آکاربوز Acarbose | اطلاعات دارویی

Acarbose

آکاربوز

موارد و مقدار مصرف:

دیابت نوع ۲، به تنهایی یا در ترکیب با یه سولفونیل اوره، انسولین یا متفورمین. بزرگسالان: شروع با mg25 خوراکی، سه بار در روز همراه با اولین لقمه غذا؛ براساس سطح گلوکز یه ساعت بعد از غذا و اندازه تحمل، تنظیم دوز هر ۴ تا ۸ هفته صورت میگیره. دوز نگهدارنده براساس وزن مریض ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم سه بار در روزه. بیشترین حد دوز واسه بیماران با وزن کمتر از kg60، mg50 سه بار در روز و واسه بیماران با وزن بیشتر از kg60، mg100 سه بار در روز همراه غذا می باشه. کارکرد اثر آکاربوز به صورت رقابتی آنزیم آلفا- آمیلاز پانکراس و آنزیم آلفا- گلوکوزیداز وصل به غشای انتروسیتا رو کنترل می کنه. پس جذب کربوهیدراتها و گلوکز به تأخیر افتاده و سطح قند پس از غذا کم میشه.

تداخل دارویی:

مهارکنندهای کانال کلسیم (CCBs)، کورتیکواستروئیدها، استروژنا، داروهای ضد بارداری هورمونی، ایزونیازید، نیکوتینیک اسید، فنوتیازینا، فنی توئین، داروهای پیرو سمپاتیک، تیازیدها و دیگه دیورتیکها و فرآورده های تیروئید ممکنه باعث هایپرگلیسمی و یا در صورت قطع مصرف منتهی به هایپوگلیسمی شن، قند خون بطور مرتب باید کنترل شه. این دارو ممکنه باعث کاهش سطح دیگوکسین شه. آکاربوز ممکنه باعث افزایش اثر هایپوگلیسمیک انسولین و سولفونیل اورها شه. پانکرآتین باعث کاهش اثر آکاربوز می شه.

اثر بر آزمایشهای تشخیصی:

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *