آپاندیس چه نقشی در بدن دارد؟ | بیماری

آپاندیس چه نقشی در بدن دارد؟ | بیماری

آپاندیس چه نقشی در بدن داره؟

آپاندیس لوله ای باریک و کرم ماننده که انتهایش بسته س و ۱۰ سانتی متر طول داره و به سکوم (اولین قسمت روده بزرگ) متصله.

آپاندیس در اول روده بزرگ و در قسمت راست و پایین شکم قرار داره.

 

اعمال آپاندیس در بدن

– براساس نظریه ای، آپاندیس مثل

منبع : tebyan.net

بستن منو