتهاي بيمه …

پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری، کیفیت زندگی

تحریک کننده تر بری کارکنان به وجود آورد. هر چند برنامه های کیفیت زندگی کاری با یکدیگر تفاوت عمده دارند …

پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری، بهبود مستمر، نیازمندی‌ها

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هر کدام تلاش وافر در تولید بیشتر و بهتر دارند، طبعاً رقابت عامل اصلی ارتقاء کیفیت در …

پایان نامه با کلید واژگان سهم بازار، مدیریت ارتباط، انتخاب کالا

مولفه های کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری است که مباحثی از مدیریت بازاریابی و نیز مدیریت منابع …

پایان نامه با کلید واژگان ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری

. روند در حال افزایش رقابت و کاهش وفاداری مشتریان باعث شد تا شرکت ها از سمت محصول محور به …

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خويشآميزي، تودههاي، ميانگين

افشانتبريز43/134d43/114d61/31e27/22e979/0ab612/0c03/5f17/8c01/64a66/83aياسوج06/168d69/150cd34/45d57/35de867/0b14/1ab86/7d30/7d92/61a66/81aکاشان14/272c69/144cd19/135b40/85b04/1ab06/1ab4/9b51/9b32/26d46eسميرم27/155d20/136cd88/79c15/65c09/1ab38/1ab69/4g85/4g29/41c61cکرمان06/180d87/151c31/51d10/45d1ab39/1ab96/6e91/5f39/45b71bهمدان33/190d11/178c25/86c39/64c961/0ab27/1ab71/6e67/5f57/25e55dتهران33/322b20/158c16/209b96/143ab999/0ab09/1b73/4g69/4g2/44b66/58dبوشهر46/227c17/156c48/88c04/76bc993/0ab03/1b64/5f50/5f28/43b33/51dنهاوند7/156d17/144cd7/40d56/35de01/1ab40/1ab79/7d15/8c91/30c33/43efشيراز67/170d55/160c67/49d53/43d997/0ab16/1ab62/7d79/7d96/62a78bاردبيل82/161d03/122cd59/42d91/32de674/0bc735/0c17/12a20/14a39/26d33/46eکرج73/148d20/149cd87/84c49/76bc998/0ab24/1ab04/11ab11/11ab5/39c33/47eپاوه03/197d03/189c18/74c43/69c36/1a977/0b01/6e87/8c7/39c66/54dورامين61/132d51/143cd33e94/28e989/0ab64/1a22/6e93/5f26/29d46eاصفهان28/358b09/223b20/153b60/97b1ab756/0c64/4g29/6e47/45b33/58dاروپا03/110d33/95e23/71c51/65c996/0ab43/1ab52/5f19/4g48/64a66/72bشيروان11/172d83/183c10/53d41/44d934/0ab897/0c96/5f84/6e41/29d33/47eيزد34/156d90/166c26/76c40/65c699/0bc678/0c15/11ab87/13ab81/40c33/53dلهستان08/110d55/97e40/83c35/78bcab121/1ab61/8c57/9b43/26d47eانگلستان37/98e71/82ef65/72c37/68c996/0ab59/1a61/7d63/8c3/31c66/56dگناباد69/446a90/319a35/251a13/152ab769/0b835/0c12/3h94/2h64/29d33/53dمشهد77/310b13/212b45/186b68/161a624/0bc585/0cd62/6e44/6e72/61a74bآلباني67/121d80/140cd20/94c76/87b1ab60/1a39/7d03/8c03/64a63cميانگين74/19543/15726/9056/71956/012/106/758/721/4268/58LSD7/1118/17/761/6067/0093/005/036/085/034/2 جدول3-40: ادامه مقايسه ميانگين صفات مورفولوژي در تودههاي آزاد گرده افشان و خودگرده افشان رازيانهتودهروز تا 50%گلدهيوزن هزاردانه(g) تعداد …

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، ميانگين، کمترين

ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي اختلاف بسيار معنيداري را نشان دادند. ميانگين نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعي براي تودههاي …

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، بيشترين، سانتيمتر

بيشتر از تودههاي خودگرده افشان برآورد شد. همچنين اختلاف ضريب تغييرات فنوتيپي براي صفت عملکرد بذر در تودههاي خودگرده افشان …

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، 42/91

روزنهتبريز-15/858/33-5061/908/6311/5468/0422/3763/79ياسوج9/8042/8536/5878/6844/0456/288/9866/7246/01کاشان3/3833/3332/6576/8117/4731/338/2460/7240سميرم7/8153/8455/5583/7812/2426/101/0534/9135/65کرمان60/9772/8347/6190/1919/2138/1421/975055/26همدان68/4276/9267/8592/15-70/6771/4530/6192/7957/52تهران5583/758592/6828/9343/7112/562/4756/14بوشهر5089/7785/1895/838/3331/33-42/6254/5458/62نهاوند17/5-18/183575/9222/024/30-14/7511/8757/26شيراز55/8180/7265/2192/45-35/3022/78-19/6738/5253/50اردبيل76/0886/0483/3394/6430/4650/0915/5577/1654/09کرج94/4482/5575/7592/9827/2875/0412/584/4251/32پاوه92/8581/7084/4494/2322/5035/3333/6757/4854/38ورامين97/576/6266/669026/0968/85-16/6697/1955/75اصفهان97/2976/6299/7791/4815/79-29/5032/65-24/6058/03اروپا5049/5041/868433/3762/479/7881/2338/26شيروان255/97-95/4515/68-10/715328/0869/3153/04يزد8/6241/8341/6679/417/1884/5-8/6492/3040/86لهستان85/2444/5545/0980/288/63-11/54-10/972/8038/26انگلستان73/0131/0633/9676/7124/98-31/47-9/41-24/6037/06گناباد87/3038/8342/5978/8727/6537/521/0852/1135/96مشهد31/8142/8500/077/77-21/8046/18-52/3872/9154/31آلباني-79/625047/7282/81-16/6564/69-52/7274/7844/34ميانگين45/7553/5844/7081/719/9836/622/4752/4949/54 3-12 مقايسه ميانگين نتايج حاصل از پسروي خويشآميزي بر روي صفات آناتومي بذرهمانطور که در جدول (3-26 و 3-27) …

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، لايه، مزوکارپ

مشاهده شد.3-9-10 ضخامت پارانشيم مزوکارپ در تودههاي آزاد گرده افشان ميانگين ضخامت پارانشيم مزوکارپ برابر با 329/0 و براي تودههاي …

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 002/0، 001/0، b032/0

**68/11ns03/0**05/0**09/0**02/0**01/0**001/0**003/0**72/2**074/0خطاي آزمايشي 46077/058/1007/0006/0001/0001/0002/0003/0001/0203/0002/0ضريب تغييرات (%) 86/2611/728/784/1984/1911/1935/1488/411/458/169/21 n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 …

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 001/0، c005/0، اپيدرمي

گردهافشاني1**003/0**022/0**61/804**39/129**006/0**93/184**001/0ژنوتيپ*حالت گردهافشاني22**004/0**001/0**68/33**59/7**008/0**42/8**004/0خطاي آزمايشي 46003/0001/09/0484/0001/0226/0002/0ضريب تغييرات (%) 6/865/321/3348/055/36/866/5 n.s، * و** به ترتيب عدممعني داري، معنيداري در سطح احتمال 5 و …

پایان نامه با کلید واژگان نقوش انتزاعی، پایان نامه ها، فارغ التحصیلان

شیوه های معاصر از سنتی به کار رفته است و اصولاً می تواند به هر حوزه از زندگی اطلاق شود.»(لارنس،1381،:11) …

پایان نامه با کلید واژه های مصرف مواد، مواد مخدر، بیش فعالی

ترجمه محمد رضا نيكخو، هاماياك آواديس يانس؛ انتشارات سخن (تاریج انتشار به زبان اصلی 2000). باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه؛ احمدی، …

پایان نامه با کلید واژه های مصرف مواد، مواد مخدر، سوء مصرف مواد

شده است. هم اكنون اكثر متخصصين و صاحبنظران درمان اعتياد بر اين باورند كه اعتياد يك اختلال رواني، ژنتيكي، جسمي …

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مصرف مواد، مواد مخدر، بیش فعالی

ي رواني ( DSM-IV-TR) ترجمه محمد رضا نيكخو، هاماياك آواديس يانس؛ انتشارات سخن (تاریج انتشار به زبان اصلی 2000). باغبان، …

پایان نامه ارشد رایگان درمورد بیش فعالی، کمبود توجه، استعداد اعتیاد

ن اهداف (تامپسون25، 1994). تنظيم هيجان مي تواند آگاهانه يا ناآگاهانه، زودگذر يا دائمي و رفتاري و يا شناختي باشد، …

دانلود پایان نامه درباره ارزش دفتری، تسهیلات مالی، سهامداران نهادی

استBIنسبت اوراق مشارکت منتشره به ارزش دفتری011/9222/0توزیع نرمال استLIنسبت تسهیلات مالی به ارزش دفتری772/2000/0توزیع نرمال نیستInstمیزان مالکیت سهامداران نهادی808/3067/0توزیع نرمال …

دانلود پایان نامه درباره اثرات ثابت، ارزش دفتری، سهامداران نهادی

است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می …

دانلود پایان نامه درباره جریان نقدی، کارآفرینی، ثروت سهامداران

شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دورههای طولانی مدت سرمایهگذاری برای پژوهش و توسعه و …

دانلود پایان نامه درباره حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، عملکرد شرکت

درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل …

منابع تحقیق درمورد تسهیلات مالی، ارزش دفتری، سهامداران نهادی

تسهیلات مالی به ارزش دفتری772/2000/0توزیع نرمال نیستInstمیزان مالکیت سهامداران نهادی808/3067/0توزیع نرمال استIownدرصد مالکیت سهامداران حقیقی610/4290/0توزیع نرمال استCownتعداد سهامداران نهادی346/6070/0توزیع نرمال …

منابع تحقیق درمورد هزینه سرمایه، اوراق قرضه، بورس اوراق بهادار

سرمایه شرکت میگردد.3) تصمیمهای عملیاتی و تأمین مالی شرکت تصمیمهای اتخاذ شده در یک شرکت بر روی ریسک شرکت مؤثر …

پایان نامه ارشد با موضوع جامعه شناسی، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق

بزرگمهر، تهران، پنگوئن، 1362. • باتامور، تام، جامعه شناسي سياسي، ترجمه منوچهر صبوري کاشاني ، تهران، انتشارات کيهان، 1366. • …