تحقیق دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

۱- قبل از شرکت در دوره آموزشی از این که، چگونه دوره آموزشی می تواند به توسعه حرفه ای من کمک کند، اطلاع درستی داشتم.۲- قبل از شرکت در دوره آموزشی از نیازهای حرفه ای و شغلی ام اطلاع داشتم.۳-دوره آموزشی کاملاً در زمانی که من آمادگی داشتم تدارک دیده شد.سؤال های مربوطه شاخص دهم:(انگیزه […]

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

محیط حمایت همکارانحمایت سرپرستانآمادگی برای تغییرنتایج سازمانی عملکرد فردی یادگیری نتایجاعتبار محتواطرح انتقالاستعداد افراد برای انتقالفرصت استفادهتواناییکه شامل ۱۶ فاکتور در دو حوزه آموزشی است: آموزش خاص و آموزش عمومی. حوزه آموزش به طور خاص شامل آیتم های اندازه گیری کننده ۱۱ ساختار است. این ۱۱ ساختار عبارتند از: آمادگی یادگیرنده، انگیزه انتقال، نتایج فردی […]

علمی : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

۲-۶ ) الگوی پیشنهادی ارزیابی اثربخشی آموزش برای بانک رفاه کارگرانهمان طور که در بخش معرفی الگوهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی اشاره گردید برای ارزشیابی اثربخشی، الگوهای متعددی وجود دارد. این الگوها براساس دیدگاه های خاصی که در تعریف ارزشیابی وجود دارد شکل گرفته اند. این دیدگاه ها هر یک، جنبه های خاص از […]

سایت مقالات فارسی – اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در …

۱۷- بنی هاشمی، سارا ، پیوسته گر ، مهرانگیز ، حسینیان ، سیمین ، قاسم زاده نساجی، سوگند، موتابی فرشته ،(۱۳۸۸). اثر بخشی مداخله شناختی –رفتاری بر پاسخ های مقابله ای وراهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان ، مجله علوم رفتاری، دوره ۴، شماره ۱، صفحه ۴۳-۳۵٫۱۸-بهرامی ، فاطمه ، (۱۳۸۱) ، بررسی و مقایسه راهکارهای […]