سایت مقالات فارسی – اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در …

۱۷- بنی هاشمی، سارا ، پیوسته گر ، مهرانگیز ، حسینیان ، سیمین ، قاسم زاده نساجی، سوگند، موتابی فرشته ،(۱۳۸۸). اثر بخشی مداخله شناختی –رفتاری بر پاسخ های مقابله ای وراهبردهای تنظیم شناختی هیجانات زنان ، مجله علوم رفتاری، دوره ۴، شماره ۱، صفحه ۴۳-۳۵٫
۱۸-بهرامی ، فاطمه ، (۱۳۸۱) ، بررسی و مقایسه راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری در دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان.
۱۹-پیرلین و اسکولر ، (۱۹۸۷) ، نحوه مقابله افراد با مشکلات.
۲۰-پورکلباسی ، س ، (۱۳۷۵) ، تاثیر شیوه های آموزش آرامش عضلاتی در کاهش استرس محیط کار بین مدیران صنایع اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس.
۲۱-توکلی خمینی ، مهین ، (۱۳۷۷) ، تاثیر شیوه های تنیدگی با مقابله بر سلامت روانی.
۲۲-حسینی المدنی ، سید علی، صداقت ، معصومه ، عامری ، سمیرا ، لک ، زهرا ، معاضدیان ، آمنه ، (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری برکاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر ، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد ، شماره بیست و چهارم ، سال ششم.
۲۳-حسینیان ، سیمین ، درخشانی ، صفورا و یزدی ، منور)۱۳۸۵).بررسی تأثیر آموزش مهارت اجتماعی بر شیوه گروهی برکاهش کمرویی نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهرتهران. تازه ها وپژوهش های مشاوره ، جلد۵ ، شماره ۱۹٫
۲۴-خدابنده سامانی ، پریسا ، غفار پورنافجی ، مهری ،(۱۳۸۱) ، بررسی رابطه افزایش و تقویت اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی.
۲۵-خدایاری فرد ، محمد ، (۱۳۸۱) ، مشاوره ومبانی روان شناختی ، تهران ، انتشارات یسطرون.
۲۶-دانشیان ؛ مهدیه ، (۱۳۷۸) ، بررسی رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با شیوه های مقابله با فشار روانی و عزت نفس ، دانشگاه تهران.
۲۷-دادستان ، پ ، علی پور ، ا ، حاجی زادگان ، م و عسگری ، ع. (۱۳۸۶) اعتباریابی ، رواسازی و تعیین ساختارعاملی مقیاس راهبرد های مقابله ای نوجوانان. فصلنامه روانشناسان ایرانی. ۱۱ : صص۱۸۹-۲۰۸
۲۸- داعی پور ، پروین بیان زاده ، اکبر(۱۳۷۹) راهبردهای کنارآمدن در نوجوانان شهر تهران. اندیشه و رفتار ، ش ۴٫
۲۹-داعی پور، پروین ، (۱۳۷۸). بررسی مقدماتی مقیاس مقابله ای نوجوانان در دانش آموزان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انستیتو روانپزشکی تهران.
۳۰-رحیم نیا ، محسن ، رسولیان ، مریم (۱۳۸۵). مقایسه مکانیسم های سازگاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران و نوجوانان دبیرستانی. فصلنامه اندیشه و رفتار ، سال دوازدهم ، شماره ۱، ۳۵-۲۹٫
۳۱-رهسپار، کامبیز ، (۱۳۷۷) ، مقایسه استرس و شیوه های مقابله با استرس مادران کودک عقب مانده ذهنی خفیف و مادران کودکان بهنجار سنین ابتدایی (سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران).
۳۲-ریاحی ، ح ، ر ، (۱۳۷۹) ، بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر افسردگی دانشجویان دانشکده علوم نظامی اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
۳۳-ریو ، جان مارشال ، (۱۳۷۸) ، انگیزش وهیجان ، ترجمه یحیی سید محمدی ، تهران ، نشر ویرایش.
۳۴-زارب ، ژانت ، م ، (۱۳۸۳) ، ارزیابی و شناخت – رفتار درمانی نوجوانان ، ترجمه محمد خدایاری فرد ویاسمین عابدینی ، تهران ، انتشارات رشد (تاریخ انتشار به زبان اصلی نامعلوم).
۳۵- ساراسون ، پروین جی ، ساراسون باربارا آر ،(۱۳۷۷) ، روان‌شناسی مرضی ، ترجمه نجاریان و دیگران ، انتشارات رشد.
۳۶-شکری ، امید و همکاران ، (۱۳۸۴).» نقش تفاوت های جنسیتی در سبک های مقابله با استرس وسلامت روانی« ، فصلنامه انجمن روانشناسی ، دوره سوم ، شماره ١، صفحات ۶۱-۵۱٫
۳۷-شکوهی ، نسترن ، (۱۳۸۵) ، طرح پژوهشی بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش مشکلات آموزشی – روانی و عاطفی دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان شهر کرد ، سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری ، شورای تحقیقات آموزشی.
۳۸-عاشوری ، احمد ، محمدی ، دکتر نورا… ، ملازاده ، دکتر جواد ، (۱۳۸۷). اثربخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری در بهبود مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، شماره ۳ ، سال چهاردهم ، صفحه ۲۸۸-۲۸۱٫
۳۹- غضنفری ، احمد (۱۳۸۴). اعتبار یابی مقیاس مقابله نوجوانان. فصلنامه اندیشه ورفتار ، سال یازدهم ، شماره ۳ ، ۲۹۷-۲۹۰
۴۰-غریب رضا یزدی ، عصمت ، (۱۳۷۲) ، بررسی علل و عوامل مؤثر در کمرویی دانش آموزان مقطع متوسطه دختر و پسر استان یزد سال تحصیلی ۷۲-۷۱ ، شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش ، مدیریت آموزش وپرورش شهرستان میبد.
۴۱-فخاری ، ع ، (۱۳۷۹) ، بررسی تأثیر آموزش های شناختی- رفتاری به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
۴۲- فرامرزی ، سالار ، عابدی ، محمدرضا ، کریمی ، محمد ، (۱۳۹۲) ، رابطه سبک های مقابله ای با افسردگی پسران و دختران نوجوان ، مجله علمی – پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری ، سال سوم ، شماره دوم ، پیاپی (۵).
۴۳-کاپلان ، سادوک ، (۱۳۷۳) ، خلاصه روانپزشکی ، ترجمه پورافکاری ، تهران ، انتشارات آزاده.
۴۴- کاپلان ، هوسادوک ، ب ، (۱۹۹۱) ، خلاصه روا
نپزشکی(علوم رفتا
ر
ی- روانپزشکی بالینی)
 ، ترجمه ن ، پورافکاری ، (۱۳۷۲)، تبریز، انتشارات ذوقی.
۴۵-کافی ، موسی ،(۱۳۷۵) ، بررسی شیوه‌های رویارویی با تنیدگی روانی(استرس) ارتباط آن با سلامت روانی در نوجوانان مدارس شهر تهران.
۴۶-کلارک ، د ، فربورن ، ک ، (۱۹۷۷) ، رفتار درمانی شناختی ، ترجمه ح ، کاویانی ، (۱۳۸۰) ، تهران ، انتشارات فارس.
۴۷-کلینیک ، ک ، ال ،(۱۹۹۷) ، مهارتهای زندگی ، ترجمه ش ، محمد خانی ، (۱۳۸۰) ، تهران ، انتشارات سپند هنر.
۴۸- کوپر ، کاوی ال (۱۳۷۳) ، فشار روانی و راه های شناخت و مقابله ، ترجمه قراچه‌داغی ، مهدی شریعت‌زاده ، ناهید ، تهران ، انتشارات رشد‌‌.
۴۹-گلدفرید ، ام ودیوپسون ، جی ، سی ، (۱۹۷۶) ، رفتاردرمانی بالینی ، ترجمه ، ا ، احمدی علوی آبادی ، (۱۳۷۱) ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی.
۵۰-گنجی ، ح ، (۱۳۸۰) ، بهداشت روانی، تهران ، نشر ارسباران.
۵۱-لالائی ، (١٣٨۴). بررسی روش های درمان شناختی- رفتاری و مصون سازی در مقابل استرس در کاهش علل کمرویی و رفتار اجتماعی نوجوانان دختر در سطح تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
۵۲-لطف آبادی ، حسین ، (۱۳۷۸) ، روان شناسی رشد ، نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی ، تهران ، انتشارات سمت.
۵۳-ماری ، ش ، هلن ، ا ، (۱۹۹۵) ، الگوهای ارتباط والد – کودک و رابطه آن با افسردگی ، ترجمه ش ، محمد خانی ، (۱۳۷۹) ، فصلنامه پیام مشاهد ، شماره ۵ ، صفحه ۱۰۶-۸۹٫
۵۴-ماسن ، ه ، پ ، ح ، گیلان ، آ، ال ، هوستون ، و ، ح ، ج ، و ، کانجر ، (۱۹۸۶) ، رشد شخصیت کودک ، چاپ سوم ، ترجمه مهشید یاسایی ، (۱۳۷۴) ، تهران ، نشر مرکز.

Share