اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
معرفی متغیرها و تعریف آنها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱-۶-۱- تعریف مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۶-۲- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
فصل دوم (گستره نظری و پیشینه پژوهش)
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲-۲- پیشینه نظری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲-۱- کمرویی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱-۱- تأثیر کمرویی بر تحول شناختی ………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۱-۲- علل کمرویی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۱-۳- خانواده و فرزندان کمرو ………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۱-۴- کناره گیری …………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۲-۱-۵- گوشه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۲-۲- مقابله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۲-۲-۱- بررسی تاریخ شکل گیری مقابله ……………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۲-۲- شناسایی انواع مهارتهای مقابله …………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۲-۲-۳- نظریه های مقابله ……………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۲-۲-۴- چهارچوب مفهومی جامع در رابطه با مقابله ……………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۲-۵- مقابله به عنوان فرآیند ……………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۲-۳- راهبرد شناختی – رفتاری ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۲-۳-۱- روش های درمانی شناختی- رفتاری …………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۲-۳-۲- تلفیق رویکردهای شناختی- رفتاری …………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۲-۳-۳- رفتار درمانی …………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۲-۳-۴- شناخت درمانی ……………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۲-۳-۵- مطابقت دادن تکنیک های باز سازی شناختی برای درمانجویان نوجوان …………………………. ۵۱
۲-۲-۳-۶- فرآیند بازسازی شناختی ………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۲-۳-۷- تکنیک های درمانی باز سازی شناختی ………………………………………………………………………. ۵۳
۲-۲-۳-۸- تکنیک های ضد خجالت ………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۲-۳-۹- بازبینی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۳-۱۰- رفتارهای مخرب ……………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۳- پیشینه تحقیقات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۳-۱- تحقیقات داخلی انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۴- جمع بندی پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
فصل سوم (روش تحقیق)
۳-۱- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Share